Διεθνής Αναγνώριση - Λίστες Κατάταξης

Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ιστορικά καταξιωθεί στη συνείδηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, των φοιτητών και της κοινωνίας ως κορυφαίο Ελληνικό Πανεπιστήμιο στους τομείς τους οποίους αυτό θεραπεύει. Σε διεθνές επίπεδο, αταλάντευτος στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου είναι η ενεργή συμμετοχή του στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν γένει ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιμότητάς του μέσω της αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση.
 
Πιστό στις αξίες αυτές, το ΟΠΑ συμμετέχει σε πληθώρα διεθνών οργανισμών και διεθνών κατατάξεων ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του ιδρύματος. Τα τελευταία έτη το Πανεπιστήμιο, αλλά και τα Μεταπτυχιακά του Προγράμματα αξιολογούνται τακτικά σε σχέση με ιδρύματα του εξωτερικού από έγκυρους φορείς, όπως η Times Higher Education (THE), η Eduniversal, η Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) και άλλους. Τα αποτελέσματα των κατατάξεων αυτών, τα οποία παρατίθενται παρακάτω, τεκμηριώνουν στο σύνολό τους την υψηλή εκτίμηση που απολαμβάνει το ΟΠΑ σε διεθνές επίπεδο και την ανοδική του πορεία κατά τα τελευταία έτη.

Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η κατάταξη του Πανεπιστημίου στις Διεθνείς λίστες κατάταξης πραγματοποιείται σε επίπεδο Ιδρύματος (World University Rankings), σε επίπεδο επιστημονικών περιοχών και πεδίων (World University Ranking by Subject), αλλά και σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Λίστα κατάταξης

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/eduniversal%20bsr.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/the%20world%20university%20rankings.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/qs-world-university-rankings.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/Webometrics-new.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/scimago.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/URAP_%28University_Ranking_By_Academic_Performance%29.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/RUR.png

Έτος αναφοράς

2017

2017-18

2018

2017

2017

2017-18

2017

Θέση κατάταξης

Τοp 300 (4 Palmes - Top Business School)

501-600

801-1000

1177

1225

1816

725

Έτος αναφοράς

2016

2016-17

2017

2016

2016

2016-17

20161

Θέση κατάταξης

Τοp 300 (4 Palmes - Top Business School)

501-600

701+

1135

1577

1741

-

Έτος αναφοράς

2015

2015-16

2016

2015

2015

2015-16

2015

Θέση κατάταξης

Τοp 300 (4 Palmes - Top Business School)

601-800

701+

1208

1288

1730

742

Στον παραπάνω πίνακα γίνεται αναφορά στις τρείς (3) τελευταίες ετήσιες κατατάξεις του Πανεπιστήμιου σε επίπεδο Ιδρύματος ανά διεθνή λίστα κατάταξης.

1Το ΟΠΑ δεν συμμετείχε στην κατάταξη του 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίνεται κάθε έτος στην επιστημονική περιοχή  των "Κοινωνικών Επιστημών". Παρακάτω, καταγράφονται οι θέσεις που κατέλαβε το Πανεπιστήμιο σε διεθνείς λίστες κατάταξης στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή.

Επιστημονικό Περιοχή: Κοινωνικές επιστήμες

Λίστα Κατάταξης

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/qs%20by%20subject.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/RUR.png

 Επιστημονική Περιοχή

Social Sciences & Management

Social Sciences

Έτος αναφοράς

2018

2017

Θέση κατάταξης

293

454

Έτος αναφοράς

2017

20162

Θέση κατάταξης

273

-

Έτος αναφοράς

2016

2015

Θέση κατάταξης

193

446

2Το ΟΠΑ δεν συμμετείχε στην κατάταξη του 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίνεται κάθε έτος στα επιστημονικά πεδία που ειδικεύεται. Παρακάτω, για το επιστημονικό πεδί0 (subject field) Χρηματοοικονομικά καταγράφονται οι θέσεις που κατέλαβε το Πανεπιστήμιο σε διεθνείς λίστες κατάταξης.
 
Επιστημονικό Πεδίο: Χρηματοοικονομικά

Λίστα Κατάταξης

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/qs%20by%20subject.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/ARWU.png

 Ονομασία πεδίου

Accounting & Finance

Finance3

Έτος αναφοράς

2018

2017

Θέση κατάταξης

151-200

151-200

Έτος αναφοράς

2017

2016

Θέση κατάταξης

151-200

-

Έτος αναφοράς

2016

2015

Θέση κατάταξης

101-150

-

3Η κατάταξη των Πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο από τη διεθνή λίστα κατάταξης ARWU ξεκίνησε για 1η φορά το ημερολογιακό έτος 2017

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη του ΟΠΑ, βάσει της παραγωγικότητας της έρευνάς του.

Λίστα κατάταξης

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/RUR.png

Ονομασία κατάταξης

Academic Ranking

Έτος αναφοράς

2017

Θέση κατάταξης

734

Έτος αναφοράς

20165

Θέση κατάταξης

-

Έτος αναφοράς

2015

Θέση κατάταξης

650

5Το ΟΠΑ δεν συμμετείχε στην κατάταξη του 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΗΜΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη του ΟΠΑ, βάσει της φήμης του Ιδρύματος σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας.

Λίστα κατάταξης

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/RUR.png

Ονομασία κατάταξης

Reputation Ranking

Έτος αναφοράς

2017

Θέση κατάταξης

762

Έτος αναφοράς

20166

Θέση κατάταξης

-

Έτος αναφοράς

2015

Θέση κατάταξης

667

6Το ΟΠΑ δεν συμμετείχε στην κατάταξη του 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λίστα κατάταξης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία

Επιστημονικό Πεδίο

Έτος αναφοράς

Θέση

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/eduniversal%20master.png

 ΠΜΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Top 100 Global Ranking

Financial Markets

2017-18

68

2016-17 83

2015-16

-

2014-15

-

ΠΜΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Top 200 Regional Ranking (Δυτική Ευρώπη) Accounting  and Auditing 2017-18 25
2016-17 27
2015-16 27
2014-15 30

ΠΜΣ Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής & Διοίκησης

Top 100 Global Ranking

Supply Chain and Logistics

2016-17

31

ΠΜΣ Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής & Διοίκησης Top 100 Global Ranking Maritime Management 2017-18 5
https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7%CF%82.png ΠΜΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Finance 2018 2018 80
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήσετε το εικονίδιο της διεθνής λίστας κατάταξης που ενδιαφέρεστε. 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει, επίσης, ως μέλος στους ακόλουθους διεθνείς οργανισμούς και φορείς:

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/prme.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/UNGC.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/AACSB.jpg

Μέλος από: 2013

Μέλος από: 2013

Μέλος από: 2010

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/EUA.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/ASECU.png

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/HERMES.png

Μέλος από: 1991

Μέλος από: 1997

Μέλος από: 2011