ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά)

Οδηγίες συμπλήρωσης:

I. Συνδέεστε στο https://e-graduate.applications.aueb.gr/

II. Εγγράφεστε στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη

III. Εντοπίζετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων, το «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους (MSc in Business Economics with Analytics)»

IV. Συμπληρώνετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία)

V. Πατάτε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση.

2. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

3. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2) (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση εισαγωγής του, θα καταθέσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό μέχρι και την περίοδο εγγραφών. Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο (εξαίρεση αποτελεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε απλή φωτοτυπία).

4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές που κατατίθενται από τον υποψήφιο σε σφραγισμένους φακέλους είτε αποστέλλονται απευθείας από τους καθηγητές στη Γραμματεία του Προγράμματος εντύπως ή ηλεκτρονικά.