Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος οφείλουν να επιλέγουν με τη δήλωσή τους τα μαθήματα που παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθήματος (υποχρεωτικό ή επιλογής), αν αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στη δήλωσή τους. Οι φοιτητές έχουν αρχικά δικαίωμα δήλωσης έξι (6) μαθημάτων ανά εξάμηνο και στη συνέχεια (όταν ενταχθούν σε μία από τις τρεις (3) κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών) οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο. Σε αυτό τον αριθμό προσμετρούνται και τα μαθήματα που επιλέγονται από άλλα Τμήματα (3 το πολύ) αλλά όχι τα μαθήματα που δεν συνυπολογίζονται για το βαθμό του πτυχίου (ξένης γλώσσας, παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, πρακτικής άσκησης). 
Για τη δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν με http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent κάνοντας χρήση των προσωπικών τους στοιχείων πρόσβασης (username και password). Στη συνέχεια, θα πρέπει να μεταβούν στην ιστοθέση www.eudoxus.gr για να πραγματοποιήσουν τη δήλωση συγγραμμάτων, με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης

Βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (συνεδρία 5η/13.12.2023) δεν  γίνονται δεκτές αιτήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του δευτέρου. 
Αιτήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών εξαμήνου μεγαλύτερου του δευτέρου γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτές, μόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσημες ιατρικές γνωματεύσεις δημόσιου νοσοκομείου δηλωμένες μέσω gov.gr και υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης. 
Η Γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο γνησιότητας των υποβληθέντων ιατρικών γνωματεύσεων.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή μέσω gov.gr, με το εξής κείμενο: Δηλώνω υπεύθυνα και όπως προκύπτει από τη σχετική ιατρική γνωμάτευση, ότι επειδή ήμουν ασθενής κατά το διάστημα….. δεν υπέβαλα εμπρόθεσμα τη δήλωση μαθημάτων. Τα μαθήματα για τα οποία επιθυμώ να γίνει δήλωση είναι τα κάτωθι:  …
Οι αιτήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων, για τις ως άνω περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία των βαθμών των μαθημάτων που αφορά η εκάστοτε αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης.