Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Απόφαση 6ης/09-11-2022 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ)

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και  διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του.

Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών του, προωθεί τον σκοπό και τα αντικείμενα τους, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης α) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ), β) των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) και γ) του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (ΠΔΣ),
 • την ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και την δημιουργία νέων στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ιδρύματος,
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • την διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • την σύνταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ετήσιας στοχοθεσίας ποιότητας για την βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών του,
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών και ψηφιακά αναπτυγμένων υπηρεσιών,
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης: α)του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ), β) των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) και γ) του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (ΠΔΣ), στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/el/econ/content/πολιτική-ποιότητας και στην κεντρική ιστοσελίδα του  Ιδρύματος, στο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas, αντίστοιχα