Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29, του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την παρ. 2, του άρθρου 466, του Ν.4957/2022

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29, του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την παρ. 2, του άρθρου 466, του Ν.4957/2022 (Α’ 141), για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου (διεξαγωγή φροντιστηρίων/εργαστηρίων) στο πλαίσιο του κάτωθι μαθήματος, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

  • «Θεωρητική Στατιστική»  - δια ζώσης επικουρικό διδακτικό έργο (7 διαλέξεις)

Είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να υποβάλουν αίτηση, καθώς και εκτενές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203112, 113, 111).

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση αναθέσεως έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επισυνάπτεται και η αίτηση υποψηφιότητας. 

Ο Πρύτανης

            *

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης