Προπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ιστοσελίδα: https://www.dept.aueb.gr/el/ode

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρισης, όπως το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (με ιδιαίτερη έμφαση στη Στρατηγική και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού) 
 • Λογιστική και Χρηματοδοτικής Διοίκηση
 • Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Για την απόκτηση πτυχίου, ο φοιτητής απαιτείται να επιτύχει σε 40 μαθήματα συνολικά. Από το χαρτοφυλάκιο των 40 μαθημάτων, 30 μαθήματα είναι υποχρεωτικά και 10 προαιρετικής επιλογής του φοιτητή. Μεταξύ των μαθημάτων περιλαμβάνεται και η «Πρακτική άσκηση», που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν, στη διάρκεια των σπουδών τους, πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Ιστοσελίδα: https://www.dept.aueb.gr/el/mbc

Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις της ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας. Θέματα όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κοινωνικά Δίκτυα, Καινοτομία, Διαφήμιση στο Ίντερνετ, Ψηφιακή Επικοινωνία, Πωλήσεις, Διοίκηση Ποιότητας, Ηγεσία, Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητα και  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν βασικούς τομείς στους οποίους εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Τμήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει γενικά και εξειδικευμένα μαθήματα. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δέχονται διεπιστημονικές επιδράσεις από συναφείς επιστήμες, όπως η οικονομική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη, η ψυχολογία κ.λπ.

Η υποχρεωτική φοίτηση στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε σαράντα (40) μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα (30) είναι Υποχρεωτικά, τα τέσσερα (4) είναι Κατεύθυνσης και τα υπόλοιπα έξι (6) είναι μαθήματα Επιλογής. Εκτός των παραπάνω μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε πέντε (5) μαθήματα μίας από τις τρεις (3) ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εκτός εάν υπάρχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας.

Στα πρώτα τρία χρόνια σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν μια σφαιρική - γενική εικόνα και γνώση όλων των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, δηλαδή αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, μάνατζμεντ, οικονομικά, λογιστική  και χρηματοοικονομική.

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Επιχειρησιακή Αναλυτική 
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Κάθε μία από τις κατευθύνσεις περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης.

Τα έξι (6) μαθήματα επιλογής προέρχονται είτε από ενιαία λίστα μαθημάτων (προσφερόμενα τόσο από το τμήμα όσο και από τα υπόλοιπα τμήματα του ΟΠΑ) είτε από τα μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ιστοσελίδα: https://www.dept.aueb.gr/el/loxri

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου).  Τα μαθήματα υποδομής του Προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: Μάνατζμεντ, Μαθηματικά-Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. και παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς.

Για τη λήψη Πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα. Από το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις: την κατεύθυνση Λογιστικής και την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής. Στην κατεύθυνση Λογιστικής τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 10 και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 10, ενώ στην κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι 8. Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διδάσκονται τέσσερις ώρες ανά εβδομάδα.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ιστοσελίδα: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του την επιστημονική γνώση και, συνάμα, την επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η απόκτηση του πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση αυνολικά τριάντα εννεά (39) μαθημάτων και της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, η οποία επιτελείται για 3 μήνες σε επιλεγμένους οργανισμούς.

Οι κατηγορίες των μαθημάτων τα οποία προσφέρονται από το τμήμα είναι οι ακόλουθες:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Τεχνολογιών. Αυτό συνεπάγεται ότι κατά τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα (συνολικά 25), ενώ τρία (3) επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στο 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο αντίστοιχα.

Μαθήματα κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής

Τα μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία.

Το τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη 
 • Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 • Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι