ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

1. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους  εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 2 τίτλων ορίζονται ως ακολούθως:

α. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

β. Περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στο α’ εξάμηνο με επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τα δύο (2) στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο, τρία (3) μαθήματα επιλογής στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στο γ΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Πριν την έναρξη του προγράμματος προσφέρονται: δύο (2) προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδες. Ο ρόλος των προπαρασκευαστικών είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για να ακολουθήσουν το ΜΠΣ χωρίς πιθανές ελλείψεις στα γνωστικά του αντικείμενα από το προπτυχιακό τους επίπεδο, που είναι προαπαιτούμενες από το πρόγραμμα, να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις γνωστικές τους ανάγκες και να  αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα όποια κενά πιθανώς έχουν στην απαιτούμενη ύλη του προγράμματος.

2. Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Εισαγωγή στη Στατιστική
Το μάθημα εισάγει και παρουσιάζει βασικά περιγραφικά στατιστικά μέτρα και διαγράμματα χρήσιμα για την εξερεύνηση των δεδομένων,  τη θεωρία βασικών συνεχών και διακριτών κατανομών, και αναπτύσσονται οι τεχνικές - μεθοδολογίες εύρεσης σημειακών εκτιμητών όπως η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας και η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Παρουσιάζονται οι ιδιότητες των εκτιμητών και οι κατανομές δειγματοληψίας που χρησιμεύουν στην στατιστική συμπερασματολογία. Εισάγεται και παρουσιάζεται η κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και η διεξαγωγή ελέγχου υποθέσεων. Γίνεται εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών και μεθόδων με τη χρήση του πακέτου R. 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή βασικών εννοιών της στατιστικής, και η  εκμάθηση της χρήσης κατάλληλων στατιστικών μεθόδων, μοντέλων και τεχνικών που απαιτούνται για την ανάλυση δεδομένων σε εμπειρικά προβλήματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Να εφαρμόζουν στατιστικές τεχνικές και μεθόδους με τη χρήση του πακέτου R. 
Να υπολογίζουν χρήσιμα περιγραφικά μέτρα και να κατασκευάζουν κατάλληλα διαγράμματα.  
Να κατανοούν τις βασικές κατανομές και την χρησιμότητά τους στην πράξη.  
Να υπολογίζουν πιθανότητες χρησιμοποιώντας βασικές κατανομές.  
Να εφαρμόζουν μεθόδους εκτίμησης παραμέτρων όπως η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας.  
Να κατανοούν την κατανομή δειγματοληψίας και τη χρησιμότητά της.  
Να κατασκευάζουν διαστήματα εμπιστοσύνης και να διεξάγουν ελέγχους υποθέσεων. 
0 ECTS
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία
Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές οικονομικές αρχές των οικονομικών. Πιο αναλυτικά, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές αποφασίζουν το πως θα διαθέσουν το εισόδημά τους. Επίσης αναλύεται ο τρόπος με τον οποία οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για το τι και σε ποιες ποσότητες θα παράγουν. Εξετάζονται και συγκρίνονται οι ιδιότητες των διαφόρων μορφών αγοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Σε πολλές αγορές οι επιχειρήσεις αλληλοεπηρεάζονται και η ανάλυσή τους γίνεται μέσω της θεωρίας παιγνίων. Γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και της έννοιας της ισορροπίας κατά Nash. Τέλος περιγράφονται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται είτε θέτοντας ποσότητες, είτε θέτοντας τιμές.
0 ECTS

Βιομηχανική Οργάνωση και Στρατηγική

Το μάθημα παρουσιάζει βασικές αρχές της Επιχειρηματικής Οικονομικής και επικεντρώνεται σε θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής. Συγκεκριμένα, εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της στατικής και δυναμικής ισορροπίας ατελώς ανταγωνιστικών αγορών, δηλαδή αγορών στις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν κάποιο βαθμό μονοπωλιακής δύναμης, συγκριτικά με το κοινωνικά άριστο και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που στόχο έχουν να βελτιώσουν την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών των αγορών. Tέλος εξετάζονται στρατηγικές των επιχειρήσεων ανάλογα με την δομή των αγορών, το διεθνές περιβάλλον και τις μακροοικονομικές συνθήκες στην οικονομία. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν τα κατάλληλα οικονομικά εργαλεία για την κατανόηση και ανάλυση διαφορετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών. Σκοπός του μαθήματος είναι να εκθέσει τους σπουδαστές στα προβλήματα οικονομικής πολιτικής τόσο από την μεριά της Πολιτικής Ανταγωνισμού όσο και από την μεριά της Ρυθμιστικής Πολιτικής.

7.5 ECTS

Ανάλυση χρηματαγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

O σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στα σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνικές της ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων, που περιλαμβάνουν λήψη αποφάσεων κάτω από βεβαιότητα και αβεβαιότητα, τιμολόγηση κινδύνου, άριστη διαχείριση χαρτοφυλακίων μετοχών και τιμολόγηση μετοχών η άλλων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει τιμολόγηση ομολόγων, εξηγεί την καμπύλη των επιτοκίων και καλύπτει θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων ομολόγων. Το μάθημα παρουσιάζει εφαρμογές των παραπάνω μεθόδων με την χρήση λογισμικών για την καλύτερη κατανόησή τους στην πράξη. Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα έχουν κατανοήσει τα παραπάνω εργαλεία στην ανάλυση επενδύσεων και θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή τους στην πράξη.
7.5 ECTS
Αναλυτικές & Υπολογιστικές μέθοδοι δεδομένων για Οικονομολόγους
Το μάθημα ασχολείται με την εφαρμοσμένη οικονομετρία και τις υπολογιστικές μεθόδους χρησιμοποιώντας τη γλώσσα στατιστικού προγραμματισμού R (The R Project for Statistical Computing) για την αποτελεσματική ανάλυση και διαχείριση οικονομικών δεδομένων. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: εφαρμογές με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής και βασικών διαγραμμάτων, εφαρμογές υπολογιστικών οικονομετρικών μεθόδων για γραμμικά και μη γραμμικά υποδείγματα, κατηγοριακά δεδομένα, γραμμική παλινδρόμηση, λογιστική παλινδρόμηση, δέντρα αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση συστάδων και προβλέψεις. Επίσης, το μάθημα παρουσιάζει ενδεικτικές μεθόδους αριστοποίησης και επαναληπτικής δειγματοληψίας.
7.5 ECTS
Ποσοτικές Μέθοδοι
Το μάθημα εισάγει και παρουσιάζει τη θεμελιώδη θεωρία στατιστικών και οικονομετρικών υποδειγμάτων, μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες είναι απαραίτητες στην έρευνα και στην ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων. Αρχικά παρουσιάζεται η θεωρία των υποδειγμάτων παλινδρόμησης, απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Εξετάζονται θέματα όπως η επιλογή μεταβλητών/μοντέλων, η χρήση ψευδομεταβλητών, και η πολυσυγγραμμικότητα. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή της θεωρίας, εξετάζοντας τις υποθέσεις των καταλοίπων με τη χρήση διαγνωστικών ελέγχων, και παρουσιάζεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Εισάγεται και παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία και η πρακτική εφαρμογή των υποδειγμάτων ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Γίνεται αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των στοχαστικών μοντέλων χρονολογικών σειρών (ARMA models), και αναπτύσσεται η μεθοδολογία Box-Jenkins. Το μάθημα εισάγει τα γενικευμένα γραμμικά υποδείγματα (logit/probit, log-linear models) που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση διωνυμικών δεδομένων (Binomial data) και δεδομένων συχνοτήτων (Poisson data). Παρουσιάζονται και αναπτύσσονται τα υποδείγματα δομικών αλλαγών (break-point models) και οι βασικοί έλεγχοι ύπαρξης δομικών αλλαγών στα οικονομικά δεδομένα. Τέλος παρουσιάζονται τα πάνελ υποδείγματα διαχρονικών και διαστρωματικών δεδομένων (Panel data models) καθώς και οι τεχνικές εκτίμησης των παραμέτρων των υποδειγμάτων αυτών. Γίνεται αναλυτική εφαρμογή της θεωρίας, των υποδειγμάτων και μεθόδων σε εμπειρικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα με τη χρήση του στατιστικού πακέτου R.

