ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης έχει θεσμοθετήσει τον ορισμό Συμβούλων Σπουδών για τους φοιτητές του Τμήματος. Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους Συμβούλους Σπουδών καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα, προκειμένου να τους ενημερώσουν και να τους συμβουλέψουν σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους σε αυτό, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους για μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματική σταδιοδρομία στο ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.
Ειδικότερα, ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει, συζητά και συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:
-τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα όπως προαπαιτούμενα μαθήματα, γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων,
-την παρακολούθηση φροντιστηρίων, συμμετοχή σε tutorials, εργαστήρια και προόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις,
-το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή των μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή,
-τα αποτελέσματα των εξετάσεων,
-τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
-την επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πρακτική άσκηση), αλλά και μετά το πέρας αυτών,
-Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα η θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει.

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, η συνέλευση του τμήματος ορίζει τους Συμβούλους Σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024  Σύμβουλοι Σπουδών είναι τα μέλη ΔΕΠ: Ιωάννης Δενδραμής, Διοικητόπουλος Ευάγγελος, Ευθυμία Κυριακοπούλου.