Χορήγηση 8 βραβείων κληροδ. "Φαίδωνα Χατζηγεωργίου"

Προκήρυξη χορήγησης βραβείων, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου», που υπάγεται στην εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017, σύμφωνα με την 5 η απόφαση Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 30/06/2016, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε έναν αριστεύσαντα άπορο απόφοιτο από κάθε Τμήμα τού που αποφοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου». Η βράβευση αυτή θα γίνει προς εκπλήρωση των σκοπών του διαθέτη, όπως αυτοί ορίστηκαν με την από 16-10-1984 ιδιόγραφη διαθήκη του, ήτοι «δια την απονομή ετησίως βραβείου εις τους αριστεύσαντες απόρους αποφοίτους αυτής». Το ποσό εκάστου βραβείου ανέρχεται σε 500,00 ευρώ και θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

Αίτηση εδώ.