Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Περιλαμβάνει επτά  (7) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στο α’ εξάμηνο με επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τα τρία (3) στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο, δυο (2) μαθήματα επιλογής στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στο γ΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Πριν την έναρξη του προγράμματος προσφέρονται δύο (2) προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδες.

Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Εισαγωγή στη Στατιστική
Τα θέματα που καλύπτονται και αναλύονται σε σχετικά αρχικό επίπεδο- περιλαμβάνουν τα εξής: Πιθανότητες και κατανομές, συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητές, ροπές άλλα χαρακτηριστικά κατανομών, βασικές θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών, εισαγωγή στις μεθόδους στατιστικής επαγωγής (κεντρικό οριακό θεώρημα και νόμος των μεγάλων αριθμών), μεθόδους εκτίμησης (μέθοδος ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων) και επιθυμητές ιδιότητες εκτιμητριών (αμεροληψία, συνέπεια, αποτελεσματικότητα).
0 ECTS
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία
Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές οικονομικές αρχές των οικονομικών. Πιο αναλυτικά, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές αποφασίζουν το πως θα διαθέσουν το εισόδημά τους. Επίσης αναλύεται ο τρόπος με τον οποία οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για το τι και σε ποιες ποσότητες θα παράγουν. Εξετάζονται και συγκρίνονται οι ιδιότητες των διαφόρων μορφών αγοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Σε πολλές αγορές οι επιχειρήσεις αλληλοεπηρεάζονται και η ανάλυσή τους γίνεται μέσω της θεωρίας παιγνίων. Γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και της έννοιας της ισορροπίας κατά Nash. Τέλος περιγράφονται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται είτε θέτοντας ποσότητες, είτε θέτοντας τιμές.
0 ECTS
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Το μάθημα παρουσιάζει βασικές αρχές της Επιχειρηματικής Οικονομικής και επικεντρώνεται σε θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής. Συγκεκριμένα, εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της στατικής και δυναμικής ισορροπίας ατελώς ανταγωνιστικών αγορών, δηλαδή αγορών στις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν κάποιο βαθμό μονοπωλιακής δύναμης, συγκριτικά με το κοινωνικά άριστο και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που στόχο έχουν να βελτιώσουν την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών των αγορών. Tέλος εξετάζονται στρατηγικές των επιχειρήσεων ανάλογα με την δομή των αγορών, το διεθνές περιβάλλον και τις μακροοικονομικές συνθήκες στην οικονομία.
7.5 ECTS

Ανάλυση χρηματαγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

O σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στα σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνικές της ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων, που περιλαμβάνουν λήψη αποφάσεων κάτω από βεβαιότητα και αβεβαιότητα, τιμολόγηση κινδύνου, άριστη διαχείριση χαρτοφυλακίων μετοχών και τιμολόγηση μετοχών η άλλων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει τιμολόγηση ομολόγων, εξηγεί την καμπύλη των επιτοκίων και καλύπτει θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων ομολόγων. Το μάθημα παρουσιάζει εφαρμογές των παραπάνω μεθόδων με την χρήση λογισμικών για την καλύτερη κατανόησή τους στην πράξη. Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα έχουν κατανοήσει τα παραπάνω εργαλεία στην ανάλυση επενδύσεων και θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή τους στην πράξη.
7.5 ECTS
Θεωρία Παιγνίων & Στρατηγικές Αποφάσεις με εφαρμογές στα Οικονομικά
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και στη χρήση που αυτή έχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται σε περιβάλλοντα όπου οι λήπτες αποφάσεων μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τα τελικά αποτελέσματα, όπως λόγου χάριν συμβαίνει σε ολιγοπωλιακές αγορές. Παρά το γεγονός ότι δεν προϋποθέτει κατ’ ουσία γνώση οικονομικών, το μάθημα είναι απαραίτητο για την σε βάθος μελέτη και κατανόηση πολλών οικονομικών (και όχι μόνο) προβλημάτων. Βασικός σκοπός τού μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούν να αναπαριστούν πραγματικές στρατηγικές καταστάσεις σε παίγνια, να τις μελετούν και να τις επιλύουν. Δεν προϋποθέτει γνώση οικονομικών (ή άλλης επιστήμης), παρά το γεγονός ότι είναι απαραίτητο για την σε βάθος κατανόηση πολλών οικονομικών (και όχι μόνο) προβλημάτων. Η χρήση μαθηματικών εργαλείων, στα πλαίσια τού μαθήματος, είναι επίσης αρκετά περιορισμένη.
7.5 ECTS
Ποσοτικές Μέθοδοι
Τα θέματα που καλύπτονται και αναλύονται σε προχωρημένο επίπεδο περιλαμβάνουν: το γραμμικό και μη γραμμικό υπόδειγμα, και μεθόδους εκτίμησής όπως, ελέγχους υποθέσεων επί των συντελεστών όπως, την χρήση ψευδομεταβλητών, όπως διαγνωστικούς ελέγχους για ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, μη-γραμμικότητα και ενδογένεια, καθώς συστήματα εξισώσεων και την εκτίμηση όπως. Όπως περιλαμβάνει υποδείγματα διαστρωματικών και χρονολογικών στοιχείων – πάνελ δεδομένα (Panel Data) και εκτιμητές όπως, καθώς και υποδείγματα περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών και κατατετμημένων παλινδρομήσεων. Εφαρμογές των παραπάνω υποδειγμάτων γίνεται με την χρήση όπως R.
7.5 ECTS

Β Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ενότητα 1. Δημιουργία χρήματος σε μια σύγχρονη οικονομία

·         Ποσοτική χαλάρωση (QE), ποσοτική σύσφιξη (QT), και κεφαλαιακό κόστος.

·         Πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTROs), στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs), και οριστικές νομισματικές πράξεις (OMT).

Ενότητα 2. Εταιρική χρηματοδότηση και κεφαλαιακή δομή

Εμπειρικά πρότυπα χρηματοδότησης και πιθανές εξηγήσεις. Το θεώρημα Modigliani-Miller. Αποτίμηση χρέους και ιδίων κεφαλαίων με τη μέθοδο των προαιρέσεων. Το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC). Εταιρική πολιτική μόχλευσης υπό συνθήκες οικονομικών τριβών: Φόροι, κόστη χρηματοοικονομικής δυσχέρειας και στατική αντιστάθμιση (STO) στην πράξη.   Προβλήματα υποεπένδυσης λόγω υπερβολικού χρέους (debt overhang) και ο ρόλος της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης στην ευθυγράμμιση επενδυτικών κινήτρων μετόχων και πιστωτών. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και δικαιώματα προτίμησης (rights issues), αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs), και επαναγορές μετοχών (share repurchases).  Προβλήματα αντιπροσώπευσης (agency problems) και δυσμενούς επιλογής (adverse selection) στη χρηματοδοτική διαδικασία. 

Ενότητα 3. Επιχειρηματικά σχέδια: Κίνδυνος, απόδοση, και ανάλυση ελεύθερων ταμειακών ροών

·         Κεφαλαιακός προϋπολογισμός και αποτίμηση κεφαλαιακού κόστους επενδύσεων.

·         WACC και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) στην πράξη.

·         Πηγές δεδομένων: Τομεακοί κίνδυνοι, οριακοί φορολογικοί συντελεστές, και ρυθμοί αύξησης λειτουργικών εσόδων.

·         Ελεύθερες ταμειακές ροών: Κεφάλαιο κίνησης, μη ανακτήσιμες δαπάνες, φορολογική ασπίδα από αποσβέσεις και τόκους.

6 ECTS

Επιχειρηματική Στρατηγική

Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης με την εκμάθηση των εννοιών, των αναλυτικών μοντέλων και των εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης με την εφαρμογή τους σε πραγματικές ανταγωνιστικές καταστάσεις. Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζουν διαφορετικά μοντέλα και να βγάζουν συμπεράσματα χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη. Μετά το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν μελέτες περιπτώσεων και να τις παρουσιάζουν.

