Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές είναι οργανωμένες σε δυο επίπεδα και καταλήγουν στην απονομή των ακόλουθων Διπλωμάτων:

  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Ανάλογα με το Πρόγραμμα που ακολουθεί ο φοιτητής, το Δίπλωμα αυτό μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Master of Arts, Master of Sciences ή Master in Business Administration. Το δίπλωμα αυτό απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων του σχετικού Προγράμματος, επιτυχή εξέταση σε όλα τα εξαμηνιαία μαθήματα και εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας.
     
  2. Διδακτορικό Δίπλωμα: Βασικές προϋποθέσεις για την απονομή του Διπλώματος αυτού είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) και παρακολούθηση σειράς διαλέξεων και σεμιναρίων διδακτορικού επιπέδου που οργανώνονται από τα αντίστοιχα Τμήματα. Ο συνήθης χρόνος είναι 3 - 4 χρόνια.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιπέδου Master ανά Τμήμα είναι:

Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά, αλλά και συγγενή πεδία των Τμημάτων της Σχολής. Πιο συγκεκριμένα: