Συχνές Ερωτήσεις

Τα μαθήματα γίνονται ηλεκτρονικά ή δια ζώσης;

Τα μαθήματα γίνονται με φυσική παρουσία και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί. 

Πότε ξεκινάνε τα μαθήματα;

Τα μαθήματα ξεκινάνε περί τα μέσα Σεπτεμβρίου με 2 εβδομάδες προπαρασκευαστικών μαθημάτων. Η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική και δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες. Συστήνουμε όμως σε όλους να τα παρακολουθήσουν προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις γνωστικές ανάγκες του ΠΜΣ και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τα όποια κενά πιθανώς να έχουν στην απαιτούμενη ύλη του προγράμματος.

Η κανονική ροή του προγράμματος ορίζεται περί τις αρχές Οκτωβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Πόσες είναι οι ώρες διδασκαλίας;

Στα προγράμματα πλήρους φοίτησης διαλέξεις μπορούν να προγραμματιστούν στις χρονοζώνες μεταξύ 09:00-18:00. Η διάρκεια της διάλεξης του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες και η διάρκεια του εξαμήνου είναι 13 εβδομάδες. Η Έβδομη εβδομάδα είναι εβδομάδα μελέτης οπού κανονικά δεν πραγματοποιούνται διαλέξεις μπορεί ωστόσο να γίνονται οι τυχόν αναπληρώσεις.

Τα βιβλία συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του μεταπτυχιακού;

Όχι τα βιβλία δεν είναι μέσα στο κόστος σπουδών.

Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;

Η διδασκαλία είναι στα ελληνικά αλλά η κυρίως βιβλιογραφία είναι στην αγγλική.

Ποιά η χρονική διάρκεια των σπουδών;

Προς το παρόν το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε πλήρη φοίτηση. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση;

Πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ούτε αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. Παρόλα αυτά, αν προκύψει ανεξάρτητα για τον εκάστοτε φοιτητή δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φορέα δικής του επιλογής, μπορεί να συμμετάσχει αρκεί να μην κωλύεται η από πλευράς τους υποχρέωση παρακολούθησης των μαθημάτων. Η πρακτική που θα διεξάγει δεν συνδέεται με το ΠΜΣ, αλλά μπορεί να αναγραφεί σαν γενικό σχόλιο στο παράρτημα διπλώματος, χωρίς να προσδίδει πρόσθετη αξία.

Τι είναι οι πιστωτικές μονάδες και που χρησιμεύουν;

Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών - πιστωτικών μονάδων (ECTS) είναι ένα εργαλείο του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προωθεί τη διαφάνεια στις σπουδές και τα ακαδημαϊκά μαθήματα. Βοηθά τους φοιτητές να μετακινούνται από χώρα σε χώρα και να κατοχυρώνουν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και τις περιόδους σπουδών τους στο εξωτερικό.

Βάσει του ECTS, οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκεντρώνονται σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνυπολογίζονται για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών σε ένα άλλο ίδρυμα. Οι ακαδημαϊκές μονάδες ECTS αντιπροσωπεύουν καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα και τον αντίστοιχο φόρτο εργασίας τους. Το ECTS ενισχύει την ευελιξία των προγραμμάτων σπουδών για τους φοιτητές. Επιπλέον, ενισχύει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για κεντρικό εργαλείο στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια, η οποία έχει ως στόχο να διευκολύνει τη σύγκριση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, με το ECTS γίνονται σαφέστερα και πιο εύχρηστα ορισμένα άλλα έγγραφα, όπως το παράρτημα διπλώματος, σε διάφορες χώρες. Το ECTS έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως το εθνικό σύστημα πιστοποίησης ακαδημαϊκών μονάδων, ενώ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και εκτός.

Συνήθως, το δίπλωμα «δεύτερου κύκλου σπουδών» (μεταπτυχιακό) ισοδυναμεί με 90 ή 120 μονάδες ECTS. Η χρήση των μονάδων ECTS σε επίπεδο «τρίτου κύκλου σπουδών» (διδακτορικό) ποικίλλει. 

 

Ποιός είναι ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος περάτωσης των σπουδών;

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται σε επτά (7) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος χρόνος υπολογίζεται για περιπτώσεις μη έγκαιρης κατάθεσης της διπλωματικής ή δυνατότητας εκ νέου παρακολούθησης του μαθήματος λόγω αποτυχίας σε 2η εξεταστική.

Μπορώ να κάνω την εγγραφή μου αργότερα;

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατό να αποφασίσει η Συνέλευση, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου, ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας.

Αποτυχία στα μαθήματα:

Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν προσέλθει τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης ενός μαθήματος, χάνει την εξεταστική περίοδο και θεωρείται αποτυχών/ούσα στο μάθημα.

Κάθε μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια δύναται να αποτύχει σε έως και δύο (2) μαθήματα σωρευτικά σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. Έχει δικαίωμα να επανεξετασθεί στα μαθήματα αυτά μόνο μία φορά και η επανεξέταση αυτή πραγματοποιείται στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους διδασκαλίας των εν λόγω μαθημάτων. Αποτυχία σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα (σωρευτικά) στο σύνολο των εξαμήνων ή αποτυχία στην επαναληπτική εξεταστική, συνεπάγεται διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ.

Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του. Ωστόσο, σε περίπτωση επανεξέτασης μαθήματος (λόγω αποτυχίας ή αδικαιολόγητης μη προσέλευσης στην κανονική εξέταση), η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) μέχρι πέντε (5).