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την εκμάθηση της χρήσης κατάλληλων στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, μοντέλων και τεχνικών που απαιτούνται για την ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Να μπορούν να εφαρμόσουν, με τη χρήση του πακέτου R, τα οικονομετρικά υποδείγματα σε εμπειρικά οικονομικά προβλήματα και εφαρμογές Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν μια ευρεία κλάση οικονομετρικών υποδειγμάτων σε χρήσιμα εμπειρικά προβλήματα Να μάθουν τις αρχές της στατιστικής και οικονομετρικής συμπερασματολογίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ανάλυση που είναι απαραίτητη για ένα συγκεκριμένο σετ δεδομένων, και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σωστά Να εκτιμούν τις παραμέτρους των στατιστικών και οικονομετρικών υποδειγμάτων Να διεξάγουν ελέγχους υποθέσεων και να κατασκευάζουν διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους του πληθυσμού Να εκτιμούν υποδείγματα παλινδρόμησης και υποδείγματα χρονοσειρών, να κατασκευάζουν προβλέψεις και να ερμηνεύουν κατάλληλα τα αποτελέσματα της ανάλυσης που διεξάγουν Να εκτιμούν υποδείγματα δομικών αλλαγών και πάνελ υποδείγματα και να τα εφαρμόζουν σε εμπειρικά οικονομικά προβλήματα

7.5 ECTS

Β Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Εφαρμογές Αναλυτικών Μεθόδων στην Επιχειρηματική Οικονομική & στρατηγική

Το μάθημα ασχολείται με εφαρμοσμένα θέματα με την χρήση αναλυτικών μεθόδων στην μικροοικονομική και την μακροοικονομική-χρηματοοικονομική, και είναι οργανωμένο σε 2 μέρη:

Μέρος 1ο - Μακροοικονομικά/Επενδύσεις:  Παραγοντική Ανάλυση και προβλέψεις μακροοικονομικών μεγεθών, άμεσες προβλέψεις (nowcasting), μακροοικονομικές προβλέψεις με βάσεις μεγάλων δεδομένων και μεθόδους μηχανικής εκμάθησης, αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων μακροοικονομικών προβλέψεων και επενδύσεων, προσομοίωση μακροοικονομικών υποδειγμάτων και στρατηγικών επενδύσεων, παρουσιάζει τις Z-σκορ αξιολογήσεις και μεθόδους εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τεστ κοπώσεως. 

Μέρος 2ο - Μικροοικονομικά θέματα: Πειραματικός σχεδιασμός εναλλακτικών προϊόντων/υπηρεσιών, εμπειρικά μοντέλα λήψεως αποφάσεων, ανάλυση δεδομένων διακριτών επιλογών αποκαλυφθείσας προτίμησης (revealed preference), ανάλυση δεδομένων δηλούμενης προτίμησης (stated preference), προσομοίωση  επιλογών/ζήτησης/ μεριδίων αγοράς βάσει σεναρίων, τμηματοποίηση, σχεδιασμός εργαλείων συλλογής δεδομένων προτίμησης.

6 ECTS
Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και χρηματοοικονομικά
Tο μάθημα επικεντρώνεται στην πλήρη ανάλυση χρονολογικών σειρών: περιγραφή, μοντελοποίηση, εκτίμηση και προβλέψεις, καθώς και προσομοίωση. Αναλυτικά, τα θέματα που περιλαμβάνουν τα εξής: Υποδείγματα στάσιμων χρονολογικών σειρών, εκτίμηση παραμέτρων, διαγνωστικοί έλεγχοι και προβλέψεις, ανάλυση Μη Στάσιμων Χρονολογικών Σειρών (πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας, έννοια συνολοκλήρωσης, μοντέλα διόρθωσης σφάλματος, με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές και μακροοικονομικές σειρές), μοντέλα Μεταβαλλόμενης Δεσμευμένης Διακύμανσης (χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών, υποδείγματα ARCH, GARCH, EGARCH, ιδιότητες υποδειγμάτων, εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές σειρές).
6 ECTS

