Ερευνητικά προγράμματα & Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
 • Προωθητικές ενέργειες και διοίκηση ποικιλίας στον κλάδο του λιανικού εμπορείου, πηγή προέλευσης χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ ΟΠΑ.
ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 • ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ & ΛΕΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑ (2019). Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • «ΔΡΑΣΗ Ι Ενίσχυση Επίκουρων Καθηγητών με θητεία στο ΟΠΑ μικρότερη των 6 ετών». Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Αθλητική Ενημέρωση εντός Σταδίου (ΑΘΕΝΣ): Διεξαγωγή έρευνας στο χώρο των κινητών και ασύρματων τεχνολογιών και μελέτη των τρόπων αξιοποίησης τους για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης σε θεατές αθλητικών γεγονότων κλασικού αθλητισμού. Ανάπτυξη μιας ασύρματης πλατφόρμας βασισμένης σε τεχνολογίες IEEE 802.11b/g που θα προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που θα είναι προσβάσιμες μέσα και γύρω από το χώρο του σταδίου στο οποίο θα διεξάγονται αγωνίσματα στίβου.
 • Ανθρώπινο Δίκτυο Αριστείας Κινητού Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Mobinet): Δίκτυο συνεργασίας επιστημονικών και παραγωγικών φορέων με σκοπό τη διάχυση γνώσης και την κατάρτιση φοιτητών και στελεχών στον τομέα των ασύρματων τεχνολογιών και επιχειρηματικών εφαρμογών βασισμένων στη χρήση κινητών συσκευών.
 • Mobile Youth: Μελέτη της φύσης της υιοθέτησης και της κοινωνικής απορρόφησης των κινητών τεχνολογιών από τη νεολαία. Διεξαγωγή ποιοτικής (ανθρωπολογικής) και ποσοτικής έρευνας (πεδίου) με στόχο την απόκτηση γνώσης για τη φύση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου από νέους 12-22 ετών και τις επιδράσεις αυτής της χρήσης στο κοινωνικό, σχολικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Διαφημιστικών Εκστρατειών σε Κινητές Συσκευές μέσω Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων Απόκρισης Πραγματικού Χρόνου (MAD): Διαμόρφωση θεωρητικού μοντέλου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της διαφήμισης στο κινητό τηλέφωνο με χρήση SMS. Εφαρμογή του μοντέλου σε πραγματικά δεδομένα και επιβεβαιωτική επικύρωση.
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Κινητού και Ασύρματου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο του Κινητού και Ασύρματου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με αναφορά και στις δύο συνιστώσες του χώρου: αναδυόμενες τεχνολογίες υποδομής και καινοτόμες επιχειρηματικές εφαρμογές και υπηρεσίες. Υποστήριξη εκπόνηση πέντε διδακτορικών διατριβών: (1) Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης σε κινητές συσκευές (mobile marketing) (2) Μοντέλα ανάπτυξης για Ασύρματα Κοινοτικά Δίκτυα (community-based WLANs) (3) Μελέτη της συμπεριφοράς και της αλληλεπίδρασης τελικών χρηστών απέναντι σε καινοτόμες εφαρμογές κινητού εμπορίου (4) Διεισδυτικά και Διάχυτα πληροφοριακά συστήματα (5) Υπηρεσίες αναζήτησης σε Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα.
 • Green Intermodal Freight Transport – GIFT (CO2 web platform design): Βασικός στόχος του στρατηγικού έργου GIFT (Green Intermodal Freight Transport) είναι να χαρτογραφηθεί, να αναλυθεί και να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών στις Περιφέρειες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό να προταθούν νέες πολιτικές και στρατηγικές στον τομέα των υποδομών, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της νομοθεσίας και των προτύπων.
ΗΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. «ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Β2Β) ΑΓΟΡΩΝ». Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Παροχή ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανώνυμη εταιρεία. ΕΛΚΕ ΟΠΑ.
ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Πρωτότυπες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Καθηγητών – Λεκτόρων ΟΠΑ, 2018-2019. Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Πρωτότυπες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Καθηγητών – Λεκτόρων ΟΠΑ, 2017-2018. Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ». Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Παροχή ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανώνυμη εταιρεία. ΕΛΚΕ ΟΠΑ.
ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • Decentralized architectures for optimized operations via virtualized processes and manufacturing ecosystem collaboration (DISRUPT), EU Project No.: 723541, Athens University of Economics and Business Research Center. Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, Horizon 2020 - FOF-11 a-2016-Digital Automation RIA
 • Μεθοδολογικά Πλαίσια Εύρωστης Βελτιστοποίησης για Προβλήματα Δρομολόγησης και Χρονοπρογραμματισμού Στόλου Οχημάτων υπό Αβεβαιότητα, ΕΛΚΕ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Δράσης 1 «Ενίσχυση Νέων Μελών ΔΕΠ των Τμημάτων ΟΠΑ, με θητεία στο ΟΠΑ Μικρότερη των 7 ετών».
 • Applied Optimization and Artificial Intelligent Methods for Middle Mile Product Delivery Solutions in the Grocery Sector, SATALIA, UK, 2018.
 • Advanced local search methods for Multi-League Scheduling Problems. GotSoccer, Florida, USA, 2018.
 • Multi-modal transportation planning, supply chain network optimization and CO2 emission minimization. PfizerS.A., NewJersey, USA, 2018.
ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
 • Πρωτότυπες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Καθηγητών – Λεκτόρων ΟΠΑ, 2017-2018. Sustainability and Culture: Is there a link? Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, 2018.The Role of Culture in International Business, Επιστημονικός Υπεύθυνος.