Ώρες Γραφείου Διδασκόντων

Τα  μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο, ή οι διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 τηρούν ώρες γραφείου για την επίσκεψη φοιτητών προς συζήτηση θεμάτων σχετικών με τα διδασκόμενα μαθήματα και τις εργασίες.

Ώρες Επικοινωνίας Διδασκόντων κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24