Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"