Πιστοποιήσεις & Επαγγελματικές Απαλλαγές

1. ACCA Exemptions valid until 31/12/2018 (http://www.postgraduate_accfin.aueb.gr/Article.aspx?ArticleID=4020 )

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και αποφοίτους του ΠΜΣ ότι οι απαλλαγές που δικαιούνται από επιμέρους ενότητες της επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA εξακολουθούν να ισχύουν και για όσους αποφοιτήσουν μέχρι και την 31/12/2018, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση επέκτασης του εν λόγω φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες http://tempuri.org/tempuri.html  , http://www.accaglobal.com/ie/en/help/exemptions-calculator.html

Το ACCA παρέχει σε πτυχιούχους με υπόβαθρο σε Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων υποτροφίες για πρακτική σε Ελεγκτικές εταιρείες. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα που παρατίθεται παρακάτω

httpyourfutureaccaglobalcomglobalcampaignGreeceInternshtmlutmsourceFacebookutmmediumFBConversionutmcampaignGreeceInternship 

2. Συμμετοχή του ΠΜΣ στο ACFE Anti-Fraud Education Partnership Program

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο ACFE Anti-Fraud Education Partnership Program.. Το Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)ιδρύθηκε το 1988 και εδρεύει στο Austin, Texas (ΗΠΑ). Αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό κατά της απάτης με περισσότερα από 75.000 μέλη παγκοσμίως. Το Anti-Fraud Education Partnership Program διευκολύνει τα πανεπιστήμια να προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο του ελέγχου, της πρόληψης και του εντοπισμού περιστατικών απάτης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το ACFE παρέχει στα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, όπως πρακτικά εγχειρίδια, μελέτες περίπτωσης, videos και επιπρόσθετους πόρους, που βοηθούν σημαντικά το έργο των διδασκόντων. http://www.postgraduate_accfin.aueb.gr/Article.aspx?ArticleID=3976

3. Απαλλαγές του ΠΜΣ από το ICAEW http://www.postgraduate_accfin.aueb.gr/Article.aspx?ArticleID=3979

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και αποφοίτους του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική ότι το πρόγραμμα σπουδών αξιολογήθηκε από το φορέα ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England & Wales) και έλαβε τις ακόλουθες απαλλαγές σε επιμέρους ενότητες
https://apps.icaew.com/cpldirectory/

4. CFA Institute University Recognition Program 

Το ΠΜΣ έχει ενταχθεί στo CFA Institute University Recognition Program, τίτλος που απονέμεται σε προγράμματα σπουδών των οποίων η διδακτέα ύλη καλύπτει τουλάχιστον το 70% της ύλης στην οποία απαιτείται εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Το ΠΜΣ δικαιούται ως εκ τούτου να χορηγεί Πέντε(5) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια του προγράμματος CFA Program Awareness Scholarships, σε φοιτητές ή αποφοίτους που επιθυμούν να προβούν στην εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. 

Για επιπλέον πληροφορίες δείτε στο http://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx
 

5. The IIA Internal Audit Awareness Program Schools. 

Tο Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από το Institute of Internal Αuditors (The IIA) ως ένα από τα The IIA Internal Audit Awareness Program Schools, σε αναγνώριση της προσήλωσης και των προσπαθειών του να προσφέρει στους φοιτητές του το απαραίτητο πλαίσιο γνώσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.