Αξιολόγηση από Τελειόφοιτους

Με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας τόσο των προγραμμάτων σπουδών, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσίων του Πανεπιστημίου, διεξήχθη μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας των τελειοφοίτων του ΟΠΑ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η μελέτη αυτή έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν  στους τελειόφοιτους.

Στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά στατιστικά της έρευνας για το σύνολο των τμημάτων του ΟΠΑ.