Πρακτική Άσκηση

                               


 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 

Στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, η πρακτική άσκηση έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση της 1ης Συνεδρίασης του Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011/16.09.2010 και αποτελεί Μάθημα Επιλογής σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 6004518 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΟΠΑ». . Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους)

Εσωτερικός Κανονισμός Υλοποίησης Πρακτικής Ασκησης Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

                            

Συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

I. Αποτελεί μάθημα επιλογής με κωδικό μαθήματος 1000 και λαμβάνει έξι (6) ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δεν συμμετέχουν στο βαθμό και στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου. 

ΙΙ. Εκπονείται από φοιτητές/τριες όπου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το τρίτο έτος σπουδών. Oι τριτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 14 μαθήματα, οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον 20 μαθήματα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο έτος σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο έκτο έτος σε τουλάχιστον 32 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές που βρίσκονται στο έβδομο και άνω έτος σε τουλάχιστον 34  μαθήματα, μέχρι την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους. Δεν προσμετρούνται τα μαθήματα των Αγγλικών

Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μαθήματα ανά έτος σπουδών) είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΙΙΙ. Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται: (α) να δηλώσουν ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο που την υλοποιούν και (β) να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές ώστε να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό. Πρότυπο της εργασίας θα βρείτε στο eclass. Σε περίπτωση που η εργασία δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό, δίνεται η δυνατότητα να κατατεθεί εκ νέου στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθεί εργασία και να λάβει προβιβάσιμο βαθμό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρακτική άσκηση και να καταβληθεί η αποζημίωση. Για συμμετοχή στη καλοκαιρινή περίοδο πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να δηλωθεί ως μάθημα στην εαρινή περίοδο.

ΙV. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων του Ιδρύματος, το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται 40 ώρες εβδομαδιαίως και η μερική απασχόληση 20 ώρες εβδομαδιαίως).

Διαβάστε αναλυτικά τον Εσωτερικό Εσωτερικό Κανονισμό Υλοποίησης Πρακτικής Ασκησης του τμήματος εδώ

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, Ζαχαριάς Ελευθέριος. 

Υπεύθυνος διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης είναι ο κ. Ρούσσος Αντώνης, Ελπίδος 13, 3ος Όροφος, 210-8203 806, roussos@aueb.gr (Ώρες Γραφείου 11:00 – 13:00)