Πρόσκληση - Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας Διδακτόρων ΟΠΑ

Η συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , αφορά τη Δράση με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»