Δίδακτρα & Υποτροφίες

Οι σπουδές στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου πραγματοποιούνται με την καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» ορίζονται ως εξής:
Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης   5.400€, τα οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις ως κάτωθι:
1η δόση: 900€ για κατοχύρωση θέσης (Ιούνιος/Ιούλιος)
2η δόση: 900€ κατά την εγγραφή (Οκτώβριος)
3η δόση: 1800€ στην έναρξη του β’ εξαμήνου (Μάρτιος)
4η δόση: 1800€ στην έναρξη του γ΄ εξαμήνου (Οκτώβριος)

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

Δυνατότητα πλήρους απαλλαγής διδάκτρων

Σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017 (Α΄ 114) από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).
Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.
Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο στην ενότητα Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των των Ελληνικών Α.Ε.Ι.