Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές μας με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αλλά και όλα τα επιστημονικά εργαλεία προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος σου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξεις τις γνώσεις σου και να αποκτήσεις επιδεξιότητες που θα επιτρέψουν την ορθή αξιολόγηση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύγχρονο επιχειρησιακό και οικονομικό περιβάλλον, και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Αξιοποιώντας τη διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία των αναγνωρισμένου κύρους καθηγητών του όπως και των καθηγητών άλλων εγχωρίων και ξένων Πανεπιστημίων, σε συνδυασμό με την από κοινού συνεργασία με υψηλόβαθμα και καταξιωμένα στελέχη από μεγάλους οργανισμούς με εξίσου σημαντική διδακτική δραστηριοποίηση, το Πρόγραμμα προσφέρει υψηλής στάθμης μετεκπαίδευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά.

Bασικά Στοιχεία

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/02/2024 έως 28/06/2024

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (πλήρους φοίτησης). Τα μαθήματα διεξάγονται στις χρονοζώνες μεταξύ 09:00-18:00.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά (ή/και αγγλικά)

Προαπαιτούμενα: Πτυχίο από Α.Ε.Ι  της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Πιστοποιητικό Αγγλικών σε επίπεδο Πολύ καλό ή Άριστα

Δίδακτρα: 5.400€

Νέα

Είπαν για εμάς