Διοίκηση του Τμήματος

Επικεφαλής του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος που εκλέγονται με διετή θητεία. Για τη διετία 2020 - 2022 
Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Σπύρος Σπύρου και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Πρόεδρος Καθηγ. Σπύρος Σπύρου
Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 169
Email: sspyrou@aueb.gr

Αν. Γραμματέας Μαριέττα Πάνου
Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 300
Email: mpanou@aueb.gr