Σε ποιούς απευθύνεται

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων Τμημάτων Χρηματοοικονομικών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ.ά.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Μηχανικών, Πληροφορικής κ.ά.) ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020).

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμισης, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση &Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση Χρεωγράφων, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Παράγωγα,  Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομικά της Κτηματαγοράς, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Τραπεζική Στρατηγική, Οικονομικά της Εργασίας, Χρηματοοικονομική Ιστορία, Διεθνής Οικονομία και Αγορές, Αντιμονοπωλιακή Οικονομική. Η προτεραιότητα και ο προσανατολισμός του ΠΜΣ είναι εκπαιδευτικός και επαγγελματικός ταυτόχρονα,επιδιώκοντας να προσφέρει στους φοιτητές του την απαραίτητη εκπαίδευση για την απόκτηση δεξιοτήτων στις νέες μεθόδους και πρακτικές των χρηματοοικονομικών και τις οικονομικής ανάλυσης, αλλά και σε εφαρμογές της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης και της εφαρμοσμένης οικονομικής σε πρακτικά προβλήματα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς.