Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας καθώς και άλλων τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ
 2. τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας μέσω σύγχρονων εγκαταστάσεων και ειδικού εξοπλισμού
 3. την εξοικείωση και πρακτική άσκηση των φοιτητών στα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους του μάρκετινγκ
 4. την προσομοίωση λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ μέσω ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού
 5. την εκπόνηση ερευνών και μελετών για λογαριασμό μεγάλων εταιριών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
 6. την υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών μελετών- ερευνών
 7. τη δημοσίευση εργασιών και έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων
 8. την ανάπτυξη και το συντονισμό ερευνητικής συνεργασίας με ημεδαπά και αλλοδαπά ιδρύματα, φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις
 9. τη συνεργασία με άλλα τμήματα και εργαστήρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια διεπιστημονικών ερευνών μάρκετινγκ
 10. τη συμμετοχή και την αποτελεσματική αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας
 11. τη διεξαγωγή ερευνών με προοπτική δημοσίευσης ή πρακτικής αξιοποιήσεως σε ζητήματα νέων τεχνολογιών, μέτρησης ποιότητας και ικανοποίησης πελατών, κατασκευής επιστημονικών κλιμάκων μέτρησης, ανάπτυξης και εφαρμογής υποδειγμάτων διανομής, σχεδιασμού νέων προϊόντων, διοίκησης πωλήσεων, εφαρμοσμένης ανάλυσης ζήτησης καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που υπάρχει επιστημονικό ενδιαφέρον
 12. την υπολογιστική και υλικοτεχνική υποστήριξη επιστημονικών αλλά και εφαρμοσμένων ερευνών που απαιτούν τηλεφωνικές και ταχυδρομικές δημοσκοπήσεις, διεξαγωγή πειραμάτων και προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης στοιχείων
 13. τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων