Τρέχουσες διδακτορικές έρευνες

Υποψήφιος/-α Διδάκτορας Τίτλος διδακτορικής έρευνας Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ
Κυριακόπουλος Νικόλαος Εμπειρική Διερεύνηση των Παραγόντων Επηρεασμού και των Συνεπειών Αποφάσεων Κατάργησης Προϊόντος για Λόγους Φιλικούς προς το Περιβάλλον ("An empirical investigation into the antecedents and outcomes of environmentally driven product elimination decision-making") Αργουσλίδης Παρασκευάς
Μπαλτάς Αλέξανδρος Applied Artificial Intelligence for the Optimisation of Freight Transoprtation and Product Distribution Networks (Εφαμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Βελτιστοποίηση Εμπορευματικών Μεταφοών και Δικτύων Διανομής Προϊόντων) Ρεπούσης Παναγιώτης
Παναγιωτοπούλου Αλτάνη Consequences of Emotional Intelligence in Consumer Behavior (Επιδράσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή) Αργουσλίδης Παρασκευάς
Παπαδημητρίου Ευαγγελία How Green Strategies Influence Innovation Performance: The Moderating Role of Absorptive Capacity and Managerial Cognition (Πώς επηρεάζουν οι Πράσινες Στρατηγικές τηςν Απόδοση Καινοτομίας: Ο ρόλος της ικανότητας απορρόφησης και η διαχειριστικη λειτουργία) Σκαρμέας Διονύσιος
Σαμπάνης Σωτήριος Συμπεριφορική Τιμολόγηση στον Κλάδο των Υπηρεσιών (Behavioral Pricing in the Services Sector) Ήντουνας Κωνσταντίνος
Ταμιωλάκης Γεώργιος Η Συμπεριφορά Αναζήτησης Κύρους υπό το Πρίσμα της Εξελικτικής Ψυχολογίας (Status-seeking Behavior via an Evolutionary Framework) Μπάλτας Γεώργιος