ΘΑΛΕΙΑ

Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς


Ημερομηνία Έναρξης: 29/07/2021. Ημερομηνία Λήξης: 28/11/2023

Το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01018).


Το έργο ΘΑΛΕΙΑ: Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής εργαλειοθήκης για την υποστήριξη των μικρότερων πολιτιστικών φορέων. Το ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων περιλαμβάνοντας α) έναν οδηγό για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και της επικοινωνιακής στρατηγικής του πολιτιστικού φορέα και β) ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης. Το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να προάγει ένα καινοτόμο, βιώσιμο οικονομικό μοντέλο βασισμένο στον κύκλο προστασίας και διατήρησης των υπαρχόντων πολιτιστικών συλλογών και μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή νέων εσόδων από υλικά και άυλα πολιτιστικά αγαθά σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο. Το έργο συμβάλλει στην αύξηση άμεσων και έμμεσων εσόδων από την προσέλκυση επενδυτικής και επενδυτικής δραστηριότητας, την εκμετάλλευση των διατηρούμενων αντικειμένων/συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίηση των εν λόγω αυξήσεων στην ενδυνάμωση των ίδιων των συλλογών. Η ενίσχυση των εσόδων θα μπορεί να υποστηρίξει σκοπούς όπως η ιστορική αποκατάσταση, η αρχαιολογική συντήρηση, οι βελτιώσεις της υποδομής ή της προσαρμοστικής επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου (υλικού και ψηφιακού). Εμμέσως, θα παράσχει ευκαιρίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και τη διάσωση ευπαθών πολιτιστικών πόρων, ειδικά όσων αφορούν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Το έργο στοχεύει στη σοβαρή διασύνδεση των πολιτιστικών φορέων, ειδικότερα των μικρών μουσείων, με την οικονομία, με όχημα την τεχνολογία, υλοποιώντας το τρίπτυχο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης με σκοπό την ανάλυση και προώθηση του πολιτιστικού πλούτου των πολιτιστικών οργανισμών και την προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος.


Εταίροι:

   


Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Δράση «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Β' κύκλος