Προκήρυξη θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων

του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

O Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 33, 64 και 173 του ν.4957/2022 (Α΄ 141),
 2. Τη με αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ), με την οποία κατανέμονται στο Ο.Π.Α. εννέα (9) θέσεις για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173, του ν.4957/2022 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ11/148744/Ζ2/30.11.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ),
 3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (συνεδρία 2η/30.09.2022/1, ΑΔΑ: ΨΚΟΖ469β4Μ-2ΜΨ) περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Ο.Π.Α. ακαδημαϊκού έτους 2022-2023,
 4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής (συνεδρία 4η/2022-23/20.12.2022 και 5η/2022-23/24.01.2023) περί προκήρυξης θέσης εντεταλμένων διδασκόντων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, για την παροχή διδακτικού έργου στο πλαίσιο των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

Γνωστικό Αντικείμενο

Τίτλος Μαθήματος

Διδακτικό έργο

Στατιστική Μεθοδολογία

Δημογραφική Στατιστική

αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος επιλογής

Στατιστική Μεθοδολογία

Δειγματοληψία

διεξαγωγή φροντιστηρίου/εργαστηρίου και εργαστηριακών ασκήσεων κατά το ήμισυ                          

Στατιστική Μεθοδολογία

Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

διεξαγωγή φροντιστηρίου/εργαστηρίου και εργαστηριακών ασκήσεων

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

αυτοδύναμη διδασκαλία υποχρεωτικού μαθήματος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

διεξαγωγή φροντιστηρίου/εργαστηρίου και εργαστηριακών ασκήσεων

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Μαθηματικές Μέθοδοι

διεξαγωγή φροντιστηρίου/εργαστηρίου και εργαστηριακών ασκήσεων κατά το ήμισυ                          

Η απασχόληση θα είναι μερική, δυνάμει σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α., βάσει της ως άνω αναφερόμενης απόφασης κατανομής θέσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

Για την επιλογή, είναι επιθυμητή και θα ληφθούν υπόψη:

 • η Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού, συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης
 • οι Δημοσιεύσεις - με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης - σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών   

Κωλύματα (άρθρο 173, παράγραφος 9 του Ν. 4957/2022):

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

 1. Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 2. μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
 3. ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 4. συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 5. υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 6. φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται
 5. Υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
 6. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει
 7. Βεβαίωση Απογραφής από τον e-ΕΦΚΑ
 8. Υπεύθυνη δήλωση (μέσω της υπηρεσίας gov.gr) ότι δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα κωλύματα της παρ. 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος Στατιστικής και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού και στη Διεύθυνση Οικονομικού.

Επισυνάπτεται η Φόρμα Αίτησης Υποψηφιότητας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας