Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχει- ρήσεων σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών της Σχολής.

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β  2632  - 27-07-2017

Τα Εκπαιδευιτκά Εργαστήρια είναι τα εξής:

  • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
     
  • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ
     
  • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας