Υποψήφιοι διδάκτορες

Υποψήφιος/-α διδάκτορας Τίτλος διδακτορικής έρευνας
Κοντοπούλου Βασιλική Ερευνώντας την Επιδεικτική Κατανάλωση μέσα από την προσέγγιση της Εξελικτικής Ψυχολογίας
Κυριακόπουλος Νικόλαος Εμπειρική Διερεύνηση των Παραγόντων Επηρεασμού και των Συνεπειών Αποφάσεων Κατάργησης Προϊόντος για Λόγους Φιλικούς προς το Περιβάλλον ("An empirical investigation into the antecedents and outcomes of environmentally driven product elimination decision-making")
Λουκοπούλου Αποστολία Η Καταναλωτική Συμπεριφορά Αναζήτησης Ποικιλίας σε επίπεδο Προϊοντικών Χαρακτηριστικών (Attribute Level Variety-Seeking Behavior)
Μπαλτάς Αλέξανδρος Applied Artificial Intelligence for the Optimisation of Freight Transoprtation and Product Distribution Networks (Εφαμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Βελτιστοποίηση Εμπορευματικών Μεταφοών και Δικτύων Διανομής Προϊόντων)
Παναγιωτοπούλου Αλτάνη Consequences of Emotional Intelligence in Consumer Behavior (Επιδράσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή)
Παπαδημητρίου Ευαγγελία How Green Strategies Influence Innovation Performance: The Moderating Role of Absorptive Capacity and Managerial Cognition (Πώς επηρεάζουν οι Πράσινες Στρατηγικές τηςν Απόδοση Καινοτομίας: Ο ρόλος της ικανότητας απορρόφησης και η διαχειριστικη λειτουργία)
Σαμπάνης Σωτήριος Συμπεριφορική Τιμολόγηση στον Κλάδο των Υπηρεσιών (Behavioral Pricing in the Services Sector)
Ταμιωλάκης Γεώργιος Η Συμπεριφορά Αναζήτησης Κύρους υπό το Πρίσμα της Εξελικτικής Ψυχολογίας (Status-seeking Behavior via an Evolutionary Framework)