Αλλαγές στο νέο Οδηγό Σπουδών

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής

 Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του Τμήματος ακολουθούν το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών όπως αυτό εμφανίζεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι, υπάρχουν αλλαγές ως προς τις πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) των μαθημάτων και τα όρια δηλώσεων ανά εξάμηνο σπουδών. Οι ανωτέρω αλλαγές ήταν απαραίτητες προκειμένου να εναρμονιστεί το Τμήμα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Συγκεκριμένα:

 1. Πιστωτικές Μονάδες Μαθημάτων

Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα, αφού είναι βασισμένο στο σύστημα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Βάση στο σύστημα αυτό αποτελεί η Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ). Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ΠΜ που αναφέρεται στο πρόγραμμα. Για τον καθορισμό των ΠΜ κάθε μαθήματος, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές απαιτήσεις του μαθήματος. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που αντιστοιχούν σε, τουλάχιστον, 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η κατοχύρωση γίνεται είτε με Επιτυχή Εξέταση ή με Απαλλαγή ή με Αναγνώριση ή ως Erasmus. Σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 ΠΜ. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος είναι 14. Εκτός των 14 υποχρεωτικών μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 108 ΠΜ,  για την συμπλήρωση των υπολοίπων απαιτούμενων ΠΜ, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 72 ΠΜ από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από το Τμήμα. Οι υπόλοιπες 60 ΠΜ που απομένουν για την απόκτηση του πτυχίου μπορούν να προέλθουν, είτε από μαθήματα επιλογής του Τμήματος, είτε από μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικά, οι ΠΜ που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών:

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

 • Πιθανότητες Ι  (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Μαθηματικός  Λογισμός Ι (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι (Υ)  – 7,5 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό  με R (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Πιθανότητες ΙΙ (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (Υ) – 7,5 Π.Μ.
 • Εισαγωγή  στις Πιθανότητες και  Στατιστική με R (Υ) – 7,5 Π.Μ.

Γ’ Εξάμηνο

Δ’ Εξάμηνο

 • Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Στοχαστικές Διαδικασίες Ι (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση – 7 Π.Μ.
 • Δημογραφική Στατιστική – 7 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη – 7 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική – 7 Π.Μ.
 • Γραμμικά Μοντέλα (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων (Υ) (επαναλ.) – 8 Π.Μ.
 • Δειγματοληψία – 7 Π.Μ.
 • Μαθηματικές Μέθοδοι – 7 Π.Μ.
 • Αναλογιστικά  Ι – 7 Π.Μ.

Ε’ Εξάμηνο

ΣΤ’ Εξάμηνο

 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Γραμμικά Μοντέλα (Υ) (επαναλ.) – 8 Π.Μ.
 • Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα – 8 Π.Μ.
 • Στατιστική κατά Bayes  – 7 Π.Μ.
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας  – 7 Π.Μ.
 • Θεωρητική Στατιστική – 8 Π.Μ.
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα –7 Π.Μ.
 • Ανάλυση Δεδομένων (Υ) – 8 Π.Μ.
 • Προσομοίωση – 7 Π.Μ.
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση – 8 Π.Μ.
 • Βιοστατιστική I – 7 Π.Μ.
 • Θεωρία Πιθανοτήτων – 8 Π.Μ.
 • Επίσημες Στατιστικές – 7 Π.Μ.

Ζ’ Εξάμηνο

Η’ Εξάμηνο

 • Στατιστική Μάθηση – 8 Π.Μ.
 • Βιοστατιστική ΙΙ   – 7 Π.Μ.
 • Οικονομετρία – 8 Π.Μ.
 • Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ – 8 Π.Μ.
 • Αναλογιστικά ΙΙ – 7 Π.Μ.
 • Μεθοδολογία Έρευνας– 7 Π.Μ. ((Το μάθημα δεν προσφέρεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20)
 • Ε.Θ.Σ.Π.: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική – 7 Π.Μ.
 • Διπλωματική Εργασία – 8 Π.Μ.
 • Πρακτική Άσκηση – 6 έως 14 Π.Μ.
 • Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων – 8 Π.Μ.
 • Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας – 7 Π.Μ.
 • Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την      Οικολογία – 8 Π.Μ.
 • Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική  – 7 Π.Μ.
 • Μη Παραμετρική Στατιστική – 8 Π.Μ.
 • Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας – 7 Π.Μ.
 • Ειδικά Θέματα  Στατιστικής και Πιθανοτήτων – 7 Π.Μ. (Το μάθημα δεν προσφέρεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20)
 • Διπλωματική Εργασία – 8 Π.Μ.
 • Πρακτική Άσκηση – 6 έως 14 Π.Μ.

 1. Όρια Δηλώσεων Μαθημάτων ανά εξάμηνο

Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 30 ανά εξάμηνο.

Στα εξάμηνα από το Γ’ έως και το ΣΤ’, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 38 ανά εξάμηνο.

Στα εξάμηνα Ζ’ και Η’, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 46 ανά εξάμηνο. Σε αυτά τα εξάμηνα, μπορεί να υπάρξει υπέρβαση μόνο για την «Πρακτική Άσκηση».

Μετά το 4ο έτος, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 46 ανά εξάμηνο. Μπορεί να υπάρξει υπέρβαση μόνο για την «Πρακτική Άσκηση».

Συγκεκριμένα, τα όρια δηλώσεων ανά έτος σπουδών εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Όρια Δηλώσεων

Έτος Σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Α’

30 ΠΜ

30 ΠΜ

Β’

38 ΠΜ

38 ΠΜ

Γ’

38 ΠΜ

38 ΠΜ

Δ’

46 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

46 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

Ε’ και πάνω

46 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

46 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση