Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ακαδ.Έτους 2023-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

               

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της  Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και των πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024, κατά σειρά επιτυχίας από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δυο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, αρ. 74 παρ. 3, επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα.

ΑΡ.ΠΡΩΤ. YΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
 (ΚΛΙΜΑΚΑ 0-20)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-20)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΚΛΙΜΑΚΑ (0-20)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

19344/02.11.2023

18,50

14,50

17,00

50,00

19413/03.11.2023

17,50

10,00

9,00

36,50

19937/13.11.2023

15,50

15,50

3,50

34,50

19514/06.11.2023

12,50

12,50

8,00

33,00

19287/01.11.2023

10,50

6,50

9,50

26,50

19694/08.11.2023

7,50

3,50

1,50

12,50

19696/08.11.2023

7,50

6,50

1,50

15,50

19865/10.11.2023

6,50

7,00

0

13,50

20170/20.11.2023

0

1,50

0

1,50

Αθήνα, 26η Μαρτίου 2024

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατατάξεων

*

Ευάγγελος Βασιλάτος

Καθηγητής

*H υπογραφή έχει τεθεί στο αρχείο που τηρείται στη Γραμματεία.