Πολιτική Ποιότητας ΠΜΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του.

Η πολιτική του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του, αλλά και οι φοιτητές του, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας, οι οποίες διασφαλίζουν:

 • την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος,
 • την ανάπτυξη και βελτίωση του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών,
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • την διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • την σύνταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ετήσιας στοχοθεσίας ποιότητας για την βελτίωση του προγράμματος σπουδών του,
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών και ψηφιακά αναπτυγμένων υπηρεσιών,
 • την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Προγράμματος που προέρχονται από δίδακτρα,
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/el/econ/content/πολιτική-ποιότητας και στην κεντρική ιστοσελίδα του  Ιδρύματος, στο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas, αντίστοιχα