Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος οφείλουν να επιλέγουν με τη δήλωσή τους τα μαθήματα που παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθήματος (υποχρεωτικό ή επιλογής), αν αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στη δήλωσή τους. Οι φοιτητές έχουν αρχικά δικαίωμα δήλωσης έξι (6) μαθημάτων ανά εξάμηνο και στη συνέχεια (όταν ενταχθούν σε μία από τις τρεις (3) κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών) οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο. Σε αυτό τον αριθμό προσμετρούνται και τα μαθήματα που επιλέγονται από άλλα Τμήματα (3 το πολύ) αλλά όχι τα μαθήματα που δεν συνυπολογίζονται για το βαθμό του πτυχίου (ξένης γλώσσας, παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, πρακτικής άσκησης). 

Για τη δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν με http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent κάνοντας χρήση των προσωπικών τους στοιχείων πρόσβασης (username και password). Στη συνέχεια, θα πρέπει να μεταβούν στην ιστοθέση www.eudoxus.gr για να πραγματοποιήσουν τη δήλωση συγγραμμάτων, με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης.