ΣΚΟΠΟΣ

Η προτεραιότητα του ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους είναι να προσφέρει στους φοιτητές του την απαραίτητη εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους της οικονομικής επιστήμης που βασίζονται σε οικονομετρικές και αναλυτικές μεθόδους δεδομένων σε θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων με αναλυτικές μεθόδους. Η εκπαίδευση αυτή καλύπτει τις επαγγελματικές και ερευνητικές ανάγκες και τον προσανατολισμό των αποφοίτων του προγράμματος είτε σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς (ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ) στην ημεδαπή, ή το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην Ελληνική Οικονομία και την αγορά εργασίας έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για την χρήση, από την πλευρά των οικονομολόγων, οικονομετρικών μεθόδων που στηρίζονται σε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και υπολογιστικών μεθόδων, τόσο στον τομέα της ανάλυσης όσο και σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Το προτεινόμενο ΠΜΣ σκοπεύει να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας στην Ελληνική Οικονομία, πρωτίστως, την παραπάνω εκπαίδευση, στηριζόμενο στο υψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η προετοιμασία των φοιτητών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της οικονομίας, των αγορών και των επιχειρήσεων, καθώς και των οργανισμών με την δημιουργία στέρεων θεμελίων στην θεωρία και πρακτική της οικονομικής ανάλυσης με τη χρήση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων, καθώς και την επικοινωνία και συνεργασία.
  • Η εφαρμογή της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης με ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση κατάλληλων σύγχρονων μεθόδων και αναλυτικών εργαλείων στη διδασκαλία
  • Η καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας και νεωτερισμού και με διοργάνωση διαλέξεων από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην έρευνα πάνω στην οικονομική επιστήμη σε διεθνές επίπεδο, με την διοργάνωση διαλέξεων και παρουσιάσεων από διακεκριμένους επιστήμονες
  • Η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο με σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου
  • Η συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό, την τεχνογνωσία και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών του στις νέες μεθόδους και πρακτικές της οικονομικής ανάλυσης

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος στην Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους μπορούν να διοχετευτούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (πχ., τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμβουλευτικές εταιρίες) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και να στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς όπως Εφορίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Γραφείο Προϋπολογισμού Κράτους στη Βουλή, κ.α.