 Ενδεικτική λίστα Μαθημάτων Επιλογής

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατ’ έτος αποφασίζονται  από την Γ.Σ. του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμματος. *Υποχρεούστε στην παρακολούθηση  3 (τριών) μαθημάτων επιλογής
Συμπεριφορική Οικονομική
Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζεται ο ρόλος των συστηματικών μεροληψιών στις οικονομικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και των ατόμων, όπως για παράδειγμα στις αποφάσεις τιμολόγησης και κατανάλωσης. Η ανάλυση γίνεται αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από την κατασκευή υποδειγμάτων και εν συνεχεία μέσω της κατασκευής πειραμάτων και οικονομετρικών αναλύσεων. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει σε μεροληψίες όπως η υπερβολική αυτοπεποίθηση, η αφέλεια, η αποστροφή στην απώλεια, η αποστροφή αβεβαιότητας, το φαινόμενο Placebo, η αμοιβαιότητα, η αρχιτεκτονική επιλογών, η προσκόλληση σε σημεία αναφοράς, οι μηχανισμοί φήμης, επιδίωξη κοινωνικής θέσης υπεροχής. Τέλος, αναλύονται βασικές συνεισφορές της πειραματικής οικονομικής και οικονομετρικής ανάλυσης σε μικροοικονομικές και μακροικονομες μεταβλητές  με προεκτάσεις στην συμπεριφορική βιομηχανική οργάνωση, το μάρκετινγκ, την άσκηση οικονομικής πολιτικής, στη χρηματοοικονομική και στην επιχειρηματική συμπεριφορά.
6 ECTS
Επιχειρηματική Στρατηγική
Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης με την εκμάθηση των εννοιών, των αναλυτικών μοντέλων και των εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης με την εφαρμογή τους σε πραγματικές ανταγωνιστικές καταστάσεις. Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζουν διαφορετικά μοντέλα και να βγάζουν συμπεράσματα χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη. Μετά το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν μελέτες περιπτώσεων και να τις παρουσιάζουν. Τα βέλτιστα όρια (οριζόντια, κάθετα) που πρέπει να επιλέξει η εταιρεία. Η τεχνολογία παραγωγής, εταιρικά κόστη έναντι κόστους συναλλαγών. Τα κίνητρα για διαφοροποίηση (συχνά μέσω συγχώνευσης και εξαγοράς) εξετάζονται ως σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες. Εξετάζονται οι βέλτιστες κάθετες ιεραρχίες και τα κίνητρα σε κάθετες αγορές. Πώς να σχεδιάσετε μια σύμβαση όταν υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση. Η ανάλυση του ανταγωνισμού τιμών και άλλων μεταβλητών σε καλά καθορισμένες αγορές. Είσοδος / έξοδος και η επίδρασή τους στον ανταγωνισμό. Η αξία των στρατηγικών δεσμεύσεων. Η αξία της δέσμευσης όταν οι καταναλωτές είναι επίσης στρατηγικοί. Ανάλυση βιομηχανίας πέντε δυνάμεων του Porter. Η επιλογή στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τοποθέτησης προϊόντων και δυναμικών προσαρμογών. Εσωτερική οργάνωση και ηθικός κίνδυνος. Μια εισαγωγή στη συμπεριφορική βιομηχανική οργάνωση, η οποία μελετά πώς οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση κ.λπ. αλλάζουν όταν οικονομικοί δρώντες όπως οι καταναλωτές έχουν μεροληψίες
6 ECTS
Tραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων
Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007 κατέδειξε τη σημασία της αναγνώρισης και διαχείρισης των πολλαπλών κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (XI). Το μάθημα παρέχει ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ΧΙ: αναγνώριση, μέτρηση και αντιστάθμισή τους. Δίνεται έμφαση στο ρόλο των παραγώγων προϊόντων στην μείωση του κινδύνου. Καλύπτονται τόσο τα εσωτερικά συστήματα όσο και οι εξωτερικοί κανόνες προληπτικής εποπτείας αποζητώντας λύσεις για τις ελλείψεις που οδήγησαν σε αποτυχίες τόσο στην αυτορρύθμιση των ΧI όσο και στην εποπτεία τους.
6 ECTS
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ενότητα 1. Δημιουργία χρήματος σε μια σύγχρονη οικονομία

·         Ποσοτική χαλάρωση (QE), ποσοτική σύσφιξη (QT), και κεφαλαιακό κόστος.

·         Πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTROs), στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs), και οριστικές νομισματικές πράξεις (OMT).

Ενότητα 2. Εταιρική χρηματοδότηση και κεφαλαιακή δομή

Εμπειρικά πρότυπα χρηματοδότησης και πιθανές εξηγήσεις. Το θεώρημα Modigliani-Miller. Αποτίμηση χρέους και ιδίων κεφαλαίων με τη μέθοδο των προαιρέσεων. Το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC). Εταιρική πολιτική μόχλευσης υπό συνθήκες οικονομικών τριβών: Φόροι, κόστη χρηματοοικονομικής δυσχέρειας και στατική αντιστάθμιση (STO) στην πράξη.   Προβλήματα υποεπένδυσης λόγω υπερβολικού χρέους (debt overhang) και ο ρόλος της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης στην ευθυγράμμιση επενδυτικών κινήτρων μετόχων και πιστωτών. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και δικαιώματα προτίμησης (rights issues), αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs), και επαναγορές μετοχών (share repurchases).  Προβλήματα αντιπροσώπευσης (agency problems) και δυσμενούς επιλογής (adverse selection) στη χρηματοδοτική διαδικασία. 

