Εργαστήριο Οικονομετρίας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης διαθέτει εξειδικευμένο Eργαστήριο Οικονομετρίας προκειμένου να χρησιμοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ,τους μεταπτυχιακούς και όσους από τους προπτυχιακούς φοιτητές ασχολούνται με έρευνα στην Οικονομετρία και την Ποσοτική Οικονομική Ανάλυση.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο πλήρως με PC καθώς επίσης και με ένα αριθμό ισχυρότερων μηχανημάτων (Workstations) που χρησιμοποιούνται για πιο περίπλοκες υπολογιστικά στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα Οικονομετρικά, Στατιστικά και Μαθηματικά προγράμματα και πρόκειται να συνδεθεί με ελληνικές και διεθνείς πηγές οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Το Εργαστήριο Οικονομετρίας στοχεύει στη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στο τομέα της Οικονομετρίας και της Χρηματοοικονομικής. Ιδιαίτερα επικεντρώνεται σε υπολογιστικά εντατικές διαδικασίες, όπως εκτιμήσεις στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων, αλληλοκαληπτόμενων (nested) διαδικασιών επαναληπτικής δειγματοληψίας, χειρισμού μεγάλων δειγμάτων χρονοσειρών διαστρωματικών στοιχείων (panels) ή δειγματοληψιών, παράλληλη επεξεργασία, κτλ.

Βασική επιδίωξη του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει πόλο έλξης που θα συγκεντρώσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες όλων των οικονομετρών του Πανεπιστημίου, που είναι διασκορπισμένοι σε πέντε διαφορετικά τμήματα, με κατάλληλες εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια.