Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Απόφαση 4ης/07-11-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ)

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

 • την αριθμητική επάρκεια του διδακτικού προσωπικού τόσο ως προς τον υφιστάμενο αριθμό των φοιτητών, όσο και ως προς αριθμό των νέο-εισερχόμενων φοιτητών προερχόμενων από πανελλήνιες εξετάσεις, και από ειδικές κατηγορίες εγγραφής, εκτός πανελληνίων εξετάσεων, που παρουσιάζει αυξητική τάση,
 • Την αριθμητική επάρκεια του τεχνικού προσωπικού για την υποστήριξη των εργαστηριακών υποδομών και τη συντήρηση και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των φοιτητών,
 • την αριθμητική επάρκεια διοικητικού προσωπικού τόσο ως προς τον υφιστάμενο αριθμό των φοιτητών, όσο και ως προς τον αριθμό των νέο-εισερχόμενων φοιτητών,
 • την επάρκεια των εργαστηριακών υποδομών και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
 • τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για την απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος και την παροχή ποιοτικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης,
 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • την  προώθηση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  του  ερευνητικού  έργου  των  μελών  της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές διοικητικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του,
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/el/econ/content/πολιτική-ποιότητας και στην κεντρική ιστοσελίδα του  Ιδρύματος, στο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas, αντίστοιχα