Διαδικασία Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα υποβάλλονται τους μήνες Φεβρουάριο-Ιούνιο στη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία εκδίδει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Η διαδικασία επιλογής είναι συνεχής καθ’ όλο το διάστημα των αιτήσεων. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

  • Βαθμός πτυχίου/ων.
  • Πανεπιστήμιο και Τμήμα Προέλευσης.
  • Έτη ολοκλήρωσης σπουδών.
  • Πιστοποίηση επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλού [C2/Γ2, C1/Γ1] (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ)]
  • 2 Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π.
  • Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κ.λπ.).