Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής

  Α. Ταυτότητα του ΕΜΟΠ

Το Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) ιδρύθηκε το 1991 από μία ομάδα οικονομολόγων καθηγητών πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.  Ξεκίνησε σαν ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό Ινστιτούτο (ΙΜΟΠ) και εντάχθηκε στη συνέχεια στο Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Κύριος στόχος του παραμένει το να συμβάλλει, μέσω των ερευνητικών του προγραμμάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, δημόσιων συζητήσεων, άρθρων, βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων, στις προσπάθειες για μία αποτελεσματικότερη οικονομική πολιτική στη χώρα μας.

'Eχει αναπτύξει ένα δίκτυο ερευνητικών δραστηριοτήτων με το οποίο είναι συνδεδεμένοι μερικοί από τους σημαντικότερους Έλληνες οικονομολόγους του εξωτερικού. Στο ΕΜΟΠ συμμετέχουν ως Ερευνητικοί Εταίροι περίπου πενήντα (50) οικονομολόγοι από Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

  Β. Σκοποί και Στόχοι του ΕΜΟΠ

Σκοποί του Εργαστηρίου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) συνεχίζουν να είναι η προαγωγή της έρευνας σε θέματα οικονομικής πολιτικής και θεσμικής οργάνωσης της οικονομίας, καθώς και η ενεργός συμμετοχή των μελών του στο σχετικό δημόσιο διάλογο, με βάση τις μεθόδους, τα εργαλεία και τα συμπεράσματα της σύγχρονης οικονομικής ανάλυσης. Ανάμεσα στους πρωταρχικούς σκοπούς του είναι επίσης, και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων οικονομολόγων και των συναδέλφων τους στο εξωτερικό.

Το ΕΜΟΠ ενθαρρύνει την πολυφωνία στα θέματα οικονομικής πολιτικής και τηρεί στάση ακαδημαϊκής και πολιτικής ουδετερότητας. Δεν λαμβάνει ούτε προωθεί συγκεκριμένες θέσεις στα θέματα οικονομικής πολιτικής. Οι απόψεις για τα θέματα αυτά των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπης και του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, καθώς και των Ερευνητικών Εταίρων του είναι προσωπικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το Ινστιτούτο.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΜΟΠ: https://www.dept.aueb.gr/imop