Πρακτική Άσκηση

                               

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌ ΕΤΟΣ 2021-2022

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εφαρμόζει το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος. 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους)

Βάσει του Οδηγού Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών/τριων ΟΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”, ο οποίος εγκρίθηκε στην 13η Συνεδρίαση Συγκλήτου/28.04/2021, επικαιροποιήθηκε το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης  στην 14η Συνεδρίαση Ακαδ. έτους 2020-2021 της Συνέλευσης του Τμήματος/09.06.2021

Κανονισμός Υλοποίησης Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ

                            

Συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.

I. Αποτελεί μάθημα επιλογής με κωδικό μαθήματος 1000 και λαμβάνει έξι (6) ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δεν συμμετέχουν στα μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου.

ΙΙ. Εκπονείται από φοιτητές/τριες όπου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το τρίτο έτος σπουδών. Oι τριτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 14 μαθήματα, οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον 20 μαθήματα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο έτος σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο έκτο έτος σε τουλάχιστον 32 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές που βρίσκονται στο έβδομο και άνω έτος σε τουλάχιστον 34  μαθήματα, μέχρι την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους. Δεν προσμετρούνται τα μαθήματα των Αγγλικών

Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μαθήματα ανά έτος σπουδών) είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.) Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τον Οδηγό Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών/τριων ΟΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”

ΙΙΙ. Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται: (α) να δηλώσουν ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο που την υλοποιούν και (β) να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές ώστε να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό. Πρότυπο της εργασίας θα βρείτε στο eclass. Σε περίπτωση που η εργασία δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό, δίνεται η δυνατότητα να κατατεθεί εκ νέου στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθεί εργασία και να λάβει προβιβάσιμο βαθμό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρακτική άσκηση και να καταβληθεί η αποζημίωση. Για συμμετοχή στη καλοκαιρινή περίοδο πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να δηλωθεί ως μάθημα στην εαρινή περίοδο.

IV. Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτήσεων & Ενστάσεων με θητεία μέχρι και τη λήξη του έργου

  • Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων

    Τακτικά Μέλη: Χ. Γκενάκος, Ε. Λουρή-Δενδρινού, Σ. Αρβανίτης

    Αναπληρωματικά Μέλη: Α. Μιαούλη, Η. Τζαβαλής, Π. Σακελλάρης

  • Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων

    Τακτικά Μέλη: Ι. Δενδραμής, Φ. Αντωνίου, Ε. Διοικητόπουλος

     Αναπληρωματικά Μέλη: Ε. Βασιλάτος, Σ. Παγκράτης, Ε. Ζαχαριάς

V. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων του Ιδρύματος, το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται 40 ώρες εβδομαδιαίως και η μερική απασχόληση 20 ώρες εβδομαδιαίως).

VI. Καταβολή αποζημίωσης

Για 3 μήνες πλήρους απασχόλησης το συνολικό ποσό αποζημίωσης του /της φοιτητή/τριας ανέρχεται στα 809,67€, ενώ για 6 μήνες μερικής απασχόλησης η συνολική αποζημίωση ανέρχεται στα 779,34€.


Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Γκενάκος Χρήστος. 

Υπεύθυνος διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Ρούσσος Αντώνης, Ελπίδος 13, 3ος Όροφος, 210-8203 806, roussos@aueb.gr (Ώρες Γραφείου 11:00 – 13:00)