• Ελληνικά
  • English

MSc in Business Economics with Analytics

MSc in Business Economics with Analytics

MSc in Business Economics with Analytics

Το Πρόγραμμα

Το Τμήμα Οικονομική Επιστήμης του Ο.Π.Α. χαιρετίζει το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, «Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους/MSc in Business Economics with Analytics».

Το νέο-ιδρυθέν ΠΜΣ σκοπεύει στην κατάρτιση των οικονομολόγων σε θέματα οικονομικής και στρατηγικής των επιχειρήσεων και των αγορών βάσει των πιο σύγχρονων οικονομετρικών και αναλυτικών μεθόδων κατά τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Επιγραμματικά oι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Επιχειρηματική Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμισης, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Συμπεριφορική Οικονομική, Εμπειρική Βιομηχανική Οργάνωση, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Διεθνή Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση κινδύνου Χρεογράφων, Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Οικονομικές προβλέψεις και προσομοιώσεις, Ποσοτική Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πιστωτικός κίνδυνος και Τραπεζική, Οικονομικά της καινοτομίας, Ψηφιακή Οικονομία, Εταιρική Διακυβέρνηση και Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.

Β' κύκλος αιτήσεων από 24/8/2020- 7/9/2020