ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) ήταν το πρώτο στη χώρα μας που το 1978 οργάνωσε και λειτούργησε συστηματικά μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές  στην Οικονομική Επιστήμη πάνω σε σύγχρονες βάσεις. Με την πολύχρονη παρουσία και προσφορά του, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ανάδειξη καταρτισμένων οικονομολόγων, πολλοί από τους οποίους σήμερα στελεχώνουν είτε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, είτε κατέχουν σημαντικές διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους / MSc in Business Economics with analytics σκοπεύει στην κατάρτιση των οικονομολόγων σε θέματα οικονομικής και στρατηγικής των επιχειρήσεων και των αγορών βάσει σύγχρονων οικονομετρικών και αναλυτικών μεθόδων. 

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Επιχειρηματική Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμισης, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Συμπεριφορική Οικονομική, Εμπειρική Βιομηχανική Οργάνωση, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Διεθνή Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση κινδύνου Χρεογράφων,  Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Οικονομικές προβλέψεις και προσομοιώσεις, Ποσοτική Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πιστωτικός κίνδυνος και Τραπεζική, Οικονομικά της καινοτομίας, Ψηφιακή Οικονομία, Εταιρική Διακυβέρνηση και Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.

Ο σκοπός αυτός θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  στην Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους / MSc in Business Economics with analytics.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης