Διοίκηση του Τμήματος

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η  Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.

Τα όργανα του Τμήματος επίσης αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ελένη Λουρή-Δενδρινού
Αν. Πρόεδρος: Καθηγητής Ηλίας Τζαβαλής
Γραμματέας Τμήματος: Φλώρα Σιγούρου