Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών

ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
 

ΜΗΤΡΩΟ ΓΝΩΣΤΙΚΏΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 

Σχετικές Αποφάσεις Επικαιροποίησης Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

  1. Απόφαση Συγκλήτου για Έγκριση Επικαιροποιημένου Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων (Συνεδρίαση 13η/18.05.2023)
  2. Απόφαση Κοσμητείας για Έγκριση Επικαιροποιημένου Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος  (Συνεδρίαση 9η/15.05.2023)
  3. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος περί Επικαιροποίησης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων (Συνεδρίαση 12η/10.05.2023)

Σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

  1. Απόφαση Συγκλήτου για Έγκριση Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων (Συνεδρίαση 8η/23.02.2023)
  2. Απόφαση Κοσμητείας για Έγκριση Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος  (Συνεδρίαση 6η/15.02.2023)
  3. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος περί Κατάρτισης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων (Συνεδρίαση 8η/02.02.2023)