Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Φοιτητών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Καλοκαιρινής Περιόδου Ακαδ.Έτους 2023-24

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακαδημαϊκών ετών 2022-2023 και 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004518 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και κωδ. ΕΛΚΕ 11354001, συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αξιολόγησε τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Καλοκαιρινής Περίοδου Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και έκδωσε τα προσωρινά αποτελέσματα που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.