Τα βέλτιστα όρια (οριζόντια, κάθετα) που πρέπει να επιλέξει η εταιρεία. Η τεχνολογία παραγωγής, εταιρικά κόστη έναντι κόστους συναλλαγών. Τα κίνητρα για διαφοροποίηση (συχνά μέσω συγχώνευσης και εξαγοράς) εξετάζονται ως σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες. Εξετάζονται οι βέλτιστες κάθετες ιεραρχίες και τα κίνητρα σε κάθετες αγορές. Πώς να σχεδιάσετε μια σύμβαση όταν υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση. Η ανάλυση του ανταγωνισμού τιμών και άλλων μεταβλητών σε καλά καθορισμένες αγορές. Είσοδος / έξοδος και η επίδρασή τους στον ανταγωνισμό. Η αξία των στρατηγικών δεσμεύσεων. Η αξία της δέσμευσης όταν οι καταναλωτές είναι επίσης στρατηγικοί. Ανάλυση βιομηχανίας πέντε δυνάμεων του Porter. Η επιλογή στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τοποθέτησης προϊόντων και δυναμικών προσαρμογών. Εσωτερική οργάνωση και ηθικός κίνδυνος. Μια εισαγωγή στη συμπεριφορική βιομηχανική οργάνωση, η οποία μελετά πώς οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση κ.λπ. αλλάζουν όταν οικονομικοί δρώντες όπως οι καταναλωτές έχουν μεροληψίες
6 ECTS
Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και χρηματοοικονομικά
Tο μάθημα επικεντρώνεται στην πλήρη ανάλυση χρονολογικών σειρών: περιγραφή, μοντελοποίηση, εκτίμηση και προβλέψεις, καθώς και προσομοίωση. Αναλυτικά, τα θέματα που περιλαμβάνουν τα εξής: Υποδείγματα στάσιμων χρονολογικών σειρών, εκτίμηση παραμέτρων, διαγνωστικοί έλεγχοι και προβλέψεις, ανάλυση Μη Στάσιμων Χρονολογικών Σειρών (πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας, έννοια συνολοκλήρωσης, μοντέλα διόρθωσης σφάλματος, με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές και μακροοικονομικές σειρές), μοντέλα Μεταβαλλόμενης Δεσμευμένης Διακύμανσης (χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών, υποδείγματα ARCH, GARCH, EGARCH, ιδιότητες υποδειγμάτων, εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές σειρές).
6 ECTS

