ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται όσοι φοιτητές κριθούν ότι έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία εκδίδει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Η διαδικασία επιλογής είναι συνεχής καθ’ όλο το διάστημα των αιτήσεων. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) με μία πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 • Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Γ2/C2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο  κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

 • Βαθμός πτυχίου(ων)
 • Πανεπιστήμιο και Τμήμα Προέλευσης
 • Έτη ολοκλήρωσης σπουδών
 • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας (για μερικής φοίτησης πρόγραμμα)
 • Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. 
 • Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ)

Επίσης, στην αξιολόγηση των υποψηφίων συνυπολογίζεται, χωρίς αυτό να είναι προαπαιτούμενο, η επίδοση στα Test GRE ή GMAT .