Συνοπτικός Οδηγός για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα Στατιστικής ανά εξάμηνο σπουδών

 

Α΄ Εξάμηνο

(όριο δήλωσης: 32 Π.Μ.)

 

Β΄ Εξάμηνο

(όριο δήλωσης: 32 Π.Μ.)

ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤ

ΠΜ

 

ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤ

ΠΜ

6001

Πιθανότητες Ι
(παλιός τίτλος:Εισαγωγή στις Πιθανότητες)

Υ

8

 

6142

Πιθανότητες ΙΙ
(παλιός τίτλος:

Θεωρία Κατανομών)

Υ

8

6041

Μαθηματικός Λογισμός Ι

Υ

8

 

6042

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ

Υ

8

6051

Γραμμική Άλγεβρα Ι
(παλιός τίτλος:Γραμμική Άλγεβρα & Εφαρμογές)

Υ

8

 

6082

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Υ

8

6122

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R
(παλιός τίτλος:Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R, S-plus)

Υ

8

 

6031

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R
(παλιός τίτλος:Εισαγωγή στη Στατιστική)

Υ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ Εξάμηνο

(όριο δήλωσης: 40 Π.Μ.)

 

Δ΄ Εξάμηνο

(όριο δήλωσης: 40 Π.Μ.)

ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤ

ΠΜ

 

ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤ

ΠΜ

6012

Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων
(προαπαιτούμενο για το 6023)

Υ

8

 

6023

Γραμμικά Μοντέλα
(παλιός τίτλος: Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση) (προαπαιτούμενο για το 6014, 6176 και 6005)

Υ

8

6126

Στοχαστικές Διαδικασίες Ι
(παλιός τίτλος:Στοχαστικές Ανελίξεις)

Υ

8

 

6145

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

Υ

8

6023

Γραμμικά Μοντέλα
(παλιός τίτλος:Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση) (προαπαιτούμενο για το 6014, 6176 και 6005)

Υ

8

 

6012

Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων (επαναληπτικό)

Υ

8

6134

Δημογραφική Στατιστική

Ε

8

 

6033

Δειγματοληψία

(παλιός τίτλος:Τεχνικές Δειγματοληψίας & Δειγματοληπτικές Έρευνες)

Ε

8

6133

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση

Ε

8

 

6143

Μαθηματικές Μέθοδοι

(παλιός τίτλος: Μαθηματικός Λογισμός ΙΙΙ – Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση)

Ε

8

6112

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Ε

8

 

6135

Αναλογιστικά Ι
(παλιός τίτλος: Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ατυχημάτων)

Ε

8

6163

Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Ε

6

 

6014

Ανάλυση Διακύμανσης & Σχεδιασμός Πειραμάτων (μόνο για φοιτητές παλαιού προγρ/τος σπουδών)

Υ

8

 

Ε΄ Εξάμηνο

(όριο δήλωσης: 40 Π.Μ.)

 

ΣΤ΄ Εξάμηνο

(όριο δήλωσης: 40 Π.Μ.)

 

ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤ

ΠΜ

 

ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤ

ΠΜ

 

6176

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Υ

8

 

6005

Ανάλυση Δεδομένων
(παλιός τίτλος: Ανάλυση Δεδομένων Ι)

Υ

8

 

6106

Στατιστική κατά Bayes

Ε

8

 

6125

Προσομοίωση
(παλιός τίτλος: Στοχαστικά Μοντέλα & Προσομοίωση)

Ε

8

 

6123

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Ε

8

 

6136

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

Ε

8

 

6175

Οικονομετρία

Ε

8

 

6113

Μη Παραμετρική Στατιστική

Ε

8

 

6144

Θεωρητική Στατιστική

Ε

8

 

6246

Βιοστατιστική Ι
(παλιός τίτλος:Βιοστατιστική & Επιδημιολογία)

Ε

8

 

6014

Ανάλυση Διακύμανσης & Σχεδιασμός Πειραμάτων (μόνο για φοιτητές παλαιού προγρ/τος σπουδών)

Υ

8

 

 

 

 

 

 

Ζ΄ Εξάμηνο

(όριο δήλωσης: 40 Π.Μ. + πρακτική)

 

Η΄ Εξάμηνο

(όριο δήλωσης: 40 Π.Μ. + πρακτική)

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤ

ΠΜ

 

ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤ

ΠΜ

 

6225

Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα

Ε

8

 

6108

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

Ε

8

 

6124

Αναλογιστικά ΙΙ
(παλιός τίτλος:Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ζωής)

Ε

8

 

6128

Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας
(παλιός τίτλος:Μοντέλα Δειγματοληπτικών Ερευνών)

Ε

8

 

6116

Θεωρία Πιθανοτήτων

Ε

8

 

6115

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

(παλιός τίτλος: Υπολογιστική Στατιστική)

Ε

8

 

6127

Στατιστική Μάθηση
(παλιός τίτλος: Πολυμεταβλητές Στατιστικές Τεχνικές)

Ε

8

 

6907

Διπλωματική Εργασία

Ε

8

 

6118

Βιοστατιστική ΙΙ
(παλιός τίτλος:Ανάλυση Επιβίωσης)

Ε

8

 

6801

Πρακτική Άσκηση

Ε

6-14

 

6153

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Ε

8

 

 

 

 

 

 

6057

Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ

Ε

8

 

 

 

 

 

 

6907

Διπλωματική Εργασία

Ε

8

 

 

 

 

 

 

6801

Πρακτική Άσκηση

Ε

6-14

 

 

 

 

 

 

                                   

Ê Υ: Υποχρεωτικό Μάθημα        Ε: Μάθημα Επιλογή