Διαδικασία Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα υποβάλλονται τους μήνες Φεβρουάριο-Ιούνιο στη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία εκδίδει και τις σχετικές ανακοινώσεις.Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Στην προκήρυξη αναγράφονται όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες και τόπος κατάθεσης της αίτησης, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, τα κριτήρια επιλογής κ.ά.). Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή/και κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:
α) Αίτηση με μία πρόσφατη φωτογραφία.
β) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι/τες πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου (ή απόκτησης βεβαίωσης περάτωσης σπουδών) μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
γ) Αποδεικτικό πολύ καλής ή άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2). Όσοι/ες δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτησή τους αποτελεί η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού.
δ) Δύο συστατικές επιστολές από διδάσκοντες- μέλη ΔΕΠ.

Στο ΠΜΣ δεν λειτουργεί τμήμα μερικής φοίτησης. Σε περίπτωση που λειτουργήσει στο μέλλον τμήμα μερικής φοίτησης και ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση σε αυτό, πέραν των ανωτέρω 3 πρώτων δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον: δύο συστατικές επιστολές από εργοδότες, Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και Βιογραφικό σημείωμα. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από υποψήφιο/α που κατέχει τίτλο σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής, η γραμματεία του ΠΜΣ, προκειμένου να δεχτεί την αίτηση ως επιλέξιμη προς εξέταση, ελέγχει μέσω του ΔΟΑΤΑΠ αν το ίδρυμα είναι αναγνωρισμένο, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό του βασικού τους πτυχίου καθώς επίσης και την επίδοση τους στην ατομική συνέντευξη. Στην ατομική συνέντευξη συνεκτιμώνται διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων, το υφιστάμενο επιστημονικό αλλά και γνωστικό υπόβαθρο τους, όπως επίσης και το περιεχόμενο των συστατικών επιστολών που τους έχουν χορηγηθεί από ακαδημαϊκό προσωπικό. Στην αξιολόγηση των υποψηφίων προσμετράται θετικά εάν διαθέτουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές, με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, γνωστικό αντικείμενο ή ενδεχομένως επαγγελματική εμπειρία (κυρίως για το τμήμα μερικής φοίτησης, εάν υφίσταται).