 Ενδεικτική λίστα Μαθημάτων Επιλογής

*Υποχρεούστε στην παρακολούθηση 2 (δυο) μαθημάτων επιλογής
Συμπεριφορική Οικονομική
Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζεται ο ρόλος των συστηματικών μεροληψιών στις οικονομικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και των ατόμων, όπως για παράδειγμα στις αποφάσεις τιμολόγησης και κατανάλωσης. Η ανάλυση γίνεται αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από την κατασκευή υποδειγμάτων και εν συνεχεία μέσω της κατασκευής πειραμάτων και οικονομετρικών αναλύσεων. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει σε μεροληψίες όπως η υπερβολική αυτοπεποίθηση, η αφέλεια, η αποστροφή στην απώλεια, η αποστροφή αβεβαιότητας, το φαινόμενο Placebo, η αμοιβαιότητα, η αρχιτεκτονική επιλογών, η προσκόλληση σε σημεία αναφοράς, οι μηχανισμοί φήμης, επιδίωξη κοινωνικής θέσης υπεροχής. Τέλος, αναλύονται βασικές συνεισφορές της πειραματικής οικονομικής και οικονομετρικής ανάλυσης σε μικροοικονομικές και μακροικονομες μεταβλητές  με προεκτάσεις στην συμπεριφορική βιομηχανική οργάνωση, το μάρκετινγκ, την άσκηση οικονομικής πολιτικής, στη χρηματοοικονομική και στην επιχειρηματική συμπεριφορά.
6 ECTS
Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων και ανάλυσης μέσω μεθόδων μηχανικής εκμάθησης. Το μάθημα ξεκινάει με την υπολογιστική ανάλυση και επαγωγή των μεθόδων Monte Carlo, Bootstrap, k-fold cross-validation και επαναληπτικές και κυλιόμενες μεθόδους εκτίμησης. Το μάθημα παρέχει την βάση για προβλέψεις.
6 ECTS
Tραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων
Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007 κατέδειξε τη σημασία της αναγνώρισης και διαχείρισης των πολλαπλών κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (XI). Το μάθημα παρέχει ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ΧΙ: αναγνώριση, μέτρηση και αντιστάθμισή τους. Δίνεται έμφαση στο ρόλο των παραγώγων προϊόντων στην μείωση του κινδύνου. Καλύπτονται τόσο τα εσωτερικά συστήματα όσο και οι εξωτερικοί κανόνες προληπτικής εποπτείας αποζητώντας λύσεις για τις ελλείψεις που οδήγησαν σε αποτυχίες τόσο στην αυτορρύθμιση των ΧI όσο και στην εποπτεία τους.
6 ECTS
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα
To μάθημα καλύπτει τα κυριότερα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Προθεσμιακά συμβόλαια και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε διάφορες υποκείμενες αξίες. Δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές, δείκτες, συνάλλαγμα και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου και συναλλάγματος. Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται υποδείγματα τιμολόγησης καθώς και αντιστάθμισης κινδύνων με παράγωγα ή από θέσεις παραγώγων εκ μέρους χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ειδικά θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων το υπόδειγμα Black - Scholes, διωνυμικά δένδρα, αντιστάθμιση δέλτα καθώς και διάφορες εφαρμογές όπως πραγματικά δικαιώματα στη χρηματοοικονομική.
6 ECTS
Οικονομικά της Καινοτομίας
To μάθημα ενδιαφέρεται για θέματα καθορισμού και συνεπειών των νεωτερισμών στα οικονομικά και πως αυτά σχετίζονται με θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων και της δομής της αγοράς. Αυτά καλύπτουν ευρύ φάσμα των οικονομικών, όπως μικρο, μακρο, επιχειρηματικότητα, αδειοδότηση, πατέντες ευρεσιτεχνίας και πνευματική ιδιοκτησία, διάχυση τεχνολογίας και πληροφορίας, δίκτυα και οργάνωση, υποδομές, καθώς και θέματα οικονομικής πολιτικής σε αυτά.
6 ECTS
Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού
To μάθημα εξετάζει στρατηγικές επιχειρήσεων που έχουν στόχο τη δημιουργία ή την ενίσχυση της δύναμης τους στην αγορά. Επίσης εξετάζει την αντιμετώπισή τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού, τη βασική μορφή ρύθμισης ολιγοπωλιακών αγορών. Το μάθημα συνδυάζει θεωρία (με την χρήση υποδειγμάτων ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού) και ανάλυση σημαντικών υποθέσεων από Αρχές Ανταγωνισμού σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. Καταρχάς εξετάζονται μονομερείς στρατηγικές αποκλεισμού ανταγωνιστών (unilateral foreclosure strategies) από κυρίαρχες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζονται στρατηγικές που αφορούν σε συμφωνίες (όπως  τα καρτέλ) μεταξύ επιχειρήσεων. Τέλος, εξετάζεται σε βάθος η στρατηγική οριζόντιων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών.
6 ECTS
Εταιρική Διακυβέρνηση
Αντικείμενο της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί ο έλεγχος της ορθής λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον μέσω της ευθυγράμμισης κινήτρων διοικητικών στελεχών και λοιπών ενδιαφερομένων φορέων όπως οι μέτοχοι.  Με επίκεντρο το διαχωρισμό διοίκησης και ελέγχου, εξετάζονται ζητήματα όπως τα σχήματα παροχών προς διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, η δομή και ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου, εναλλακτικά σχήματα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και το οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, καθώς και θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας.
6 ECTS

Γ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Κατά την περίοδο του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές/φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης αναλαμβάνουν την συγγραφή της Διπλωματικής τους εργασίας. Η εκπόνηση της Διπλωματικής είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του πλήρους φοίτησης προγράμματος. Η υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και η αξιολόγηση της στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, την εμβάθυνση και ανάλυση, την σύνθεση και την ποιότητα.
30 ECTS