Ενότητα 3. Επιχειρηματικά σχέδια: Κίνδυνος, απόδοση, και ανάλυση ελεύθερων ταμειακών ροών

·         Κεφαλαιακός προϋπολογισμός και αποτίμηση κεφαλαιακού κόστους επενδύσεων.

·         WACC και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) στην πράξη.

·         Πηγές δεδομένων: Τομεακοί κίνδυνοι, οριακοί φορολογικοί συντελεστές, και ρυθμοί αύξησης λειτουργικών εσόδων.

·         Ελεύθερες ταμειακές ροών: Κεφάλαιο κίνησης, μη ανακτήσιμες δαπάνες, φορολογική ασπίδα από αποσβέσεις και τόκους.

6 ECTS
Οικονομικά της Καινοτομίας
To μάθημα ενδιαφέρεται για θέματα καθορισμού και συνεπειών των νεωτερισμών στα οικονομικά και πως αυτά σχετίζονται με θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων και της δομής της αγοράς. Αυτά καλύπτουν ευρύ φάσμα των οικονομικών, όπως μικρο, μακρο, επιχειρηματικότητα, αδειοδότηση, πατέντες ευρεσιτεχνίας και πνευματική ιδιοκτησία, διάχυση τεχνολογίας και πληροφορίας, δίκτυα και οργάνωση, υποδομές, καθώς και θέματα οικονομικής πολιτικής σε αυτά.
6 ECTS
Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού
To μάθημα εξετάζει στρατηγικές επιχειρήσεων που έχουν στόχο τη δημιουργία ή την ενίσχυση της δύναμης τους στην αγορά. Επίσης εξετάζει την αντιμετώπισή τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού, τη βασική μορφή ρύθμισης ολιγοπωλιακών αγορών. Το μάθημα συνδυάζει θεωρία (με την χρήση υποδειγμάτων ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού) και ανάλυση σημαντικών υποθέσεων από Αρχές Ανταγωνισμού σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. Καταρχάς εξετάζονται μονομερείς στρατηγικές αποκλεισμού ανταγωνιστών (unilateral foreclosure strategies) από κυρίαρχες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζονται στρατηγικές που αφορούν σε συμφωνίες (όπως  τα καρτέλ) μεταξύ επιχειρήσεων. Τέλος, εξετάζεται σε βάθος η στρατηγική οριζόντιων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών.
6 ECTS
Εταιρική Διακυβέρνηση
Αντικείμενο της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί ο έλεγχος της ορθής λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον μέσω της ευθυγράμμισης κινήτρων διοικητικών στελεχών και λοιπών ενδιαφερομένων φορέων όπως οι μέτοχοι.  Με επίκεντρο το διαχωρισμό διοίκησης και ελέγχου, εξετάζονται ζητήματα όπως τα σχήματα παροχών προς διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, η δομή και ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου, εναλλακτικά σχήματα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και το οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, καθώς και θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας.
6 ECTS
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προΐοντα

To μάθημα καλύπτει τα κυριότερα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Προθεσμιακά συμβόλαια και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε διάφορες υποκείμενες αξίες. Δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές, δείκτες, συνάλλαγμα και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου και συναλλάγματος. Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται υποδείγματα τιμολόγησης καθώς και αντιστάθμισης κινδύνων με παράγωγα ή από θέσεις παραγώγων εκ μέρους χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ειδικά θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων το υπόδειγμα Black - Scholes, διωνυμικά δένδρα, αντιστάθμιση δέλτα καθώς και διάφορες εφαρμογές όπως πραγματικά δικαιώματα στη χρηματοοικονομική.

6 ECTS

Γ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Κατά την περίοδο του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές/φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης αναλαμβάνουν την συγγραφή της Διπλωματικής τους εργασίας. Η εκπόνηση της Διπλωματικής είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του πλήρους φοίτησης προγράμματος. Η υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και η αξιολόγηση της στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, την εμβάθυνση και ανάλυση, την σύνθεση και την ποιότητα.
30 ECTS

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:

α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα καθώς και η επιτυχής εξέταση στην διπλωματική εργασία όπου αυτή απαιτείται.

β) Να έχει κατατεθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό αγγλικής όπως ορίζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα

γ) Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα