ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7101
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού- Γενικού Υποβάθρου
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 2ο εξάμηνο (Εαρινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Εξωτερικός Συνεργάτης

Περιεχόμενο μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις κάτωθι βασικές θεματικές ενότητες:

Ι.      Οργανισμοί και Οργανωσιακή Θεωρία, Προσεγγίσεις στην έννοια της Επιχείρησης, Ιστορική διαδρομή της Διοικητικής Σκέψης

ΙΙ. Η έννοια της Ηθικής και η Κοινωνική Ευθύνη

ΙΙΙ. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Πολιτισμική Ποικιλομορφία

ΙV. Το Περιβάλλον της επιχείρησης.

V. Θεωρία Συστημάτων και Επιχειρησιακοί στόχοι

VI. Λειτουργίες της επιχείρησης. Εννοιολογικός Προσδιορισμός της Διοίκησης Επιχειρήσεων & Λειτουργίες του Μάνατζμεντ, Δεξιότητες, Διοικητικά στελέχη.

VII. H Λειτουργία του Προγραμματισμού, Διαδικασίες  Λήψης Αποφάσεων

VIII. H Λειτουργία της Οργάνωσης, Θεμελιώδη Στοιχεία της Οργανωσιακής Δομής.

IX. H Λειτουργία του Ελέγχου

Χ. Νέα θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως Επιχειρηματικότητα, Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Η γνώση του αντικειμένου του μαθήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση αποτελεσματικότητας και επιτυχίας όλων των στελεχών, ανεξάρτητα από τον τομέα ειδίκευσής τους, καθώς και από την επιχείρηση ή τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται. Στόχος του μαθήματος είναι τόσο η ανάπτυξη του πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η Διοίκηση, όσο και του περιεχομένου και των λειτουργιών της.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary, Διοίκηση επιχειρήσεων: Αρχές και εφαρμογές, Κριτική

2. Slocum, J.W., Jr., Jackson, S. E., and Hellriegel, D. (2011) MANATZMENT, τόμος Α+Β, Εκδ. P. I. Publishing, Αθήνα

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Ερωτήσεις ανάπτυξης, Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, Επίλυση προβλημάτων, Δημόσια παρουσίαση (100%), Συν 10% από προαιρετική γραπτή εργασία.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Άσκηση πεδίου, Διαλέξεις επιστημόνων.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Στατιστική για Επιχειρήσεις
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7111
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού - Ειδικού Υπόβαθρου
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 1ο εξάμηνο (Χειμερινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Π. Μερκούρης, Σ. Ψαράκης

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αυτό αποτελεί την εισαγωγή στη Στατιστική για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Το πρόγραμμα του μαθήματος καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες: Συλλογή πληροφοριών και τρόποι παρουσίασής τους. Περιγραφική στατιστική (μέτρα θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας, κύρτωσης). Βασικό λογισμό πιθανοτήτων. Διακριτές και συνεχείς κατανομές (Διωνυμική, Poisson, Κανονική). Κατανομές δειγματοληψίας (κανονική, X^2, t, F). Στατιστική συμπερασματολογία, κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων (για μέσο, ποσοστό και διασπορά).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα να αναλύει δεδομένα, και να περιγράφει αυτά χρησιμοποιώντας μεθόδους περιγραφικής στατιστικής. Περαιτέρω θα έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων, των τυχαίων μεταβλητών καθώς και των βασικών διακριτών και συνεχών κατανομών. Θα μπορεί έτσι να καταλήγει σε επιχειρηματικές αποφάσεις κατασκευάζοντας διαστήματα εμπιστοσύνης για εκτιμήσεις παραμέτρων και επιλύοντας προβλήματα στατιστικών ελέγχων υποθέσεων.   

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Αγγελής Βασίλης, Δημάκη Αικατερίνη (2010) "Στατιστική τόμος Α΄ Περιγραφική Στατιστική, Πιθανότητες, Στατιστική Συμπερασματολογία"  Εκδόσεις "σοφία" .

2. I. Χαλικιάς (2009). «Στατιστική. Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις», 3η έκδοση, Rosili.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στη τάξη, φροντιστήριο

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7121
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού - Ειδικού Υπόβαθρου
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 1ο εξάμηνο (Χειμερινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Εξωτερικός συνεργάτης

Περιεχόμενο μαθήματος: Αναφορά στα λειτουργικά συστήματα και στα συστήματα εφαρμογών. Εστίαση στα πακέτα λογισμικού Word, PowerPoint, Excel και Access του MS Office, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Excel. Εκπαίδευση των φοιτητών στο χειρισμό και στην ανάπτυξη προχωρημένων εφαρμογών στο Excel, με χρήση λογικών, μαθηματικών και στατιστικών συναρτήσεων. Επεξεργασία δεδομένων, δημιουργία πινάκων, γραφημάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Εισαγωγή στη χρήση Μακροεντολών. Σχεδιασμός, επεξεργασία και διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και για τη σύνθεση των εργασιών – και των αντίστοιχων παρουσιάσεων – που απαιτούνται, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Γιαγλής Γ., (2012), Αρχές Λειτουργίας & Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκδόσεις ΟΠΑ, ISBN 978-960-9443-09-8, (Κωδικός βιβλιοθήκης: 005.1 ΓΙΑ).

2. Ξαρχάκος Κ. και Καρολίδης Δ., (2011), Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2010, Εκδόσεις Άβακας, ISBN 978-960-6789-11-3.

3. Ξαρχάκος Κ. και Καρολίδης Δ., (2011), Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Excel 2010. Θεωρία – Συναρτήσεις – VBA – Μακροεντολές – Εφαρμογές, Εκδόσεις Άβακας, ISBN 978-960-6789-10-6, (Κωδικός βιβλιοθήκης: 005.43 ΚΑΡ).

4. Beekman G. και Beekman B., (2015), Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εκδόσεις Γκιούρδα, ISBN 978-960512-604-9, (Κωδικός βιβλιοθήκης: 004 ΒΕΕ).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή άσκηση.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρηματικά και Οικονομικά Προβλήματα
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7131
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 1ο εξάμηνο (Χειμερινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Τσεκρέκος, Α. Σάκκας

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει διεξοδικά κάποιες βασικές αρχές και μεθόδους μαθηματικού λογισμού και γραμμικής άλγεβρας που θεωρούνται απαραίτητες για τον εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό αναλυτή/λογιστή σήμερα.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η διδασκαλία του μαθήματος αναπτύσσει θέματα των γνωστικών αντικειμένων της άλγεβρας, της ανάλυσης, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού, που αποτελούν και το μαθηματικό υπόβαθρο των ποσοτικών εργαλείων της σύγχρονης χρηματοοικονομικής και λογιστικής θεωρίας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει τις βασικές αρχές της γραμμικής άλγεβρας και του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Επίσης αντιλαμβάνεται πως οι βασικές αυτές αρχές μπορούν με την εφαρμογή τους να δώσουν απαντήσεις σε πραγματικά επιχειρησιακά προβλήματα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Ε. ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

2. Α. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ - Ι. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

3. STRANG GILBERT, ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

4. M.Hoy, J. Livernois, C. McKenna, T. Stengos, Ι. Κυρίτσης, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή και γραπτές εργασίες που επιλύονται από τους φοιτητές και προσθέτουν ως 1,5 μονάδες στον τελικό βαθμό.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στη τάξη, φροντιστήρια.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Αστικό Δίκαιο
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7141
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 1ο εξάμηνο (Χειμερινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Δ. Τσιακλαγκάνου

Περιεχόμενο μαθήματος: Δίκαιο - διαίρεση δικαίου - κλάδοι δικαίου - κανόνας δικαίου - πηγές κανόνων δικαίου - τυπική και ουσιαστική ισχύς νόμου, έναρξη και λήξη νόμου

Έναρξη και τέλος φυσικού και νομικού προσώπου - έννοια - νομικά πρόσωπα - διακρίσεις

Το δικαίωμα - διακρίσεις δικαιωμάτων - κτήση, απώλεια, άσκηση δικαιώματος - προστασία δικαιώματος

Δικαιοπραξία - είδη, προϋποθέσεις, ελαττώματα - αρχές ενοχικού δικαίου - γένεση κι απόσβεση ενοχών - ανώμαλη εξέλιξη ενοχών

Αιρέσεις - προθεσμία - παραγραφή - υπαιτιότητα - αντιπροσώπευση - πληρεξουσιότητα

Αδικοπραξία - αδικαιολόγητος πλουτισμός - ενδοσυμβατική ευθύνη

Πράγματα - θεμελιώδεις αρχές εμπραγμάτου δικαίου - νομή - κυριότητα - δουλείες - ενέχυρο-υποθήκη

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: To μάθημα του Αστικού Δικαίου εισάγει το φοιτητή στην ουσιαστική γνώση των θεμελιωδών εισαγωγικών εννοιών του δικαίου συνολικά και ειδικότερα του αστικού δικαίου ως του βασικού κλάδου του ιδιωτικού δικαίου. Ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τις βασικές νομικές έννοιες και θεσμούς του αστικού δικαίου. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Αστικό Δίκαιο, Σεβαστίδης Χ., Εκδόσεις Τζίολας 2016.

2. Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Βάρκα - Αδάμη Αλεξάνδρα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις, γραπτές εργασίες, συμμετοχή, quiz.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαδραστικός με φυσική παρουσία, quiz, ερωτηματολόγια, χρήση e-class και διαφανειών, επικοινωνία με φοιτητή.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Αγγλική Γλώσσα Ι – Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Α'
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7151
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικού Κορμού
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική/Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 1ο εξάμηνο (Χειμερινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: -

Όνομα διδάσκοντος: Φώτιος Καραμητρόγλου

Προαπαιτήσεις: Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Α2.

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα εστιάζει σε βασικά γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα της αγγλικής γλώσσας (π.χ. ρήματα "be" και "have", οριστικό και αόριστο άρθρο, μετρήσιμα και μη-μετρήσιμα ουσιαστικά, συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός επιθέτων και επιρρημάτων, ανάπτυξη ρηματικών μορφών σε όλους τους επιμέρους χρόνους, σχηματισμός παθητικής φωνής, σχηματισμός υποθετικού και πλάγιου λόγου κ.ά.) αφιερώνοντας επαρκή χρόνο στην ανάπτυξη της θεωρίας που διέπει τα εν λόγω φαινόμενα και εφαρμόζοντας αλλεπάλληλες στοχευμένες ασκήσεις για την ορθή σύνταξη και χρήση τους. Στη συνέχεια, οι περιπτώσεις αυτές μελετώνται και στην πράξη μέσα από πολύ απλά κείμενα και διαλόγους, ειδικά διαμορφωμένα ώστε να εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα στα εν λόγω φαινόμενα. Παράλληλα, μέσα από τα ίδια κείμενα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με στοιχειώδες επιχειρησιακό λεξιλόγιο.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

α) Κατανόηση βασικών κειμένων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος (επίπεδο Β1)

β) Ανάπτυξη βασικού λεξιλογίου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος (επίπεδο Β1)

γ) Βασικά θέματα γραμματικής/συντακτικού (επίπεδο Β1)

δ) Ορθή χρήση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β1)

Το μάθημα εστιάζει στη δημιουργία βασικού επιχειρησιακού λεξιλογίου, καλύπτοντας, παράλληλα, βασικά θέματα γραμματικής, συντακτικού και χρήσης Αγγλικής Γλώσσας. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοούν απλά κείμενα επιχειρησιακού περιεχομένου και να επικοινωνούν στοιχειωδώς σε ακαδημαϊκό/επιχειρησιακό περιβάλλον.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 δικαιούνται απαλλαγής του μαθήματος.]

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Sivridou, F. 2013. Basic Business English. Athens. Fedimos

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Διαδραστική διδασκαλία, Αυτοτελής μελέτη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)

Τίτλος μαθήματος: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7102
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικού Κορμού – Γενικού Υποβάθρου
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 2ο εξάμηνο (Εαρινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS
Όνομα διδάσκοντος: Α. Παπαδάκη, Λ. Δουκάκης

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών λογιστικών εννοιών, οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατάρτιση και τη χρήση των Οικονομικών Καταστάσεων. Πρόσθετος σκοπός είναι η γνώση των διαδικασιών που απαιτούνται για την αναγνώριση των διαφόρων οικονομικών γεγονότων, την ενσωμάτωσή τους στο λογιστικό σύστημα και την παρουσίαση των οικονομικών συνεπειών τους. Συνεπώς, το μάθημα δίνει έμφαση τόσο σε θέματα θεωρίας όσο και πρακτικής στην κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων μιας επιχείρησης βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Καλύπτονται οι εξής ενότητες:

 • Το θεωρητικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
 • Κατάρτιση του Ισολογισμού.
 • Κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων.
 • Ο Λογιστικός Κύκλος.
 • Εισαγωγή στην κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και στην ανάλυση αριθμοδεικτών

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1) Να κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. 2) Να καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας. 3) Να αναλύουν τα οικονομικά γεγονότα καθώς και τις επιπτώσεις τους στη λογιστική ισότητα. 4) Να διενεργούν ημερολογιακές εγγραφές, εγγραφές προσαρμογής και να καταρτίζουν ισοζύγια 5) Να έχουν μια εισαγωγική γνώση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και της ανάλυσης με χρήση αριθμοδεικτών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΣΙΟΥΓΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΤΖΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Ε΄ Έκδοση (2016)
 2. ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ, Α΄ Έκδοση (2021)   

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Φροντιστήριο.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7112
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικού Κορμού
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 2ο εξάμηνο (Εαρινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος:

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αναφέρεται στις εταιρείες του εμπορικού δικαίου και ειδικότερα στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, αφανής εταιρεία) και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, συνεταιρισμός και ειδικές κεφαλαιουχικές εταιρείες). Επίσης, περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με την πτώχευση και την εξυγίανση. Ειδική πτυχή του μαθήματος αποτελεί η εισηγμένη επιχείρηση, δηλαδή η επιχείρηση που έχει αντλήσει κεφάλαια μέσω της κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου και οι τίτλοι της οποίας τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε σχετική αγορά. Το μάθημα καλύπτει τόσο τη μελέτη θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις παραπάνω της εμπορικής ζωής. Τα εξεταζόμενα θέματα αναλύονται τόσο με βάση το ημεδαπό σύστημα όσο και τους ειδικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • αποκτήσουν ειδικές γνώσεις ως προς τις εταιρείες του εμπορικού δικαίου και τα θέματα πτώχευσης κατά το ημεδαπό σύστημα καθώς και ως προς τις εισηγμένες εταιρείες με βάση τους κανόνες της κεφαλαιαγοράς στην ΕΕ
 • είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν νομικά θέματα σε σχέση με τη λειτουργία των εταιρειών και τον τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων πτώχευσης των επιχειρήσεων
 • αποκτήσουν την απαραίτητη εξοικείωση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων
 • εμπεδώσουν γνώσεις και θα διαμορφώσουν κουλτούρα επί των ανωτέρω με βάση το πλαίσιο λειτουργίας της «ενιαίας αγοράς» (internal market) στην Ευρώπη  

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ, Εμπορικό Δίκαιο, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2015

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2011

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7122
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 2ο εξάμηνο (Εαρινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Αλ. Λειβαδά Ε. Τσομπανάκη

Περιεχόμενο μαθήματος: Γραμμικός συντελεστής συσχέτισης. Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας του γραμμικού συντελεστή συσχέτισης. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Εκτίμηση της εξίσωσης παλινδρόμησης. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Συντελεστής προσδιορισμού. Διαγνωστικοί έλεγχοι και Προβλέψεις. Πολυπαραγοντική παλινδρόμηση. Εκτίμηση της εξίσωσης Πολυπαραγοντικής παλινδρόμησης. Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού. Έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας. Συγγραμμικότητα. Ανάλυση Διακύμανσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

-Να αντιλαμβάνονται τη διαφορά μιας ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής.

-Να βρίσκουν την εξίσωση παλινδρόμησης που συνδέει την ανεξάρτητη μεταβλητή ή τις ανεξάρτητες μεταβλητές με την εξαρτημένη μεταβλητή.

-Να κάνουν τους στατιστικούς ελέγχους για τη Απλή και Πολυπαραγοντική εξίσωση παλινδρόμησης.

-Να κάνουν προβλέψεις βασιζόμενοι στην εξίσωση της Απλής ή της Πολυπαραγοντικής παλινδρόμησης.

-Να γνωρίζουν τι σημαίνει ανάλυση διακύμανσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat A. Kathryn, 2018. Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
 2. Κούτρας Μ. Ευαγγελάρας Χ., 2018. Ανάλυση Παλινδρόμησης Θεωρία και Εφαρμογές, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 3. Ιωάννης Χαλικιάς, 2009. Στατιστική Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις με CD, ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη,

Φροντιστήριο, Διαδραστική διδασκαλία.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Μικροοικονομική  Θεωρία
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7132
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 2ο εξάμηνο (Εαρινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Χ. Αράχωβας

Περιεχόμενο μαθήματος: Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι τομείς που θα συζητηθούν είναι οι ακόλουθοι: Μεθοδολογία της οικονομικής ανάλυσης. Προβλήματα οικονομικών οργανισμών. Οικονομικά συστήματα. Τα  μοντέρνα οικονομικά συστήματα και τα χαρακτηριστικά τους. Η παραγωγή και το κόστος ευκαιρίας. Οριακή ανάλυση και οικονομικές αποφάσεις. Τιμολογιακή πολιτική. Μεσολάβηση στο μηχανισμό των τιμών και επιπτώσεις από αυτή, Η συμπεριφορά των καταναλωτών και η θεωρία της χρησιμότητας. Θεωρία παραγωγής και κόστους στο βραχυχρόνιο και το μακροχρόνιο διάστημα. Η δομή της αγοράς και η συμπεριφορά της επιχείρησης. Τιμές και παραγωγή κάτω από συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, μονοπωλίου, μονοπωλιακού ανταγωνισμού και ολιγοπωλίου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η  εξοικείωση των φοιτητών με ορισμένες βασικές έννοιες  της μικροοικονομικής θεωρίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Robin Bade, Michael Parkin, Επιστ. Επιμέλεια Κων/νος Μπουρλάκης, Ιωαν. Χατζηδημητρίου, Μικροοικονομική Θεωρία και Πρακτική με CD: Θεωρία και Πρακτική + CD, Εκδόσεις Rοsili, 2010

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου,

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  

Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7142
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 2ο εξάμηνο (Εαρινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Επίσκοπος

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των σπουδαστών στις επενδυτικές αποφάσεις των εταιρειών. Το μάθημα ασχολείται με θέματα όπως: Διαχρονική ανάλυση της αξίας του χρήματος και εφαρμογές. Αποτίμηση ομολόγων και μετοχών. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών έργων. Καθαρή παρούσα αξία και βαθμός εσωτερικής απόδοσης. Σύγκριση μεθόδων και άλλα θέματα αξιολόγησης. Λήψη αποφάσεων με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας. Η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου στα πλαίσια της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Κόστος κεφαλαίου και αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς κινδύνου. Επενδύσεις και αναζήτηση αξίας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Ολοκληρώνοντας το μάθημα ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοήσει τις βασικές χρηματοοικονομικές μεθόδους και τα υποδείγματα σχετικά με την αξιολόγηση επενδυτικών έργων και την αποτίμηση μετοχών και ομολόγων σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Επίσκοπος, Αθανάσιος (2014), Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις ΟΠΑ.

2. Δράκος, Αναστάσιος και Καραθανάσης, Γεώργιος (2017), Χρηματοοιοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Β  Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Αγγλικά ΙΙ – Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά (Μέρος Β)
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7225
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική/Ελληνική
Έτος σπουδών: 1ο έτος
Εξάμηνο σπουδών: 2ο εξάμηνο (εαρινό)
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Αναστασία Ροθώνη

Προαπαιτήσεις: Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Α2

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα επιχειρεί αρχικά να εφοδιάσει τους φοιτητές με  στρατηγικές κατανόησης κειμένων επιχειρησιακού περιεχομένου. Μέσα από τα κείμενα αυτά, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επιχειρησιακό λεξιλόγιο και να αποκτήσουν περαιτέρω εξοικείωση με γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα της αγγλικής γλώσσας (π.χ. ανάπτυξη ρηματικών μορφών σε όλους τους επιμέρους χρόνους, συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός επιθέτων και επιρρημάτων, σχηματισμός παθητικής φωνής, σχηματισμός υποθετικού και πλάγιου λόγου κ.ά.) αφιερώνοντας επαρκή χρόνο στην ανάπτυξη της θεωρίας που διέπει τα εν λόγω φαινόμενα και εφαρμόζοντας αλλεπάλληλες ασκήσεις για την ορθή σύνταξη και χρήση τους. Επιπλέον, το μάθημα επιχειρεί να εφοδιάσει προοδευτικά τους μαθητές με στρατηγικές συγγραφής κειμένων σε επίπεδο παραγράφου μέσα από στοχευμένες ασκήσεις και μικρής έκτασης ασκήσεις γραπτού λόγου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες των Επιχειρησιακών Αγγλικών, να εμπλουτίσουν περαιτέρω το λεξιλόγιό τους στα Επιχειρησιακά Αγγλικά και να αναπτύξουν τη γνώση τους στη γραμματική και το συντακτικό. Επιπροσθέτως, έμφαση δίνεται στις στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου και συγγραφής κειμένων σε επίπεδο παραγράφου. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να κατανοούν κείμενα επιχειρησιακού περιεχομένου και να επικοινωνούν με σχετική ευχέρεια σε ακαδημαϊκό / επιχειρησιακό περιβάλλον.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 δικαιούνται απαλλαγής του μαθήματος.]

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Stefan, J. (2002), English for Students of Economics: General Economics. Athens: τυπωθήτω / George Dardanos.

2. Stefan, J. (2018), Selected Elements of Writing. Course Notes, διαθέσιμα στην η-τάξη του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Διαδραστική διδασκαλία, Αυτοτελής μελέτη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7103

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 2ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 3ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Ονόματα διδασκόντων: Ε. Δεμοιράκος, Α. Μπάλλας και Δ. Χέβας

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής θεωρίας και πρακτικής με έμφαση στη λογιστική παρακολούθηση γεγονότων που αφορούν κατά κύριο λόγο στοιχεία του Ενεργητικού καθώς και την αποτίμησή των. Έμφαση δίνεται στους κανόνες αποτίμησης που προκρίνονται από τα ισχύοντα (Ελληνικά και Διεθνή) Λογιστικά Πρότυπα.

Για την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές και έννοιες της Λογιστικής που διδάχθηκαν στο μάθημα ‘Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής’.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με:

 • Το θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Την αναγνώριση και μέτρηση των εσόδων
 • Το λογιστικό χειρισμό των παγίων στοιχείων και τον υπολογισμό των αποσβέσεων τους
 • Την αρχική αναγνώριση, την μέτρηση κατά την αρχική αναγνώριση και την μεταγενέστερη αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού (ενσώματα και ασώματα πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα και χρεόγραφα)
 • Τη λογιστική παρακολούθηση βραχυπροθέσμων συναλλαγών που αφορούν απαιτήσεις, υποχρεώσεις και διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Μπάλλας, Α & Δ. Χέβας. 2022, Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Πρότυπα (Α΄ Έκδοση), Εκδόσεις Μπένου.  

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου. Η βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0 έως 10 και ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών λογιστικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση συνοδεύεται από ένα σύνολο ασκήσεων που λύνονται επί τόπου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με τη συμμετοχή των φοιτητών και βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων και στην εξοικείωση με τη Χρηματοοικονομική Λογιστική και ιδιαίτερα τη λογιστική του Ενεργητικού. Το μάθημα συμπληρώνεται με ένα δίωρο φροντιστήριο σκοπός του οποίου είναι η λύση επιπλέον ασκήσεων και η συζήτηση ερωτημάτων των φοιτητών. Σε έκτακτες περιπτώσεις, θα πραγματοποιείται ένα επιπλέον φροντιστήριο για συζήτηση θεωρητικών θεμάτων.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7113

Τύπος μαθήματος:  Υποχρεωτικό κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα μαθηματικών ενοτήτων και μεθοδολογιών με ένα συνοπτικό τρόπο. Συγκεκριμένα περιγράφονται προβλήματα βελτιστοποίησης γραμμικού αλλά και δυναμικού προγραμματισμού, δυναμικά συστήματα σε διακριτό και συνεχή χρόνο, με έμφαση στις γραμμικές εξισώσεις διαφορών και τις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να

 • Κατανοεί εξειδικευμένες έννοιες του μαθηματικού λογισμού οι οποίες εφαρμόζονται σε χρηματοοικονομικές αναλύσεις 
 • Να αναγνωρίζει και να επιλύει γραμμικές εξισώσεις διαφορών
 • Να αναγνωρίζει και να επιλύει γραμμικές διαφορικές εξισώσεις αλλά και εξισώσεις που ανάγονται σε γραμμικές
 • Επιλύει προβλήματα ελαχιστοποίησης – μεγιστοποίησης όπου η αντικειμενική συνάρτηση είναι γραμμική
 • Λύνει προβλήματα χρησιμοποιώντας δυναμικό προγραμματισμό

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. [κωδικός Εύδοξος 98785217]: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους και Μηχανικούς, Χαλιδιάς Νικόλαος, 2021
 2. [κωδικός Εύδοξος 112694699]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2020
 3. Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Bergin, J.,  Εκδόσεις Gutenberg, 2020
 4. Economic Dynamics: Phase Diagrams and their economic applications, Shone, R., Cambridge University Press, 2nd edition, 2002

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Αυτοτελής μελέτη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Γλώσσες Προγραμματισμού

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7123

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 2o

Εξάμηνο σπουδών: 3o (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Χαρά Πρασσά

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στον προγραμματισμό, αποβλέποντας στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα δημιουργήσουν σημαντικές συνέργειες με άλλα μαθήματα του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα καλύψει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των 2 κυρίαρχων προσεγγίσεων (procedural, Object-Oriented programming) με εφαρμογές στις γλώσσες Matlab/Octave, Python και R.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι μεταξύ άλλων σε θέση:

 • να γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές αρχές των αλγορίθμων και γλωσσών προγραμματισμού Matlab/Octave, Python και R
 • να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν βασικά μαθηματικά και υπολογιστικά θέματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών δεδομένων
 • να σχεδιάζουν απλά προγράμματα και συναρτήσεις προκειμένου να εκτελούν ενέργειες που δεν είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένες στις γλώσσες προγραμματισμού Matlab/Octave, Python και R.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Γιαγλής, Γ., Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Η/Υ, Βιβλίο [18175483] Εύδοξος.
 2. Ζαπράνης, Α., Λιβάνης, Ε., Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές με το MATLAB. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.
 3. Νικολάου, Χ., Ανάλυση δεδομένων με την R. Εκδόσεις Δίσιγμα, 2019.
 4. Guttag, J. V., Υπολογισμοί και προγραμματισμός με την Python. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2015.
 5. Hilpisch, Y., Python for Finance. Publisher(s): O'Reilly Media, Inc., 2nd Edition, 2018.
 6. Singh, Α K., Allen, D E., R In Finance and Economics: A Beginner's Guide. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2017.
 7. Hanselman, D., Littlefield, B., Μάθετε το Matlab 7 (Τόμος Α’). Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.
 8. Στεφανάκος, Χ Ν., Προγραμματίζοντας σε Matlab. Εκδόσεις Συμμετρία, 2011.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Γραπτή Εργασία (Project)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή άσκηση, Φροντιστήριο, Συγγραφή εργασίας/εργασιών, Διαδραστική διδασκαλία

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7134

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 2ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 3ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Ε. Γαλανάκη

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια και τις πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), η οποία αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες επιτελικές λειτουργίες σε μια επιχείρηση. Στοχεύει στην κατανόηση από τους συμμετέχοντες των λειτουργιών ΔΑΔ, της σκοπιμότητας μελέτης και των ιδιαίτερων δυσκολιών της Διοίκησης Ανθρώπων. Το μάθημα διακρίνεται σε δύο ευρύτερες ενότητες: Αρχές Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες ενότητες:

1. Αρχές Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

[1.1 Βασικά Στοιχεία Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, 1.2 Ηγεσία, 1.3 Παρακίνηση, 1.4 Επικοινωνία, 1.5 Οργανωσιακή Κουλτούρα]

2. Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

[2.1 Γενικά για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 2.2 Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων, 2.3 Στελέχωση (Προγραμματισμός, Προσέλκυση και Επιλογή Εργαζομένων), 2.4 Αξιολόγηση Εργαζομένων, 2.5 Συστήματα Αμοιβών Εργαζομένων]

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Περιγράψει και να συζητήσει τις κυριότερες σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση του ανθρώπινου κεφαλαίου
 • Χειρίζεται βασικά θέματα ανάπτυξης της καριέρας του και προώθησης της επαγγελματικής του ατζέντας

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Ν.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ. ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, Εκδόσεις Μπένου, 2003

2. DESSLER GARY,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Εκδόσεις Κριτική, 2015

3. NOE RAYMOND A., HOLLENBECK JOHN R., GERHART BARRY, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, Εκδόσεις Παπαζήση, 2010

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (80%), Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, Επίλυση προβλημάτων, Γραπτή εργασία (20%), Δημόσια παρουσίαση.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή άσκηση, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Εκπόνηση μελέτης, Συγγραφή εργασίας/εργασιών, Αυτοτελής μελέτη, Διαλέξεις επιστημόνων.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Group A)

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7143

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο σπουδών: 3ο 

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Εμμανουήλ Καβουσανός

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα της ΧΕ πραγματεύεται και αναλύει τα εξής αντικείμενα που αφορούν στη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Κόστος Κεφαλαίου, Κεφαλαιακή Διάρθρωση και τον συναφή Λειτουργικό και Χρηματοοικονομικό Κίνδυνο, Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης, Μερισματική Θεωρία και Πολιτική, Τρόπους Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, Κεφάλαιο κίνησης, Διοίκηση Αποθεμάτων, Πιστωτική Πολιτική των επιχειρήσεων, Διοίκηση Χρηματικών Διαθεσίμων, Διοίκηση Προσωρινών Επενδύσεων (Χρεογράφων).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να αναγνωρίζει και να περιγράφει θέματα τα οποία άπτονται με τη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, το κόστος κεφαλαίου, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη μερισματική θεωρία και πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις, τους τρόπους αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου, την έννοια του κεφαλαίου κίνησης, τη διοίκηση των αποθεμάτων, των χρηματικών διαθεσίμων και των προσωρινών επενδύσεων (χρεογράφων), καθώς και την πιστωτική τους πολιτική. Επιπλέον, θα μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε εναλλακτικούς τρόπους: αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, της μερισματικής πολιτικής και της πιστωτικής πολιτικής υπό διαφορετικές συνθήκες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν., ‘Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Θεωρία και Πρακτική’, Εκδόσεις  Rosili. Κεφάλαια 1, 3, 5, 8-16. 
 2. Δράκος, Α. και Καραθανάσης, Γ. Α., ‘Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων’, Εκδόσεις Μπένου.  

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Κατ' οίκον εργασία, Δημόσια Παρουσίαση, Απαλλακτική Εργασία

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Αυτοτελής μελέτη, Διαλέξεις Επισκεπτών

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Group B)

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7143

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 2ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 3ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος:  Α. Επίσκοπος

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα: Χρηματοοικονομική ανάλυση, κόστος κεφαλαίου, κεφαλαιακή διάρθρωση, λειτουργικός και χρηματοοικονομικός κίνδυνος, θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης, μερισματική θεωρία και πολιτική, τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κεφάλαιο κίνησης, διαχείριση αποθεμάτων, πιστωτική πολιτική, διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και προσωρινών επενδύσεων (χρεογράφων).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί: Α) Να αναγνωρίζει και να περιγράφει θέματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων, όπως κόστος κεφαλαίου, κεφαλαιακή διάρθρωση, μερισματική θεωρία και πολιτική, τρόποι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κεφάλαιο κίνησης, διαχείριση   αποθεμάτων, διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και προσωρινών επενδύσεων, καθώς και πιστωτική  πολιτική. Β) Να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών μορφών επιχειρήσεων, να εξηγεί τις διαφορές μεταξύ τους και να επιλέγει την καταλληλότερη μορφή, ανάλογα με τους στόχους και το περιβάλλον λειτουργίας τους. Γ) Να υπολογίζει το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης και τον βέλτιστο βαθμό μόχλευσης της, καθώς και την αξία των δικαιωμάτων και των μετοχών κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Επίσκοπος, Αθανάσιος (2014), Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις ΟΠΑ.

2. Δράκος, Αναστάσιος και Καραθανάσης, Γεώργιος (2017), Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Β  Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ – Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Α'

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7153

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικού Κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Έτος σπουδών: 2ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 3ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: -

Όνομα διδάσκοντος: Φώτιος Καραμητρόγλου

Προαπαιτήσεις: Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα αποτελείται από δύο παραπληρωματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα εστιάζει σε σύνθετα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα της αγγλικής γλώσσας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που προβληματίζουν συνήθως τους χρήστες της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας (π.χ. ορθή χρήση οριστικού και αόριστου άρθρου, ορθή επιλογή γερούνδιου ή απαρεμφάτου, συγκριτική αντιπαράθεση και επιλογή χρόνων, έννοια και χρήση modal verbs, σύνθετος πλάγιος λόγος, ορθός σχηματισμός αναφορικών προτάσεων, επιλογή προθέσεων κ.ά.) υπενθυμίζοντας τη θεωρία που διέπει τα εν λόγω φαινόμενα και εφαρμόζοντας αλλεπάλληλες στοχευμένες ασκήσεις για την ορθή σύνταξη και χρήση τους. Η δεύτερη ενότητα δίνει έμφαση στην ανάλυση σύνθετων κειμένων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας (επιχειρήσεις και περιβάλλον, ολιγοπώλια κι ανταγωνισμός, μέτοχοι και κοινωνία, εργασιακή νομιμότητα, στατιστική των επιχειρήσεων, διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου, τεχνολογικές εφαρμογές στον χώρο των επιχειρήσεων κ.ά.). Τα κείμενα αυτά αναλύονται διεξοδικά όσον αφορά το επιχειρησιακό τους λεξιλόγιο, τόσο σε επίπεδο επιμέρους λημμάτων (αγγλο-αγγλικός ορισμός και περιγραφή σημαινόμενων) όσο και σε επίπεδο φραστικών συνθέσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

α) Κατανόηση σύνθετων κειμένων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και ανάπτυξη σύνθετου λεξιλογίου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος (επίπεδο Γ1-Γ2) / β) Χειρισμός σύνθετών θεμάτων γραμματικής/συντακτικού και ορθή χρήση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ1-Γ2)

Βασισμένο σε μια σειρά ασκήσεων κι ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών κειμένων, το μάθημα φιλοδοξεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με προχωρημένο λεξιλόγιο, περίπλοκα γραμματικά φαινόμενα και υψηλού επιπέδου χρήση Αγγλικής Γλώσσας. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές είναι πλέον έτοιμοι να εκτεθούν σε πιο περίπλοκα θέματα γραπτού και προφορικού λόγου, αλλά και να αφομοιώσουν εξειδικευμένη επιχειρησιακή ορολογία.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 δικαιούνται απαλλαγής του μαθήματος.]

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Sivridou F. & Tombrou C. 2013. English for Advanced Studies in Economics and Business Management. Athens. Fedimos

2. Επιλεγμένες ασκήσεις από διάφορες πηγές (υλικό διαθέσιμο στο e-class).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Διαδραστική διδασκαλία, Αυτοτελής μελέτη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)

Τίτλος μαθήματος: Λογιστική Κόστους

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7104

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 2ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 4ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Ο. Βλησμάς

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής. Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της Λογιστικής Κόστους και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος της θεματολογίας (όπως είναι η κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής, η κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής, ο μερισμός κόστους, η μεταβλητή κοστολόγηση και η πρότυπη κοστολόγηση).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν:

• Τις κοστολογικές έννοιες και όρους όπως το κόστος των πρώτων υλών, της άμεσης εργασίας, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα και τον κοστολογικό χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων.

• Τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρακολούθησης του κόστους των προϊόντων επιχειρήσεων που παράγουν κατά παραγγελία και μαζικά.

• Τον τρόπο οργάνωσης των κοστολογικών συστημάτων των επιχειρήσεων για τη συγκέντρωση κόστους και τη συσχέτιση του έμμεσου κόστους με τα προϊόντα.

• Τις τεχνικές κοστολόγησης του πλήρους κόστους, του οριακού κόστους και του πρότυπου κόστους.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ, Εκδόσεις Μπένου, 2020

2. Γεώργιος Βενιέρης, Σάνδρα Κοέν, Μαρία Κωλέτση, Λογιστική κόστους: Αρχές και εφαρμογές, P.I Publishing, 2005

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7114

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 2ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 4ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Ονόματα Διδασκόντων: Δ. Χέβας και Χ. Τζόβας

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής θεωρίας και πρακτικής με έμφαση στη λογιστική παρακολούθηση γεγονότων που αφορούν τα στοιχεία του Παθητικού και την αποτίμησή των. Έμφαση δίνεται στους κανόνες αποτίμησης που προκρίνονται από τα ισχύοντα (Ελληνικά και Διεθνή) Λογιστικά Πρότυπα.

Για την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές και έννοιες της Λογιστικής που διδάχθηκαν στα μαθήματα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» και «Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι» καθώς και με βασικές έννοιες του Εμπορικού και του Αστικού Δικαίου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με τη λειτουργία:

(α) των λογαριασμών Καθαρής Θέσης. Στο μάθημα εξετάζονται τα θέματα της σύστασης διαφόρων νομικών μορφών επιχειρήσεων, μεταβολής του κεφαλαίου τους, φορολογίας και διανομής των αποτελεσμάτων χρήσης και λύσης και εκκαθάρισης. Οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων που εξετάζονται είναι η ομόρρυθμη εταιρεία, η απλή ετερόρρυθμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και η ανώνυμη εταιρεία. Συναφές με τα παραπάνω είναι και το θέμα του υπολογισμού των κερδών ανά μετοχή.

(β) των λογαριασμών Υποχρεώσεων. Στο μάθημα εξετάζονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι μεταβατικοί λογαριασμοί του παθητικού, οι προβλέψεις και από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυτές που προκύπτουν από μισθώσεις παγίων, ομολογιακά δάνεια και συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Δ. Χέβα και Χ. Τζόβα, «Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής», εκδόσεις Μπένου – 2020.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου. Η βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0 έως 10 και ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών λογιστικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση συνοδεύεται από ένα σύνολο ασκήσεων που λύνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με τη συμμετοχή των φοιτητών και βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων και στην εξοικείωση με τη Χρηματοοικονομική Λογιστική και ιδιαίτερα στη λογιστική του Παθητικού. Το μάθημα συμπληρώνεται με ένα δίωρο φροντιστήριο σκοπός του οποίου είναι η λύση επιπλέον ασκήσεων και η συζήτηση ερωτημάτων των φοιτητών. Σε έκτακτες περιπτώσεις, θα πραγματοποιείται ένα επιπλέον φροντιστήριο για συζήτηση θεωρητικών θεμάτων.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7124

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Σπυρίδων Σπύρου

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Κανένα

Περιεχόμενο μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τα προϊόντα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τους βασικούς κανόνες αποτίμησης τους, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και το τρόπο λειτουργίας των επιμέρους αγορών. Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με τις αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος, τις αγορές μετοχών, τις αγορές παραγώγων προϊόντων, και τις αγορές χρήματος. Έμφαση θα δοθεί στη έννοια, και σημασία, της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και στην ανάλυση των ιδιοτήτων που πρέπει να πληρούνται για την ύπαρξη της.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

1. Να έχουν την κατάλληλη γνώση να περιγράφουν, προσδιορίζουν, και αναλύουν τις βασικές αρχές των σύγχρονων αγορών χρήματος και κεφαλαίου

2. Να μπορούν να κατανοήσουν και να διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων, και φαινομένων που απαντώνται στην πράξη, όπως, για παράδειγμα, τις αιτίες πίσω από χρηματοοικονομικέ κρίσεις, κλπ.

3. Να μπορούν να εφαρμόσουν τα υποδείγματα που συζητήθηκαν στις διαλέξεις για να ερμηνεύσουν και εξετάσουν συγκεκριμένα προβλήματα, όπως, για παράδειγμα, αποτιμήσεις διαφορετικών αξιογράφων, την επίδραση της καμπύλης αποδόσεων, κλπ. 

4. Να μπορούν να αναλύσουν και να κατανοούν την δομή και αλληλεπίδραση των σύγχρονων αγορών, όπως, για παράδειγμα, την δομή και αλληλεπίδραση των αγορών χρήματος και ομολόγων

5. Να μπορούν να αξιολογούν αντικειμενικά την εγκυρότητα διαφορετικών οικονομικών υποδειγμάτων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Αγορές Κεφαλαίου και Συμπεριφορά Επενδυτή, ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ (2022), 2022
 2. Αγορές χρήματος και κεφαλαίου, Θωμαδάκης Σταύρος., Ξανθάκης Μανώλης, 2011

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Επιλέξτε ένα η περισσότερα από τα παρακάτω

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Αυτοτελής μελέτη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Μακροοικονομική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7133

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 2ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 4ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Δ. Γεωργούτσος

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Κανένα

Περιεχόμενο μαθήματος: Εθνικοί Λογαριασμοί – Μέτρηση Εθνικού Εισοδήματος. Μικροοικονομικό Υπόβαθρο Μακροοικονομικής. Κατανάλωση, Επενδύσεις, Προφορά και Ζήτηση Χρήματος. Προσδιορισμός Συνολικής Προσφοράς. Μακροοικονομική Πολιτική σε Ανοικτή Οικονομία. Προσδιορισμός του επιπέδου ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος. Καμπύλη IS/LM. Οικονομικές Διακυμάνσεις και Οικονομική Πολιτική. Σταθεροποιητική Πολιτική. Κλασικοί οικονομολόγοι vs Κευνσιανών. Δημόσιες Δαπάνες και η χρηματοδότηση τους. Ανεργία, πληθωρισμός και καμπύλη Phillips, Μ. Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα Κρατικού Προϋπολογισμού.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Ο φοιτητής θα διδαχθεί τις βασικές αρχές της Μακροοικονομικής έτσι ώστε να μπορεί να αντιληφθεί τον τρόπο που λειτουργεί μια οικονομία, τις εναλλακτικές οικονομικές πολιτικές που είναι εφικτές κάθε φορά καθώς και τις απόψεις που διαφορετικές σχολές σκέψης εκφράζουν.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Abel. A.,  B. Bernanke, D. Groushore, 2017 3η έκδοση, «Μακροοικονομική», εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.

2. Mishkin, F., 2015. Μακροοικονομική: Πολιτική και Πρακτική, εκδόσεις UTOPIA.

3. Mankiw, G., Ball, L., 2013, «Μακροοικονομική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», εκδόσεις GUTENGERG.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7144

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 2ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 4ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Γεώργιος Λελεδάκης

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει αναλυτικά τις θεμελιώδεις έννοιες και τις τεχνικές της χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων σε ανώτερο επίπεδο. Το μάθημα θα καλύψει συστηματικά μια σειρά σύγχρονων μεθόδων εταιρικής χρηματοδότησης, όπως χρηματοδότηση εξασφαλιζόμενη με απαιτήσεις (Factoring), χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) και καινοτομικό ή επιχειρηματικό κεφάλαιο (Venture Capital). Επίσης θα καλύψει μια σειρά από ζητήματα που έχουν σπουδαίο πρακτικό ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, τις κεφαλαιαγορές και για άλλους παράγοντες που αναμειγνύονται στην εταιρική δραστηριότητα, όπως κατασκευή έργων δημόσιου ενδιαφέροντος με ιδιωτική χρηματοδότηση, δικαιοχρησία (Franchising), συγχωνεύσεις και εξαγορές, αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και δικαιώματα προαίρεσης επί αγοράς μετοχών (stock options plans).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Φοιτητές που έχουν εξεταστεί με επιτυχία στο μάθημα είναι σε θέση να: •αναλύουν τις διάφορες μορφές εταιρικής χρηματοδότησης •κατανοούν τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται στη χρηματοδότηση εξασφαλιζόμενη με απαιτήσεις •ορίζουν και συγκρίνουν τους τύπους των μισθώσεων •προσδιορίζουν τους λόγους μίσθωσης και τους λόγους μη μίσθωσης •υπολογίζουν το καθαρό πλεονέκτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης •περιγράφουν τις σημαντικές διαφορές μισθώσεων σε όλο τον κόσμο •κατανοούν την κατασκευή έργων δημόσιου ενδιαφέροντος με ιδιωτική χρηματοδότηση •εξηγούν τις δραστηριότητες των εταιρειών καινοτομικού ή επιχειρηματικού κεφαλαίου •περιγράφουν τις διαφορές μεταξύ επιχειρηματικών αγγέλων και των εταιρειών καινοτομικού ή επιχειρηματικού κεφαλαίου •κατανοούν την οργανωτική δομή του καινοτομικού ή επιχειρηματικού κεφαλαίου •περιγράφουν τα πρότυπα επένδυσης του καινοτομικού ή επιχειρηματικού κεφαλαίου •υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου του καινοτομικού ή επιχειρηματικού κεφαλαίου •περιγράφουν τους τύπους και μορφές της δικαιοχρησίας •κατηγοριοποιούν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) με βάση τις μορφές της ολοκλήρωσης και τους τύπους των συγχωνεύσεων •εξηγούν τα κίνητρα που οδηγούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές •υπολογίζουν την αξία των αγοράζουσων εταιρειών μετά την συγχώνευση και να υπολογίζουν το προσδοκώμενο χρηματικό κέρδος των μετόχων της αγοράζουσας εταιρείας •διακρίνουν και να περιγράφουν πριν την προσφορά και μετά την προσφορά εξαγοράς τη λήψη προστατευτικών μέτρων για την αποτροπή μιας επιθετικής εξαγοράς •περιγράφουν τους μηχανισμούς της εταιρικής διακυβέρνησης •συζητούν τους στόχους και τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης •κατανοούν τις συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν μεταξύ ανώτατης εκτελεστικής διοίκησης και μετόχων και συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διοικητικού συμβουλίου και μετόχων •αποτιμούν τα άμεσα και έμμεσα κίνητρα που μπορεί να ευθυγραμμίσουν τα συμφέροντα της ανώτατης εκτελεστικής διοίκησης με εκείνα των μετόχων της εταιρείας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Αποστολόπουλος Ι., (2012), Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοικήσεως: Μέθοδοι-Εργαλεία-Εφαρμογές, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.

2. Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, (2018), Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία & Πρακτική, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, διαλέξεις επισκεπτών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος του μαθήματος: Αγγλική Γλώσσα IV – Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Αγγλικά II

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7164

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού

Επίπεδο του μαθήματος: Προπτυχιακό

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 4ο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: -

Όνομα διδάσκοντα: Κλεονίκη-Κέλλυ Καραγκούνη

Προαπαιτήσεις: Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2

Περιεχόμενο Μαθήματος: Το μάθημα έχει γλωσσικό προαπαιτούμενο το επίπεδο Β2 όπως αυτό ορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages). Δίνεται έμφαση στην ανάπτηξη θεμάτων γραπτού και προφορικού δημόσιου λόγου Οι φοιτητές παρακολουθούν την εξέλιξη της οργάνωσης, δομής, σύνταξης και συγγραφής κειμένων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος (from brainstorming to developing an idea) ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν το ευρύτερο επιχειρησιακό τους λεξιλόγιο και αναπτύσσουν την ικανότητά τους στην κατανόηση κειμένου (Reading Comprehension & Critical Response). Μέσα από στοχευμένες ασκήσεις γραπτού και προφορικού λόγου κατανοούν τα διαφορετικά είδη γλωσσικής ανάπτυξης (modes of development) και ολοκληρώνουν το δοκίμιό τους με τεκμηρίωση και βιβλιογραφική καταχώρηση –τόσο ενδοκειμενικά όσο και στο τέλος του κειμένου τους. Επιπρόσθετα, αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά επίπεδα και χρήσεις της γλώσσας στον προφορικό και το γραπτό λόγο και εμπλουτίζουν τις γραμματικοσυντακτικές τους γνώσεις στοχεύοντας  στην ορθή χρήση της αγγλικής γλώσσας (using the conventions of the language and the different language levels).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του κύκλου διδασκαλίας, και με την προϋπόθεση της τακτικής προσέλευσης στις διαλέξεις οι φοιτητές είναι σε θέση να συντάξουν και να τεκμηριώσουν ένα εύρος κειμένων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, και να ανταπεξέλθουν επαρκώς σε απαιτήσεις αγγλόφωνης βιβλιογραφίας. Δίνεται έμφαση στην οργάνωση και ανάπτυξη του λόγου (Public Speaking & Essay Writing).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Adams, John et al (2019). Αγγλικά των Επιστημών Οικονομίας, Διοίκησης, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής & Πληροφορικής, Broken Hill Publishers Ltd.

Taught in-class material (notes, slides, outlines available on e-class)

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτού διαγωνίσματος που καλύπτει όλο το φάσμα των θεμάτων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (ερωτήσεις θεωρίαs, ανάπτυξη γραπτού κειμένου με τη χρήση επιχειρημάτων και βιβλιογραφική καταχώρηση από πηγές σύμφωνα με το σύστημα Harvard). H συμβολή καθενός εκ των θεμάτων στον τελικό βαθμό του διαγωνίσματος είναι ανάλογη της βαρύτητας που δόθηκε στα θέματα αυτά κατά την ανάπτυξή τους στη διάρκεια του εξαμήνου.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Το μάθημα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών επί 13 εβδομάδες, σε 2 δίωρα εβδομαδιαίως με τη μορφή διαλέξεων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ώστε οι παρευρισκόμενοι φοιτητές να μην είναι παθητικοί ακροατές, αλλά να συμβάλλουν διαδραστικά απαντώντας σε ερωτήσεις επί των εκάστοτε θεμάτων που συζητούνται ή των ασκήσεων που επιλύονται στην αίθουσα. Για την παρουσίαση της θεωρίας και την επίλυση ασκήσεων, γίνεται χρήση προβολικού & υπολογιστή (PowerPoint Presentations). Τακτικά ζητείται από τους φοιτητές να προετοιμάσουν στο σπίτι ασκήσεις, σύμφωνα με το διάγραμμα μελέτης του μαθήματος (Syllabus)

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Τίτλος μαθήματος: Η Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7105

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Ε. Δεμοιράκος

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά την λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων. Τα προβλήματα αυτά αφορούν:

(α) τη λογιστική αντιμετώπιση των εξαγορών και συγχωνεύσεων άλλων επιχειρήσεων

(β) τη λογιστική αντιμετώπιση της διάσπασης μιας επιχείρησης

(γ) την ενοποίηση θυγατρικών επιχειρήσεων

(δ) τη λογιστική αντιμετώπιση των συμμετοχών σε κοινοπραξίες

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι εξοικειωμένος με τις τεχνικές λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρηματικών συνενώσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Χέβας Δ., 2021. «Λογιστικά Θέματα Μεγάλων Επιχειρήσεων Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Εκδόσεις Μπένου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (90%), Μελέτες Περίπτωσης, Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, Γραπτή εργασία (10%).
Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Συγγραφή εργασίας/εργασιών, Διαλέξεις επιστημόνων.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7116

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής – Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Ο. Βλησμάς

Περιεχόμενο μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Λ.Π.Σ.) ως εργαλείου πληροφόρησης και διοίκησης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές καλούνται να εξοικειωθούν με σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων υπό την οπτική γωνία της λογιστικής. Η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• Εισαγωγή στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Λ.Π.Σ.).

• Μέθοδοι τεκμηρίωσης διαδικασιών. Διαγράμματα Οντοτήτων – Συσχετίσεων (Entity – Relationships Diagrams). Διαγράμματα ροής δεδομένων (Data Flow Diagrams). Πίνακες ροής εγγράφων (Flowcharts).

• Το επιχειρησιακό κύκλωμα και τα υποσυστήματα του (Κύκλωμα Αγορών – Εισροών, Παραγωγικό Κύκλωμα, Κύκλωμα Πωλήσεων – Εκροών, Χρηματοδοτικό Κύκλωμα). Επιχειρησιακές και λογιστικές διαδικασίες. Βασικές δομές λογιστικών διαδικασιών.

• Μοντελοποίηση των επιχειρησιακών υποσυστημάτων

• Στοιχεία σχεσιακών βάσεων δεδομένων και Οντολογία Resource – Event – Agent.

• Διοίκηση κύκλου ζωής Λ.Π.Σ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

• Να αντιληφθούν και κατανοήσουν τη λειτουργία του Λ.Π.Σ. ως εργαλείου διοίκησης ενός επιχειρησιακού συστήματος.

• Να εξοικειωθούν με το λογικό σχεδιασμό ενός Λ.Π.Σ., τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών και με βασικά θέματα λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος.

• Να αντιληφθούν το τρόπο λειτουργίας ενός Λ.Π.Σ., αναλύοντας τις διαδικασίες συγκέντρωσης, καταχώρησης και τήρησης των λογιστικών δεδομένων των επιχειρήσεων.

• Να κατανοήσουν το σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση των λογιστικών διαδικασιών, καθώς και την υποστήριξή τους από ένα Λ.Π.Σ.

• Να κατανοήσουν ειδικά θέματα αντίληψης για το ρόλο ενός Λ.Π.Σ. στο πλαίσιο των σύγχρονων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα Οντολογία Resource – Event – Agent, Έλεγχος και Λ.Π.Σ., Ανάπτυξη Λ.Π.Σ. κλπ.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ, ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2015

2. Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Ν. Πρωτόγερος, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μηχανογραφημένη Λογιστική, Εκδόσεις Rosili, 2004

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7135

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής - Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Γεώργιος Λελεδάκης

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναπτύξει τη θεωρητική διάσταση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη διαχείριση επενδύσεων και να διερευνήσει τις πρακτικές εφαρμογές αυτών των θεωριών. Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται αναφορά στον καθορισμό επενδυτικών στόχων και επενδυτικής πολιτικής, στην επιλογή στρατηγικών διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, στην αποτίμηση και επιλογή αξιογράφων, στη μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου και στην αντιστάθμιση κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου μέσω των χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται με τη χρήση βάσης δεδομένων και λογισμικών προγραμμάτων για την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων, όπως «Datastream», «E-Views» και «Python 3».

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Φοιτητές που έχουν εξεταστεί με επιτυχία στο μάθημα είναι σε θέση να: •εξηγούν την έννοια της απαιτούμενης απόδοσης και να συζητούν τα στοιχεία της απαιτούμενης απόδοσης από ένα επενδυτή •περιγράφουν τα βήματα της διαδικασίας διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου •καθορίζουν τους επενδυτικούς στόχους και περιορισμούς •εξηγούν γιατί οι επενδυτικοί στόχοι θα πρέπει να εκφράζονται σε όρους κινδύνου και αποδόσεων •συζητούν το ρόλο της επενδυτικής πολιτικής κατά τη διαδικασία διαχείρισης του χαρτοφυλακίου •προσδιορίζουν τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την αποδοχή κινδύνου του επενδυτή •διατυπώνουν και να εφαρμόζουν τα σημαντικότερα μέτρα στην κατανομή περιουσιακών στοιχείων •συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν την στρατηγική και τακτική κατανομή περιουσιακών στοιχείων •εξηγούν το πλεονέκτημα της δυναμικής σε σχέση με την στατική κατανομή περιουσιακών στοιχείων •ορίζουν το άριστο χαρτοφυλάκιο και να δείχνουν πως κάθε επενδυτής μπορεί να έχει ένα διαφορετικό άριστο χαρτοφυλάκιο •προσδιορίζουν τις υποθέσεις της θεωρίας της κεφαλαιαγοράς •περιγράφουν το υπόδειγμα της αγοράς, το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και άλλα πολυμεταβλητά υποδείγματα •υπολογίζουν, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κεφαλαιαγοράς, την αναμενόμενη απόδοση μιας μετοχής και να αξιολογούν εάν η μετοχή είναι υποτιμημένη, υπερτιμημένη, ή έχει αποτιμηθεί σωστά •ορίζουν μια αποτελεσματική αγορά κεφαλαίου •συζητούν τις επιπτώσεις που έχουν οι φάσεις του οικονομικού κύκλου στις βραχυπρόθεσμες/μακροπρόθεσμες αποδόσεις των αξιογράφων •εξηγούν και να δικαιολογούν τις επιπτώσεις της διεθνούς διαφοροποίησης στο αποτελεσματικό σύνορο •υπολογίζουν και να ερμηνεύουν την αξία μιας κοινής μετοχής χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων •περιγράψουν και να εκτιμήσουν τα αναμενόμενα κέρδη ανά μετοχή, και τον πολλαπλασιαστή κερδών για μια εταιρεία •υπολογίζουν και να ερμηνεύουν τους ακόλουθους αριθμοδείκτες P/E, P/BV, P/S και P/CF •δικαιολογούν την ανάγκη μιας θεωρίας στην ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου •συζητήσουν τις λογικές για παθητική, ενεργητική και ημι-ενεργητική διαχείριση μετοχικών χαρτοφυλακίων •προτείνουν μια στρατηγική διαχείρισης μετοχικού χαρτοφυλακίου, όταν δίνεται συγκεκριμένη επενδυτή πολιτική ενός επενδυτή •περιγράψουν τις θεμελιώδεις αρχές αποτίμησης ομολόγων •υπολογίζουν την διάρκεια μιας ομολογίας •σχεδιάσουν μια στρατηγική ανοσοποίησης ομολόγων •αξιολογήσουν την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου •προσδιορίσουν μια στρατηγική αντιστάθμισης του συστηματικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Τζαβαλής Η. και Α. Πετραλίας, (2009), Επενδύσεις, Εκδόσεις ΟΠΑ.

2. Bodie Z., Α. Kane and Α. Marcus, (2015), Επενδύσεις, Εκδόσεις Utopia.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και γραπτή εργασία.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, φροντιστήρια, εργαστηριακά μαθήματα, συγγραφή εργασίας και διαλέξεις επισκεπτών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Τραπεζική Χρηματοοικονομική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7125

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής – Επιλογή Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Δ. Αναστασίου

Περιεχόμενο μαθήματος:

•             Εισαγωγή στη Τραπεζική

•             Στοιχεία Τραπεζικής Λογιστικής και Δείκτες Κερδοφορίας

•             Κίνδυνοι Διαμεσολάβησης

•             Επιτοκιακός Κίνδυνος

•             Κίνδυνος Αγοράς και το Μέτρο Αξίας σε Κίνδυνο

•             Πιστωτικός Κίνδυνος

•             Οικονομικό Κεφάλαιο και Κεφαλαιακή Επάρκεια Τραπεζών

•             Credit Market Outcomes

•             Πρόβλεψη τραπεζικών αποτυχιών και Εξυγίανση Τραπεζικού Συστήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τις πηγές κινδύνου που αντιμετωπίζει ένας χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να χρησιμοποιεί μεθόδους μέτρησης των κινδύνων αυτών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Saunders, A., and Cornett, M., (2017): Financial Institutions Management-A Risk Management Approach, McGraw Hill, 9th Edition.
 2. Casu, B., Giardone, C., Molyneux, P. (2018): Εισαγωγή στην Τραπεζική, Εκδόσεις Τζιόλας.
 3. Σαπουντζόγλου, Γ., και Πεντότης, Χ., (2017): Τραπεζική Οικονομική, Εκδόσεις Μπένου.
 4. Bessis, J., (2010): Risk Management in Banking. Chichester: Wiley, 3rd Edition.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Αγγλικά V – Επιχειρησιακή Αλληλογραφία και Επικοινωνία

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7225

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής – Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Αναστασία Ροθώνη

Προαπαιτήσεις: Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ2

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα επιχειρεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες σε ότι αφορά τη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας ώστε να είναι ικανοί να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα που σχετίζονται με επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και επιχειρησιακούς τομείς (Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Οικονομικά, Διεθνές Εργασιακό Περιβάλλον). Μέσα από την επεξεργασία κειμένων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, οι φοιτητές αφενός ασκούνται στην κατανόησή τους και αφετέρου εξοικειώνονται με τις ιδιαιτερότητες εξειδικευμένων κειμενικών ειδών. Παράλληλα, σε επικοινωνιακό επίπεδο, οι φοιτητές ασκούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου με έμφαση στην επιχειρησιακή αλληλογραφία. Στόχος είναι η δημιουργία επιστολών, αναφορών, υπομνημάτων, βιογραφικών σημειωμάτων και άλλων τύπων κειμένων που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοούν και να επεξεργάζονται εξειδικευμένα κείμενα αυξημένου βαθμού δυσκολίας που ανήκουν σε διάφορα κειμενικά είδη επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και να παράγουν ολοκληρωμένες μορφές ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής αλληλογραφίας με σωστή δομή και διάρθρωση, προβαίνοντας ταυτόχρονα στις κατάλληλες φρασεολογικές επιλογές σε επίπεδο ορθής χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Karagkouni, K. (2018). The Art of Drafting Business Documents. Athens: AUEB Publications.
 2. Επιλεγμένα ακαδημαϊκά και επιχειρησιακά κείμενα (διαθέσιμα στην η-τάξη)

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Διαδραστική διδασκαλία, Αυτοτελής μελέτη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 5622

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Σ. Δημητριάδης

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστούν οι γενικές αρχές, μέθοδοι και πολιτικές μάρκετινγκ. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Εισαγωγή, περιεχόμενο, αντικείμενο, εξέλιξη, ορισμοί του μάρκετινγκ, Οι διεργασίες μάρκετινγκ, γενικό πλαίσιο ανάλυσης και δράσης, Στρατηγικό μάρκετινγκ, Τοποθέτηση προϊόντος, Τμηματοποίηση αγοράς, Συμπεριφορά καταναλωτή, Έρευνα αγοράς, Πολιτική προϊόντος, Πολιτική τιμών, Πολιτική διανομής, Πολιτική επικοινωνίας, Ιδιαιτερότητες του βιομηχανικού μάρκετινγκ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 1. Nα κατανοήσουν τις βασικές αρχές, αποφάσεις, εργαλεία και ορολογία του μάρκετινγκ,
 2. Να εξοικειωθούν με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του μάρκετινγκ
 3. Να αποκτήσουν μία συνολική και συνδυαστική εικόνα των αποφάσεων μάρκετινγκ ως λειτουργία της επιχείρησης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Δημητριάδης Σ., Τζωρτζάκη Α. (2010). Μάρκετινγκ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili.

2. Kotler P., Keller K.L. (2006). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Γραπτή ομαδική εργασία

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Αυτοτελής μελέτη, Διαλέξεις Επισκεπτών

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Προγραμματισμός ΙΙ

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 8119

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής – Επιλογή Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Δ. Σπινέλλης

Περιεχόμενο μαθήματος: Γλώσσες και περιβάλλοντα ανάπτυξης. Τεχνολογίες μεταγλώττισης και εκτέλεσης. Προγραμματισμός με αντικείμενα. Σχεδιασμός, εμφάνιση και ύφος. Δημιουργία κλάσεων. Κληρονομικότητα. Υλοποίηση εκτενών συστημάτων: χειρισμός λαθών και εξαιρέσεις, τελικές κλάσεις, μέθοδοι και μεταβλητές, διεπαφές, πακέτα, δομικά σχεδιαστικά πρότυπα, σχεδιαστικά πρότυπα συμπεριφοράς. Γενικεύσεις και νήματα. Περιγραφή δεδομένων με XML και κανονικές εκφράσεις. Δομές δεδομένων: συμβολοσειρές, επαναλήπτες, σύνολα από bit, διανύσματα, στοίβες, αντιστοιχίσεις, πίνακες κατακερματισμού. Χειρισμός αρχείων. Δημιουργία γραφικών εφαρμογών. Επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και χρήση βάσεων δεδομένων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 • γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων
 • να σχεδιάζουν και να δομούν εφαρμογές με σύνθετα χαρακτηριστικά
 • να εκμεταλλεύονται έτοιμες βιβλιοθήκες και δομές δεδομένων
 • να χρησιμοποιούν σχεδιαστικά πρότυπα
 • να επεξεργάζονται σύνθετες δομές και πηγές δεδομένων
 • να αξιολογούν εναλλακτικές τεχνολογίες και εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Zakhour S. Hommel S., Royal J. Rabinovitch I., Risser T. Hoeber, M. Ο επίσημος οδηγός της Java. 4η έκδοση, 2007. Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα και Σια ΕΕ.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Απόδοση στις προσωποποιημένες ασκήσεις 80%, Εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 20%, Συμμετοχή στην τάξη 10% (πρόσθετη πριμοδότηση).

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παραδόσεις, φροντιστήρια, εργαστηριακά μαθήματα.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 3125

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Δημάκης

Περιεχόμενο μαθήματος: Η έννοια του προγράμματος. Μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, εκφράσεις και αριθμητικοί υπολογισμοί. Δομές ελέγχου και δομές επανάληψης της γλώσσας Python. Είσοδος/έξοδος δεδομένων. Εντοπισμός και άρση σφαλμάτων. Συναρτήσεις και μέθοδοι. Η έννοια του αλγορίθμου. Σχεδίαση αλγορίθμων και αρχές δομημένου προγραμματισμού. Δομημένοι τύποι, αλφαριθμητικά, λίστες, πίνακες. Αλγόριθμοι αναζήτησης, αλγόριθμοι ταξινόμησης, μαθηματικά προβλήματα. Αρχεία δεδομένων. Η έννοια της αναδρομής, αναδρομικές συναρτήσεις, σχέση μεταξύ επανάληψης και αναδρομής. Βασικές έννοιες συναρτησιακού και αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στην γλώσσα Python.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν θεμελιώδεις έννοιες του προγραμματισμού, όπως η έννοια του προγράμματος και του αλγορίθμου, τύποι μεταβλητών, εκφράσεις και αριθμητικοί υπολογισμοί, δομές ελέγχου και δομές επανάληψης, συναρτήσεις και μέθοδοι, είσοδος/έξοδος δεδομένων.
 • Να περιγράφουν και να χειρίζονται τις βασικές τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων και δομημένου προγραμματισμού.
 • Να εφαρμόζουν κλασσικούς αλγόριθμους ταξινόμησης και αναζήτησης για υπολογισμούς σε πίνακες και αλφαριθμητικά.
 • Να υλοποιούν προηγμένα προγράμματα που χρησιμοποιούν αναδρομή και να κατανοούν τη σχέση μεταξύ επανάληψης και αναδρομής.
 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες συναρτησιακού και αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στη γλώσσα Python.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 • Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με την Python, John V. Guttag, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2015.
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, David Schneider, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2016.
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, Ν. Α. Αγγελιδάκης, 2015.
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με αρωγό τη γλώσσα Python, Γ. Μανής, Εκδόσεις Κάλλιπος, 2015.
 • Composing Programs, John DeNero, 2015.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης (με άριστα το 6), του βαθμού εργαστηρίου (με άριστα το 2) και του βαθμού των ασκήσεων (με άριστα το 2). Όμως, ο τελικός βαθμός μπορεί να είναι προβιβάσιμος μόνο αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον 2.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), εργαστηριακές ασκήσεις (1 δίωρο εβδομαδιαίως), και ατομικές προγραμματιστικές ασκήσεις.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7261

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Ν. Καραμπίνης

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση φορολογίας φυσικών προσώπων. Στα πλαίσια του μαθήματος, εξετάζεται τόσο ο φόρος εισοδήματος όσο και οι έμμεσοι φόροι που απασχολούν τα φυσικά πρόσωπα. Η οπτική που υιοθετείται είναι διεθνής λόγω της αύξησης του φαινομένου των αλλοδαπών εισοδημάτων καθώς και των διασυνοριακών εργαζομένων κατά την τελευταία δεκαετία. Εξετάζονται αναλυτικά βασικές έννοιες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως φορολογία εισοδήματος διαφορετικών κατηγοριών, εξαρτώμενα μέλη, αρχή παγκόσμιου εισοδήματος, παρακρατήσεις φόρων, τεκμαρτό εισόδημα, κ.α.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται

 • Να κατανοεί βασικές έννοιες φόρων.
 • Να διακρίνει τις διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων και τις επιπτώσεις της κάθε κατηγορίας.
 • Να γνωρίζει παροχές φορολογικά ισοδύναμες χρηματικών εισοδημάτων.
 • Να γνωρίζει τις επιπτώσεις των αλλοδαπών εισοδημάτων.
 • Να προσδιορίζει φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων βάσει δηλωθέντος εισοδήματος.
 • Να προσδιορίζει φόρο εισοδήματος βάσει εναλλακτικού τρόπου φορολογίας.
 • Να προσδιορίζει Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
 • Να προσδιορίζει φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Δημοσθένης Λ. Χέβας (2017). Θέματα Φορολογικής Λογιστικής, ΣΤ’ Έκδοση, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.
 2. Πανεπιστημιακές σημειώσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών, Αυτοτελής μελέτη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 8121

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Κ. Ανδρουτσόπουλος

Περιεχόμενο μαθήματος: Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. Επίσης παρουσιάζονται βασικές αρχές της διοίκησης έργων και προγραμμάτων, μέθοδοι επιλογής και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων, τεχνικές και μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού, σχέση κόστους - χρονικής διάρκειας, βέλτιστη κατανομή και εξομάλυνση πόρων, καθώς και τεχνικές ελέγχου έργων και προγραμμάτων.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τις παρακάτω έξι ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργου: Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά έργων, κύκλος ζωής έργου, κατηγοριοποίηση έργων και επιπτώσεις στη διαδικασία διοίκησης, οργάνωση έργων, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ενός έργου.
 • Προγραμματισμός Έργου: Ορισμός, στόχοι, και περιορισμοί για την ανάπτυξη ενός έργου, προσδιορισμός δραστηριοτήτων, εκτίμηση χρονικής διάρκειας και απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, κατασκευή δικτύου έργου.
 • Μέθοδοι Χρονικού Προγραμματισμού Έργων: Μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού έργων (Critical Path Method, Project Evaluation Review Technique).
 • Κόστος και Χρήση Πόρων Έργου: Υπολογισμός κόστους, σχέση κόστους – χρονικής διάρκειας έργου, εξομάλυνση κατανομής πόρων, διοίκηση πολλαπλών έργων (Programme Management).
 • Έλεγχος Έργου: Τεχνικές ελέγχου έργων.
 • Επιλογή και Αξιολόγηση Έργων: Ανάλυση κόστους-οφέλους, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, πολυκριτηριακή αξιολόγηση έργων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Αξιολογούν έργα και προγράμματα
 • Προγραμματίζουν με βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση ενός έργου
 • Παρακολουθούν και να ελέγχουν ένα έργο

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 

1. Avraham Shtub, Jonathan F. Bard, Shlomo Globerson, (Πρόλογος Κ.Π. Αναγνωστόπουλος), “Διαχείριση Έργων – Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικοοικονομική”, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008.

2. Rory Burke (Πρόλογος Σέργιος Λαμπρόπουλος), “Διαχείριση Έργου (Project Management) - Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου”, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 1η Έκδοση, 2002.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Τελικές εξετάσεις (70%), γραπτή εργασία (30%). Ο βαθμός της εργασίας συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό μόνο εφόσον ο βαθμός του γραπτού και της εργασίας είναι προβιβάσιμος.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παραδόσεις, φροντιστήρια, εργαστηριακά μαθήματα.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Μικροδομή Χρηματοοικονομικών Αγορών

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7195

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Γ. Χαλαμανδάρης

Περιεχόμενο μαθήματος: Η βιομηχανία των αγορών: Buy/Sell side, dealers, brokers, εκκαθάριση, διακανονισμός. Απλές/σύνθετες εντολές και αλγοριθμικό trading. Ο ρόλος του ειδικού διαπραγματευτή (dealer) και του χρηματομεσίτη (broker). Βασικές κατηγορίες και κίνητρα των χρηστών της αγοράς (κερδοσκοπία, αντιστάθμιση, κτλ.). Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές του καθενός και ποιο ρόλο παίζουν στη διαμόρφωση της τιμής. Κατηγοριοποίηση αγορών: Αγορές διασταύρωσης εντολών, dealer-to-customer, δίκτυα ειδικών διαπραγματευτών, υβριδικές. Με ποιο τρόπο διαμορφώνεται η τιμή σε χρηματιστηριακές, και εξωχρηματιστηριακές αγορές (OTC). Πως ενσωματώνεται μια πληροφορία στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, και πως ανιχνεύεται πιθανό πληροφοριακό περιεχόμενο πίσω από μια συναλλαγή. Ποια είναι η φύση της ρευστότητας και της διακύμανσης και πως αυτή επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Εκφάνσεις ασύμμετρης πληροφόρησης, στρατηγικές αξιοποίησης πληροφοριακού πλεονεκτήματος και προστασίας από τον κίνδυνο που απορρέει από αυτή. Μοντέλα Garman, Roll, Glosten-Millgrom, Kyle.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει τους βασικούς τρόπους οργάνωσης των αγορών, τις βασικές λειτουργίες τους όπως και τις κατηγορίες των συμμετεχόντων σε αυτές. Ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύσει φαινόμενα που αφορούν τη δυναμική των αγορών σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όπως και να αξιολογήσει τις πιθανές στρατηγικές αποφάσεις που αντιμετωπίζει ένας διαπραγματευτής τίτλων στη διάρκεια μιας μέρας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. L. Harris, “Trading and Exchanges – Market Microstructure for Practitioners”, Oxford University Press, 2003
 2. J. Hasbrouck, “Empirical Market Microstructure – Economic and Statistical Perspectives on the Dynamics of Trade in Securities Market”, 2006

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Γραπτή Εργασία (Project)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Εκπόνηση μελέτης (project), Διαλέξεις Επισκεπτών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7205

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 5ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Σπύρος Σπύρου

Περιεχόμενο μαθήματος: Τα Χρηματοοικονομικά της Συμπεριφοράς (Behavioral Finance) ασχολούνται με το σύνολο των αποφάσεων που παίρνουν οι άνθρωποι σε σχέση με χρηματοοικονομικά θέματα. Για παράδειγμα,  στην πράξη η αντίδραση των επενδυτών σε διάφορα γεγονότα φαίνεται ότι δεν είναι ορθολογική όπως προβλέπει η «κλασσική» χρηματοοικονομική θεωρία, (Efficient Market Hypothesis, Capital Asset Pricing Model, Modern Portfolio Theory). Κοινός παρανομαστής στις περισσότερες παραδοσιακές θεωρίες είναι ότι οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και παίρνουν αποφάσεις προσπαθώντας να μεγιστοποιήσουν την συνολική χρησιμότητα. Όμως τα εμπειρικά ευρήματα πολλών μελετών βρίσκουν ότι οι πραγματικές τιμές διαφοροποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ορθολογικές-θεωρητικές τιμές (Shiller, 1981), ή ότι οι επενδυτές υπέρ-αντιδρούν στην πληροφόρηση (DeBondt & Thaler, 1985).  Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία μίας νέας θεώρησης της χρηματοοικονομικής επιστήμης η οποία λαμβάνει υπόψη τους ψυχολογικούς παράγοντες αλλά και τους ανθρώπινους κανόνες συμπεριφοράς που επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις: τα Χρηματοοικονομικά της Συμπεριφοράς. Το μάθημα σκοπεύει να συζητήσει και να αναλύσει τα συμπεράσματα της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας.  

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει τα βασικά θεμέλια της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής, και τον ρόλο που παίζει η συμπεριφορά του επενδυτή στην διαμόρφωση των τιμών και αποδόσεων των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. ΣΚΕΨΗ, ΑΡΓΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ, DANIEL KAHNEMAN, 2014

2. Συμπεριφορική χρηματοοικονομική: Εισαγωγικά στοιχεία, Αλεξάκης Χρήστος, ,Ξανθάκης Μανώλης, 2008

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Γραπτή Εργασία (Project), Δημόσια Παρουσίαση.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Αυτοτελής μελέτη, Διαλέξεις Επισκεπτών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)

Τίτλος μαθήματος: Διοικητική Λογιστική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7106

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Μπάλλας

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην αναλυτική εξέταση θεμάτων κατά τα οποία οι λογιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Το περιεχόμενο χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά αλλά ταυτόχρονα αλληλένδετα μέρη:

 • Στο πρώτο μέρος καλύπτονται οι προσεγγίσεις στην κοστολόγηση με έμφαση στην κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.
 • Στο δεύτερο μέρος αναλύονται θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και προδραστικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων με τη βοήθεια της Διοικητικής Λογιστικής.
 • Στο τρίτο μέρος αναλύονται ζητήματα αποκλίσεων, αξιολόγησης αποκεντρωμένων τμημάτων και τιμών μεταφοράς.
 • Τέλος, παρουσιάζονται θέματα λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, επιδιώκεται από τους φοιτητές:

 • Να έχουν κατανοήσει τις εναλλακτικές προσεγγίσεις κοστολόγησης και τη διαφορετική χρησιμότητα της κάθε προσέγγισης.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες της Διοικητικής Λογιστικής για προγραμματισμό και προδραστικό σχεδιασμό.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες της Διοικητικής Λογιστικής κατά την αξιολόγηση αποκλίσεων προϋπολογισμών και αποκεντρωμένων δομών διοίκησης.
 • Να κατανοούν τη χρησιμότητα της Διοικητικής Λογιστικής για στρατηγική ανάλυση και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Δημητράς, Α., και Α., Μπάλλας, (2009): “Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και έλεγχο”, Εκδόσεις Gutenberg.

2. Bhimani, A., Horngren, C., Datar, S., and Rajan, M. (2012): “Management and Cost Accounting”, 5th Edition, Prentice Hall.

3. Garrisson R., Noreen, E., and, Brewer, P. (2012): “Managerial Accounting”, 14th Edition, McGraw-Hill Erwin.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου. Η βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0 έως 10 και ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση συνοδεύεται από ένα σύνολο ασκήσεων που λύνονται επί τόπου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με τη συμμετοχή των φοιτητών και βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7235

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής – Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Δ. Χέβας

Περιεχόμενο μαθήματος:  Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με ειδικά θεωρητικά και πρακτικά θέματα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Έμφαση δίνεται στους κανόνες αποτίμησης που προκρίνονται από τα ισχύοντα (Ελληνικά και Διεθνή) Λογιστικά Πρότυπα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με:

 • Τον λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε μετοχές
 • Την λογιστική των υποκαταστημάτων
 • Την λογιστική των κοινοπραξιών
 • Την λογιστική των Λειτουργικών Τομέων
 • Την λογιστική αντιμετώπιση των επενδυτικών ακινήτων
 • Τα λογιστικά προβλήματα των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα
 • Την λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών σε Ξένο νόμισμα
 • Τα διαθέσιμα για πώληση στοιχεία του Ενεργητικού
 • Την έννοια και τον προσδιορισμό της Εύλογης Αξίας
 • Ειδικά θέματα στην αναγνώριση των εσόδων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Χέβας, Δ., 2021, «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»   Α΄ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου
 2. Χέβας, Δ., 2020, «Λογιστικά Θέματα Μεγάλων Επιχειρήσεων Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» Α έκδοση Εκδόσεις Μπένου.
 3. Μπάλλας, Α. και Χέβας, Δ., 2022, «Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Πρότυπα», Α έκδοση, Εκδόσεις Μπένου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου. Η βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0 έως 10 και ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών λογιστικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση συνοδεύεται από ένα σύνολο ασκήσεων που λύνονται επί τόπου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με τη συμμετοχή των φοιτητών και βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων που διαπραγματεύεται το μάθημα.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7136

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής – Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Λ. Ρομπόλης

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα, Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα.

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα έχει σκοπό αφενός να εισάγει τους φοιτητές στη βασική θεωρία της Οικονομετρίας και αφετέρου να τους εκπαιδεύσει σε συγκεκριμένες τεχνικές που εφαρμόζονται στην πράξη, για την εμπειρική ανάλυση Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών στοιχείων και την μελέτη και αξιολόγηση των αντίστοιχων θεωρητικών υποδειγμάτων.  Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει επίσης την επίδειξη πρακτικών εφαρμογών με τη βοήθεια πακέτων λογισμικού (Excel, Eviews).

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει είναι: Εισαγωγή, Στοιχεία από τη Στατιστική Θεωρία, Εκτίμηση του Απλού Γραμμικού Υποδείγματος, Ιδιότητες των εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων, Στατιστική επαγωγή στο Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα, Παρουσίαση αποτελεσμάτων και επιλογή της συναρτησιακής μορφής του Απλού Γραμμικού Υποδείγματος, Πολυμετάβλητα Γραμμικά Υποδείγματα: εκτίμηση και έλεγχος, Στατιστική επαγωγή στο Πολυμετάβλητο Γραμμικό Υπόδειγμα, Η τεχνική των ψευδομεταβλητών, Πολυσυγγραμικότητα, Ετεροσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτιση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει να δομήσει υποδείγματα, να ελέγξει εμπειρικά οικονομικές υποθέσεις, π.χ. σχέσεις μεταξύ οικονομικών μεταβλητών και να πραγματοποιεί προβλέψεις χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία στατιστικής ανάλυσης. Γνωρίζει επίσης να ελέγχει την καταλληλόλητα των χρησιμοποιούμενων υποδειγμάτων καθώς επίσης και μεθόδους αντιμετώπισης τυχών σφαλμάτων και αδυναμιών τους.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Hill, R. C., W. E. Griffiths, and G. C. Lim, Αρχές της Οικονομετρίας, Εκδόσεις Utopia, 2022.
 2. Τζαβαλής Ηλίας, Οικονομετρία, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2008.
 3. Wooldridge, J. Εισαγωγή στην οικονομετρία. Μια νέα προσέγγιση. Εκδόσεις Παπαζήση, 2011.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή άσκηση, Φροντιστήριο

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7146

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής – Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Εμμανουήλ Καβουσανός

Περιεχόμενο μαθήματος:  Το μάθημα της ΑΧΠ πραγματεύεται ζητήματα που περιλαμβάνουν: Περιγραφή και αποτίμηση διαφόρων τύπων παράγωγων προϊόντων, προαιρετικής και προθεσμιακής βάσης, χρηματιστηριακών και εξω-χρηματιστηριακών και για διάφορα είδη υποκείμενων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, ομολόγων, επιτοκίων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, εμπορευμάτων, κ.α.. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Future contracts), προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts), δικαιώματα προαίρεσης (Options) και συμφωνίες ανταλλαγής απαιτήσεων (Swaps) αποτελούν μέρος της ύλης. Εξετάζονται, αναλύονται και αποτιμώνται θέσεις και στρατηγικές κινήσεις διαφόρων κατηγοριών χρηστών παράγωγων μέσων, όπως κερδοσκόπων, αντισταθμιστών κινδύνου και κερδοσκοπικών αντισταθμιστών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει τις θεωρητικές γνώσεις για την αποτίμηση και ανάλυση των τιμών, τόσο των απλών παράγωγων προϊόντων που διαπραγματεύονται στις διεθνείς και εγχώριες οργανωμένες χρηματαγορές όσο και σύνθετων παραγώγων, οι συναλλαγές των οποίων πραγματοποιούνται στην «εκτός» χρηματιστηριακού κύκλου αγορά (over-the-counter). Περαιτέρω, θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει επενδυτικές στρατηγικές και στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου με παράγωγα προϊόντα και να καταλαβαίνει την πρακτική λειτουργία και εφαρμογή τους σε ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Πουφινάς Θ. και Φλώρος Χ., ‘Χρηματοοικονομικά Παράγωγα’, Εκδόσεις Δισίγμα
 2. Μυλωνάς Ν., ‘Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων’, Τυπωθήτω, Γ. Δαρδάνος
 3. Hull John, ‘Βασικές αρχές των αγορών συμβολαίων και δικαιωμάτων’, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Κατ' οίκον εργασία, Δημόσια Παρουσίαση.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών, Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Αυτοτελής μελέτη, Διαλέξεις Επισκεπτών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7196

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Γ. Χαλαμανδάρης

Περιεχόμενο μαθήματος: Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι αγορές, τα προϊόντα και τα εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται: Μέθοδοι και μηχανισμοί τιτλοποίησης. Είδη χρέους και μηχανισμοί έκδοσής του στην πρωτογενή αγορά. Κατηγοριοποίηση ομολόγων: Κυβερνητικά, Supranational, Eurobond, Agencies, Brady bonds, Municipal. Ομόλογα σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Καμπύλες σποτ, par-coupon, και προθεσμιακών επιτοκίων. Ισοτιμίες και στρατηγικές εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. Γραμμικά παράγωγα επιτοκίου και ισοτιμιών: FX-Swaps, Επιτοκιακά και Διανομισματικά Swaps, Bond Futures και FRAs ως εργαλεία αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου, Εταιρικά ομόλογα, τιμολόγηση πιστωτικού κινδύνου. Μέθοδοι διαχείρισης χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος και Δόμηση σύνθετων προϊόντων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής (1) θα έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των αγορών χρέους και το ρόλο που παίζουν στην παγκόσμια οικονομία, (2) θα έχει γνωρίσει σε βάθος την τιμολόγηση και τη χρήση των βασικών εργαλείων της συγκεκριμένης αγοράς, τόσο από την πλευρά του εκδότη χρέους όσο και από την πλευρά του επενδυτή, (3) θα μπορεί να παρακολουθήσει και να υλοποιήσει τις πιο συνηθισμένες στρατηγικές κερδοσκοπίας και αντιστάθμισης της συγκεκριμένης αγοράς.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Frank Fabozzi (2007), Αγορά Ομολόγων, Ανάλυση και Στρατηγικές. 
 2. Tuckman Η (2002). “Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος».

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Φροντιστήριο.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εργατικό Δίκαιο

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 2406

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Παπαδούλη Βασιλική

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Περιεχόμενο και πηγές του εργατικού δικαίου – διάκριση σε ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο
 • Φύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και μορφές αυτής – διάκριση από άλλες παρεμφερείς μορφές απασχόλησης
 • Το διευθυντικό δικαίωμα και οι εκφάνσεις αυτού
 • Η ρύθμιση του τόπου και χρόνου παροχής της εργασίας
 • Μισθολογικά ζητήματα και άδειες
 • Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης εργασίας
 • Εργατικό ατύχημα

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοήσουν τις βασικές αρχές του ατομικού δικαίου διακρίνοντας τη σύμβαση εργασίας από άλλες μορφές απασχόλησης καθώς και να κατανοήσουν τη βασική λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 2. Κατανοήσουν τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργοδότη και εργαζομένου σε μία σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου καθώς και τη λειτουργία αυτών
 3. Εφαρμόσουν στην πράξη τα ανωτέρω,
 4. Συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων προκειμένου να προτείνουν συγκεκριμένες και αιτιολογημένες λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού από νομικής σκοπιάς

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Αγαλοπούλου, Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Ε΄ Έκδοση, 2019
 2. Γεωργιάδου Ν., Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο, Εκδόσεις Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Γ΄ Έκδοση 2018

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη,

Διαλέξεις εξ αποστάσεως

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Αγγλικά VΙ – Επιχειρησιακή Ορολογία

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7216

Τύπος μαθήματος: Επιλογή Κατεύθυνσης Λογιστικής – Επιλογή Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Κ.-Κ. Καραγκούνη

Περιεχόμενο μαθήματος: Το γλωσσικό προαπαιτούμενο του μαθήματος είναι το επίπεδο Γ2 όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages). Μέσα από ενδελεχή ανάλυση κειμένων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος (οι φοιτητές των Τμημάτων ΛΟΧΡΗ, ΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΔΕΟΣ επεξεργάζονται κείμενα αποκλειστικά του γνωστικού τους αντικειμένου) οι φοιτητές εμπλουτίζουν το ευρύτερο επιχειρησιακό τους λεξιλόγιο και αναπτύσσουν την ικανότητά τους στην κατανόηση κειμένου (Vocabulary Building, Expanding Vocabulary, Building Collocations). Παράλληλα, μέσα από στοχευμένες ασκήσεις απόδοσης (μετάφρασης) στην άλλη γλώσσα εστιάζουν σε επιμέρους δυσκολίες και επαναλαμβανόμενα λάθη ιδιαίτερα από χρήστες της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του τελευταίου μαθήματος του κύκλου σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας, και με την προϋπόθεση της τακτικής προσέλευσης στις διαλέξεις, το εύρος του λεξιλογίου των φοιτητών στην Αγγλική Γλώσσα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους τόσο για την εύρεση εργασίας όσο και τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι φοιτητές είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν κείμενα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και να ανταπεξέλθουν επαρκώς σε απαιτήσεις αγγλόφωνης βιβλιογραφίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 • Karamitroglou, F. (2014). Essential Business Terminology for Native Speakers of Greek. Athens. Fedimos
 • Academic Readings available on e-class

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Το μάθημα αξιολογείται μέσω μίας τελικής εξέτασης με τη μορφή γραπτού διαγωνίσματος που καλύπτει όλο το φάσμα των θεμάτων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Δίνεται προσοχή ώστε η συμβολή καθενός εκ των θεμάτων στον τελικό βαθμό του διαγωνίσματος να είναι ανάλογη της βαρύτητας που δόθηκε στα θέματα αυτά κατά την ανάπτυξή τους στη διάρκεια του εξαμήνου.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Το μάθημα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών σε 2 δίωρα εβδομαδιαίως με τη μορφή διαλέξεων. Οι παρευρισκόμενοι φοιτητές συμβάλλουν διαδραστικά απαντώντας σε ερωτήσεις επί των εκάστοτε θεμάτων και ασκήσεων που επιλύονται στην αίθουσα. Πέρα από το σύγγραμμα χρησιμοποιούνται και άλλα ακαδημαϊκά κείμενα  που συνοδεύουν τις θεματικές ενότητες επικουρικά για τη διεύρυνση του λεξιλογίου {γίνεται χρήση προβολικού και υπολογιστή (PowerPoint Presentations). Τακτικά ζητείται από τους φοιτητές να προετοιμάσουν στο σπίτι ορισμένες ασκήσεις, σύμφωνα με το διάγραμμα μελέτης του μαθήματος (Syllabus).

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Υπολογιστική Χρηματοοικονομική Ι

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7177

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής – Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο

Εξάμηνο σπουδών: 6ο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Χαρά Πρασσά

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στην χρήση τεχνικών προγραμματισμού για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται της χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες από τις γλώσσες Python, και Matlab/Octave θα καλύψει θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αποτίμησης/αντιστάθμισης τίτλων σταθερού εισοδήματος, και αποτίμησης/αντιστάθμισης παραγώγων. Η στόχευση του μαθήματος θα είναι να εισάγει τον φοιτητή στην εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων σε θέματα που μέχρι τότε έχει διδαχθεί μόνο σε θεωρητικό επίπεδο.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•             κατανοεί πλήρως το σύγχρονο  πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου

•             κατασκευάζει βέλτιστα επενδυτικά χαρτοφυλάκια

•             υπολογίζει παραμέτρους κινδύνου όπως VaR

•             εφαρμόζει υποδείγματα αποτίμησης της αξίας δικαιωμάτων

•             δημιουργεί απλά προγράμματα και συναρτήσεις προκειμένου να εκτελέσει ενέργειες που δεν είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένες στις γλώσσες  Python και Matlab/ Octave

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Hilpisch, Y., Python for Finance. Publisher(s): O'Reilly Media, Inc., 2nd Edition, 2018.
 2. Hull, J. C. Βασικές Αρχές των Αγορών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων.  Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 9η Αμερικάνικη Έκδοση, 2017.
 3. Ζαπράνης, Α. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το MATLAB. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.
 4. Brandimarte, P. Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction. 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2006.
 5. Benninga, S. Financial Modeling.  MIT Press, 3rd Edition, 2008.
 6.  - Ζαπράνης, Α. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το MATLAB. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009. Κωδ. Βιβλίου στον Εύδοξο: 13649.   

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7148

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής – Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Τσεκρέκος

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα εισαγάγει τον φοιτητή στις έννοιες και τα χαρακτηριστικά της κτηματαγοράς τα οποία και διαφοροποιούν τα ακίνητα από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Αρχικά, η ταυτόχρονη διαμόρφωση των ενοικίων, των τιμών αγοραπωλησίας των ακινήτων και της δραστηριότητας του κατασκευαστικού κλάδου αναλύεται μέσω θεωρητικών υποδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών. Στη συνέχεια, σημαντικό κομμάτι του μαθήματος αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης ακινήτων, μέσω πολλών ρεαλιστικών αριθμητικών εφαρμογών. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος καλύπτεται μία σειρά ειδικών θεμάτων στην χρηματοοικονομική της ακίνητης περιουσίας όπως φορολογία ακινήτων, η χρηματοοικονομική μόχλευση ως εργαλείο στις επενδύσεις ακινήτων, αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, παράγωγα ακίνητης περιουσίας, κ.α., ανάλογα με την τρέχουσα επικαιρότητα της κτηματαγοράς.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αγορών ακίνητης περιουσίας, χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το ακίνητο από άλλα, πιο παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία. Ο φοιτητής μπορεί να εκτιμήσει την αγοραία αξία ακινήτων, εφαρμόζοντας τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης-εκτίμησης που έχουν προταθεί στη σχετική βιβλιογραφία, και να αντιλαμβάνεται τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και πεδία εφαρμογής της κάθε μεθόδου. Τέλος, ο φοιτητής μαθαίνει πως έκθεση επενδυτών στα θεμελιώδη της ακίνητης περιουσίας μπορεί να επιτευχθεί, πέρα από την άμεση αγορά ακινήτων, μέσω έμμεσων επενδυτικών οχημάτων που επηρεάζονται από την αγορά ακινήτων (όπως MBS, REITs, κ.α.)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. REAL ESTATE: ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ   GELTNER DAVID, MILLER NORMAN G. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ  2010

2. REAL ESTATE FINANCE AND INVESTMENTS, BRUEGGEMAN, Mc Graw Hill, 2010

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (75%), Γραπτή εργασία (project) (25%)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Μηχανογραφημένη Λογιστική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7262

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Ο. Βλησμάς

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στο μηχανογραφημένο περιβάλλον λογιστικής όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην ελληνική λογιστική πραγματικότητα. Με το τρόπο αυτό επιδιώκεται, το διδασκόμενο μάθημα να αποτελέσει μία γέφυρα γνώσης η οποία θα επιτρέψει τη σύνθεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της Λογιστικής, την αντανάκλαση τους στην επιχειρηματική πραγματικότητα και, τέλος, η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών να διανθισθεί με μία εφαρμοσμένη διάσταση.

Τα κυριότερα θέματα στα οποία δίδει έμφαση το μάθημα είναι τα ακόλουθα: (α) συνοπτική εισαγωγή στο λογιστικό και φορολογικό κανονιστικό πλαίσιο λογιστικής στην Ελλάδα, (β) οικονομικές καταστάσεις, τρόπος τήρησης λογιστικών αρχείων και βιβλίων και παραστατικά πωλήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κεφάλαια 1, 2 και 3, Ν. 4308/2014), (γ) οργάνωση λογιστικού σχεδίου και μηχανογραφημένο περιβάλλον λογιστικής, (δ) στοιχεία φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και χαρτοσήμου, (ε) φορολογικά έντυπα και τρόπος συμπλήρωσής τους, (στ) πλατφόρμα απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών MyData, και (ζ) περιοδικές λογιστικές εργασίες και λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014). Η παρουσίαση της παραπάνω θεματολογίας θα γίνεται με βάση αναφοράς το μηχανογραφημένο περιβάλλον λογιστικής εργασίας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

• Να υλοποιούν το σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση βασικών λογιστικών διαδικασιών και εργασιών.

• Να εκτελούν βασικές φορολογικές διαδικασίες και να διαχειρίζονται βασικά φορολογικά έντυπα μίας λογιστικής οντότητας.

• Να κατανοούν με τη λειτουργία ενός μηχανογραφικού λογιστικού συστήματος.

• Να έχουν γνώση των κανόνων επιμέτρησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

• Να τηρούν λογιστικά αρχεία στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Πανεπιστημιακές σημειώσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και εργασία.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη και εργαστηριακές παραδόσεις.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 1402

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Θ. Παλυβός

Περιεχόμενο μαθήματος:

 1. Προσδιορισμός και Ανάλυση της Ισορροπίας ενός Ανταγωνιστικού  Κλάδου: Βραχυχρόνια Προφορά του Κλάδου και Βραχυχρόνια Ισορροπία, Μακροχρόνια Ισορροπία και Μακροχρόνια Προσφορά του Κλάδου, Εφαρμογές
 2. Μονοπώλιο: Μεγιστοποίηση Κερδών, Ανάλυση Ευημερίας του Μονοπωλίου, Διάκριση Τιμών Πρώτου, Δευτέρου και Τρίτου Βαθμού, Πακέτα Αγαθών
 3. Θεωρία Παιγνίων: Περιγραφή ενός Παιγνίου, Έννοιες Ισορροπίας, Παραδείγματα
 4. Ολιγοπώλιο: Ομοιογενές Ολιγοπώλιο. Υπόδειγμα Cournot, Σχηματισμός Καρτέλ, Ηγέτιδα Επιχείρηση. Υπόδειγμα Stackelberg, Υπόδειγμα Bertrand
 5. Θεωρία Γενικής Ισορροπίας υπό Συνθήκες Τέλειου Ανταγωνισμού: Ανταλλαγή. Κουτί του Edgeworth, Νόμος Walras, Ανταγωνιστική Ισορροπία
 6. Οικονομική Αποτελεσματικότητα: Πρώτο Θεώρημα της Οικονομικής της Ευημερίας, Δεύτερο Θεώρημα της Οικονομικής της Ευημερίας, Οικονομική της Ευημερίας, Καμπύλη Δυνατοτήτων Χρησιμότητας, Συναρτήσεις Ευημερίας
 7. Δίκαιες Κατανομές: Ορισμός, Δικαιοσύνη και Ανταγωνιστική Ισορροπία, Ανταλλαγή και Δικαιοσύνη

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 • Παλυβός, Θ. [2013]: Εισαγωγή στη Γενική Ισορροπία, Εκδόσεις Ξενόφου, Αθήνα.
 • Varian H. [2006]: Μικροοικονοµική –Μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Τελικές εξετάσεις και επίλυση ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. O βαθμός καθορίζεται κυρίως από την επίδοσή στο τελικό διαγώνισμα. Οι ασκήσεις συμβάλλουν ως επιδότηση (bonus) μέχρι 1 μονάδα.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Κεφαλαιαγορές και Νομισματική Πολιτική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7236

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Κ. Δράκος

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

 • Συμβατική και Αντισυμβατική Νομισματική Πολιτική: Παρουσίαση της αγοράς χρήματος και αναλυτική περιγραφή των εργαλείων νομισματική πολιτικής.   
 • Οι Δίαυλοι μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής (Πιστωτικό κανάλι, κανάλι Ισολογισμού, Τραπεζικό κανάλι) στην πραγματική οικονομία.         
 • Το χρηματοοικονομικό σύστημα και η σύνδεση του με τις πραγματικές αποφάσεις, τριβές και επενδυτικές αποφάσεις.
 • Νομισματική πολιτική σε ανοικτή οικονομία (συναλλαγματική πολιτική και υποδείγματα προσδιορισμού ισοτιμίας).   

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις της άσκησης νομισματικής πολιτικής στο ευρύτερο πλαίσιο των κεφαλαιαγορών. Επιπλέον θα είναι σε θέση αναλύει την αλληλεπίδραση νομισματικής πολιτικής και κεφαλαιαγορών και πως αυτή επιδρά στα πρωτόκολλα λήψης αποφάσεων.   

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Σημειώσεις διδάσκοντος.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Διαλέξεις εξ αποστάσεως, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Αυτοτελής μελέτη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Αναλογιστικά I

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 6135

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 3ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 6ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Ζυμπίδης

Περιεχόμενο μαθήματος: Μοντέλα ζημιών: Ατομικό και συλλογικό πρότυπο, Κατανομές ζημιών (ζημιοκατανομές ή κατανομές  απώλειας) και κατανομές αποζημιώσεων και εκτίμηση αυτών. Εφαρμογές στις μη αναλογικές καλύψεις κινδύνου, ασυμπτωτικές εκτιμήσεις των πιθανοτήτων

στο δεξιό άκρο των κατανομών, υπολογισμός και άνω φράγματα ασφαλίστρων stop lοss, stop lοss και πληθωρισμός, ρήτρες θετικής εμπειρίας. Εφαρμογές στην αντασφάλιση. Θεωρία χρεωκοπίας: Η διαδικασία του πλεονάσματος, ο συντελεστής προσαρμογής και οι προσεγγίσεις του, η πιθανότητα  χρεοκοπίας, διακριτή διαδικασία πλεονάσματος, τυχαίες μεταβλητές συναφείς προς τη διαδικασία πλεονάσματος. Θεωρία αξιοπιστίας: Θεωρία της αξιοπιστίας (credibility), μερική και πλήρης αξιοπιστία, πρότυπα Buhlmann και Buhlmann-Straub, άλλα πρότυπα, συναρτήσεις απώλειας, αξιοπιστία Bayes, εφαρμογές, μέθοδοι χρονοσειρών, φίλτρα Kalman, εφαρμογές στις ομαδικές ασφαλίσεις προσώπων.  Τιμολόγηση. Μοντέλα ασφαλίσεων κατά ζημιών: Διαχρονική εξέλιξη των αποζημιώσεων μιας χρήσης ή ενός ασφαλιστικού έτους, αποθέματα εκκρεμών ζημιών και επιμερισμένων και μη επιμερισμένων εξόδων διακανονισμού, μέθοδοι αποθεματοποίησης (lοss reserving) συνολικές και δομικές, τριγωνικές μέθοδοι διαχρονικής εξέλιξης των αποζημιώσεων (chain ladder κ.λπ.), μέθοδος του προσδοκώμενου δείκτη ζημιών (expected loss ratio), μέθοδος Reid, μέθοδος Bornhuetter-Ferguson, χωριστή μοντελοποίηση  συχνότητας και σφοδρότητας, παραμετρικές μέθοδοι (χρήση ζημιοκατανομών).

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να αντιμετωπίσουν τα βασικά προβλήματα τιμολόγησης, αποθεματοποίησης και αντασφάλισης μιας ασφαλιστικής εταιρείας γενικών ασφαλίσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Ζυμπίδης, Α. (2008) Αναλογιστικά Μαθηματικά Γενικών ασφαλίσεων. Εκδόσεις ΟΠΑ.

2. Ζυμπίδης, Α. (2008) Θεωρία Κινδύνων,, Εκδόσεις ΟΠΑ.

3. Robert L. Brown, Leon R. Gottlieb (2007) Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance, ACTEX Publications.

4. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory, Springer, 2nd ed.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:  Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη. Αυτοτελής μελέτη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Τίτλος μαθήματος: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7107

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Νικόλαος Καραμπίνης

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η ανάλυση του φόρου βασίζεται σε εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές διατάξεις οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του στο σύγχρονο περιβάλλον. Η οπτική που υιοθετείται είναι διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή επιχειρηματικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με Τρίτες Χώρες. Η εκπαιδευτική προσέγγιση που ακολουθείται αποσκοπεί στην κατανόηση της λειτουργίας του ΦΠΑ μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και πραγματικών περιπτώσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται

 • Να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας του ΦΠΑ σε οντότητες υποκείμενες στο φόρο.
 • Να γνωρίζει τις περιπτώσεις επιβολής του ΦΠΑ.
 • Να κατανοεί την εφαρμογή του ΦΠΑ σε διεθνές περιβάλλον στην περίπτωση της παράδοσης/λήψης αγαθών και της παροχής/λήψης υπηρεσιών.
 • Να γνωρίζει την επίπτωση του δικαιώματος έκπτωσης.
 • Να αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις συνύπαρξης πράξεων με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.
 • Να εφαρμόζει περιπτώσεις διακανονισμού ΦΠΑ.
 • Να γνωρίζει τα βασικά ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Δημοσθένης Λ. Χέβας (2017). Θέματα Φορολογικής Λογιστικής, ΣΤ’ Έκδοση, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.
 2. Πανεπιστημιακές σημειώσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών, Αυτοτελής μελέτη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7247

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 7ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Γ. Σιουγλέ

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα της Λογιστικής των Χρηματοοικονομικών εργαλείων πραγματεύεται θέματα σχετικά με την αναγνώριση, αποτίμηση και παρουσίαση στις  οικονομικές καταστάσεις, χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού. Επιπλέον παρουσιάζονται θέματα λογιστικής αντιμετώπισης πληροφοριών σχετικών με τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις, καθώς και θέματα λογιστικής αντιμετώπισης των παροχών για τους εργαζόμενους  κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών από αυτούς ή κατά τη λήξη της απασχόλησής τους. Επίσης, καλύπτονται θέματα σχετικά με την πληροφόρηση που πρέπει να παρέχει μια επιχείρηση  στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων για την αναγνώριση των εσόδων και των ταμειακών ροών που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες. Το περίγραμμα ύλης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ισολογισμού (Αρχική Αναγνώριση, Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού/Υποχρεώσεων και η Αναγνώριση Κερδών/Ζημιών, Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού/ Υποχρεώσεων, Ταξινομήσεις Χρηματοοικονομικών Στοιχείων)

2. Η Λογιστική των Παραγώγων (Ενσωματωμένα Παράγωγα, Αντιστάθμιση Κινδύνων, Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Μέσα)

3. Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις

4. Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις (Η Λογιστική των Χρηματοοικονομικών Μισθώσεων από το Μισθωτή, Η Λογιστική των Χρηματοοικονομικών Μισθώσεων από τον Εκμισθωτή, Παρουσιάσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις, Γνωστοποιήσεις)

5. Παροχές προς τους Εργαζομένους (Βραχυχρόνιες Παροχές, Πρόγραμμα Παροχών μετά τη Λήξη της Απασχόλησης,                Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών, Γνωστοποιήσεις)

6. Αναγνώριση Εσόδων (Λογιστικοποίηση Οικονομικών Γεγονότων, Γνωστοποιήσεις)

7. Ειδικά Θέματα Λογιστικής Χρηματοοικονομικών Εργαλείων (Λογιστική Επενδύσεων Παγίων)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον λογιστικό χειρισμό των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ισολογισμού, των παραγώγων, των χρηματοοικονομικών μισθώσεων, των παροχών προς τους εργαζομένους μετά την αφυπηρέτηση, της αναγνώρισης των εσόδων και των επενδύσεων σε πάγια. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Χρηματοοικονομική Λογιστική (International Financial Reporting Standards), Ε Έκδοση,  Δ. Γκίκας, Α. Παπαδάκη, Γ. Σιουγλέ, Ε. Δεμοιράκος, Χ. Τζόβας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Ελεγκτική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7118

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 7ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Μπάλλας

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε θέματα ελεγκτικών υπηρεσιών κι υπηρεσιών διαβεβαίωσης. Το μάθημα καλύπτει τις βασικές θεωρητικές έννοιες της ελεγκτικής επιστήμης αλλά και πρακτικές εφαρμογές αυτών σε διάφορες μορφές οικονομικών μονάδων.

Σε αντίθεση με όλα τα άλλα μαθήματα λογιστικής, το παρόν μάθημα δεν αφορά την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων αλλά τη διατύπωση γνώμης επί αυτών. Αυτό συνεπάγεται ότι για την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές και έννοιες της Λογιστικής που διδάχθηκαν σε μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και, πιθανώς, Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος αυτού θα διευκολύνει τους φοιτητές που θα ασχοληθούν επαγγελματικά με τη λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές ενώ για τους φοιτητές που επιθυμούν να γίνουν ορκωτοί ελεγκτές το παρόν μάθημα αποτελεί ένα θεμέλιο για τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1) Νεγκάκης Χρ.,Ταχυνάκης Παν. (2017). Ελεγκτική – Εσωτερικός Έλεγχος. Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

2) Κ. Καραμάνης (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Εκδόσεις ΟΠΑ.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου. Η βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0 έως 10 και ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση συνοδεύεται από ένα σύνολο ασκήσεων που λύνονται επί τόπου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με τη συμμετοχή των φοιτητών και βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7108

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 7ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Παπαδάκη

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης δημοσιευμένων λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Η ικανότητα χρήσης λογιστικών πληροφοριών απαιτεί γνώση των λογιστικών κανόνων, διαδικασιών και επιλογών, τις οποίες ακολουθεί η διοίκηση μιας επιχείρησης προκειμένου να παράγει τους λογιστικούς αριθμούς οι οποίοι εμφανίζονται στις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις. Η ικανότητα λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων απαιτεί τόσο ικανότητα χρήσης των λογιστικών πληροφοριών όσο και κριτικές ικανότητες για τη διενέργεια των απαραίτητων συγκρίσεων και επιλογών. Οι κριτικές αυτές ικανότητες αναπτύσσονται με τη μελέτη και ανάλυση «case studies» . Επιπλέον σκοπός του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός της οικονομικής αξίας της επιχείρησης.

Καλύπτονται οι εξής ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων.
 • Λογιστική Ανάλυση.
 • Ανάλυση Αποδοτικότητας.
 • Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου - Ανάλυση Ρευστότητας - Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων.
 • Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1) Να αναλύουν μια επιχείρηση και να αξιολογούν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες,  την αποδοτικότητά της, τη δυνατότητα  βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας επιβίωσης της. 2) Να καταρτίζουν καταστάσεις ταμειακών ροών. 3) Να υπολογίζουν την οικονομική αξία αλλά και τους value drivers της οικονομικής αξίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΣΙΟΥΓΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ, Α΄ ΈΚΔΟΣΗ (2010).

2. Η ΑΝΑΛΥΣΗ & ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ΄ ΈΚΔΟΣΗ (2002).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)
Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Φροντιστήριο.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος:  Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7127

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής – Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο

Εξάμηνο σπουδών: 7ο 

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Εμμανουήλ Καβουσανός

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Κανένα

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή  με το σύστημα χρηματοδότησης επιχειρήσεων στον κλάδο της ναυτιλίας. Εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του κλάδου σε σχέση με τις γενικές χρηματοοικονομικές αρχές, ενώ αναλύονται  οι βασικές αρχές των οικονομικών που τον διέπουν και που είναι απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται. Έτσι, αναλύονται, μεταξύ άλλων, θέματα όπως τα οικονομικά της ναυτιλίας, η σφαιρικότητα και η διεθνής φύση του κλάδου όπου αυτή υπάρχει, η κυκλικότητα των αγορών, ο υπολογισμός των ταμειακών ροών των επιχειρήσεων που εμπλέκονται, οι επενδυτικές αποφάσεις, η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, η διάρθρωση του κόστους, οι τρόποι χρηματοδότησης και η διαχείριση κινδύνων. Όπου είναι δυνατόν, για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών, παρουσιάζονται παραδείγματα από μελέτες. Αναφορά γίνεται στην πρόσφατη βιβλιογραφία στο γνωστικό αντικείμενο.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει τη λειτουργία των επιμέρους αγορών του κλάδου της ναυτιλίας, πως λειτουργούν και πως συνδέονται μεταξύ τους. Θα κατανοεί τα οικονομικά στοιχεία της ναυτιλιακής επιχείρησης και θα μπορεί να υπολογίσει και να καθορίσει τις ταμειακές ροές υπό διάφορες συνθήκες. Θα γνωρίζει τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης που υπάρχουν στον κλάδο και τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση τους. Θα καταλαβαίνει τα θέματα που αφορούν την ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Καβουσανός Ε. και Βισβίκης Η., ‘Το Διεθνές Εγχειρίδιο Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής: Θεωρία και Εφαρμογές’, Broken Hill Publishers 

Stopford M., Maritime Economics, Routlege Publishers

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και Δημόσια Παρουσίαση.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών, Εκπόνηση μελέτης (project), Διαλέξεις Επισκεπτών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Διεθνής Χρηματοοικονομική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7137

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής – Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 7ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Δ. Γεωργούτσος

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Κανένα

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη αφορά την αγορά συναλλάγματος (τρέχουσα και προθεσμιακή αγορά, FX Swaps, μελλοντικά συμβόλαια συναλλάγματος και δικαιώματα συναλλάγματος). Η δεύτερη αφορά τη παρουσίαση θεωριών για το προσδιορισμό των τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών, τους τρόπους διόρθωσης των ανισορροπιών στο Ισοζύγιο Πληρωμών και την άσκηση οικονομικής πολιτικής σε ανοικτές οικονομίες. Στη Τρίτη ενότητα παρουσιάζουμε ειδικά θέματα της διεθνούς χρηματοοικονομικής, όπως η διεθνής τραπεζική, φορολογία εισοδήματος που αποκτάται στην αλλοδαπή, θέματα για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές, τις νομισματικές ενώσεις κ.λ.π.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Ο φοιτητής αποκτά γνώσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος, την άσκηση οικονομικής πολιτικής σε ανοικτές οικονομίες και σε θέματα λειτουργίας των επιχειρήσεων σε διεθνές περιβάλλον (φορολογία, κάλυψη συναλλαγματικού κινδύνου, διεθνής τραπεζική κ.λ.π.), οι γνώσεις αυτές βελτιώνουν την ικανότητα του φοιτητή σε ένα εργασιακό περιβάλλον που σχετίζεται με συναλλαγές με το εξωτερικό.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

A. Shapiro & P. Moles, 2018, Διεθνής Χρηματοδοτική Διοίκηση, εκδ. Broken Hill

P. Krugman & M. Obstfeld, 2015, Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, 4η έκδοση, εκ. ΚΡΙΤΙΚΗ,

D. Salvatore, Διεθνής Οικονομική, 2017, εκ. Τζιόλα,

Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2013, εκ. Gutenberg,

Δ. Γεωργούτσος, Σημειώσεις στη Διεθνή Χρηματοδοτική, 2017, Οικονομικό     Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εναλλακτικές Επενδύσεις

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7207

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 7ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Δ. Τσουκνιδής

Περιεχόμενο μαθήματος: Ο κλάδος των Εναλλακτικών Επενδύσεων χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους στον τομέα της Χρηματοοικονομικής. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων αυτού του κλάδου, να μελετήσει τη δομή τους, να παρουσιάσει τους κινδύνους, και να περιγράψει τις ευκαιρίες που προσφέρουν. Το μάθημα ασχολείται με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα Hedge Funds, τις επενδύσεις σε εμπορεύματα και τα Private Equity Funds. Το μάθημα αναλύει και κάποια ειδικά θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων, όπως οι αδυναμίες του πλαισίου mean-variance και το factor investing ως μία σημαντική στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει τα δομικά στοιχεία μίας ευρείας γκάμας συλλογικών επενδύσεων. Περαιτέρω, θα γνωρίζει τα δομικά στοιχεία μίας ευρείας γκάμας εναλλακτικών (και συλλογικών) επενδύσεων. Θα γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, τις ιστορικές αποδόσεις και τις ιδιαιτερότητες των εναλλακτικών επενδύσεων. Θα γνωρίζει τις βασικές επενδυτικές στρατηγικές αυτής της μορφής θεσμικών χαρτοφυλακίων και θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τους κινδύνους που αυτά τα χαρτοφυλάκια αντιμετωπίζουν αλλά και τον ρόλο τους στα πλαίσια της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Πανεπιστημιακές σημειώσεις Δ. Τσουκνιδής 2022.

Chambers, Anson, Black, Kazemi, 2016. Alternative Investments Level I, Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), 3rd Edition, Wiley. (and 4th Edition 2020).

Andrew Ang, Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing, Oxford University Press, 2014.
Lasse H. Pedersen, Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined, Princeton University Press, 2015.
John C. Hul, 2021. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Pearson Education.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%), Προαιρετική Γραπτή εργασία (+10%), Δημόσια παρουσίαση.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Διαλέξεις Επισκεπτών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Υπολογιστική Χρηματοοικονομική ΙΙ

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7168

Τύπος μαθήματος: Επιλογή Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 7ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Λ. Ρομπόλης

Προαπαιτούμενα μαθήματα:

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει συνδυαστικά στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες για την χρήση της Python, και εξειδικευμένων βιβλιοθηκών αυτής, στην λύση χρηματοοικονομικών υπολογιστικών προβλημάτων. Το μάθημα διδάσκει πώς συντάσσεται ένα πρόγραμμα στη Python που περιλαμβάνει από απλούς αλγεβρικούς υπολογισμούς μέχρι τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων και βιβλιοθηκών. Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών εφαρμογών όπως η ανάλυση και επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων, η δημιουργία αλγοριθμικών στρατηγικών, η αποτίμηση και αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου ομολόγων, η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου και η αξιολόγηση επενδυτικών στρατηγικών.   

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να υλοποιεί ένα πρόγραμμα στη Python και να χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες αυτής για την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων, τη δημιουργία και την αξιολόγηση αλγοριθμικών στρατηγικών. Θα είναι σε θέση να αποτιμά χαρτοφυλάκια ομολογιακών τίτλων, να εξάγει τη καμπύλη επιτοκίων και να εφαρμόζει επενδυτικές στρατηγικές με τίτλους σταθερού εισοδήματος. Θα μπορεί επίσης να  υπολογίζει την έκθεση χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος στον επιτοκιακό και πιστωτικό κίνδυνο. Θα μπορεί να κατασκευάζει βέλτιστα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα τους σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Θα επίσης σε θέση να αποτιμά και να αντισταθμίζει τυποποιημένα και εξωτικά παράγωγα προϊόντα. Τέλος θα μπορεί να εφαρμόζει τα βασικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου με τη χρήση της Python.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Grus, J., Επιστήμη Δεδομένων: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές με Python, 2η έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2021.

Hilpisch,Y., Derivatives Analytics with Python, John Wiley & Sons Ltd, 2015.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Γραπτή Εργασία (Project)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή Άσκηση

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Λογιστική Δημοσίου Τομέα

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7167

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο

Εξάμηνο σπουδών: 7ο 

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Καρατζήμας Σωτήριος

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

Περιεχόμενο μαθήματος: Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση της σύγχρονης λογιστικής του δημοσίου τομέα με βάση την Ελληνική πρακτική αλλά και τις διεθνείς τάσεις αναμόρφωσης (Νέας Δημόσιας Διοίκησης - New Public Management). Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι διαφορετικές λογιστικές βάσεις που εφαρμόζει ο δημόσιος τομέας, οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Κεντρική Διοίκηση, καθώς και η λειτουργία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΔ 54/2018), των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (IPSAS) καθώς και διαφορετικών μορφών κατάρτισης του προϋπολογισμού (προϋπολογισμός απόδοσης).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να κατανοούν:

 • τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δημόσιου τομέα,
 • τις διαφορετικές λογιστικές βάσεις (ταμειακή, τροποποιημένη ταμειακή, τροποποιημένη δεδουλευμένη, δεδουλευμένη βάση) που χρησιμοποιούν οι οντότητες του δημόσιου τομέα για την παρακολούθηση των συναλλαγών,
 • τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει ο δημόσιος τομέας,
 • τη λειτουργία του προϋπολογισμού στο δημόσιο τομέα, καθώς και σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του προϋπολογισμού,
 • το λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης,
 • τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα (IPSAS), και τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα (ΕPSAS)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Κοέν, Σ. και Καρατζήμας, Σ. (2020) «Λογιστική Δημοσίου Τομέα: Τάσεις και Πρακτικές», Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Γραπτή Εργασία (Project)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις στην τάξη

Εκπόνηση μελέτης (project)

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7157

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο  

Εξάμηνο σπουδών: 7Ο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Ιωάννης Θάνος

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποτελείται από πέντε βασικές ενότητες που αναφέρονται στα εξής:

• Εισροές για εκκίνηση στρατηγικής σκέψης: Δίνεται η πολυπλοκότητα της έννοιας της στρατηγικής. Εξετάζονται απόψεις της στρατηγικής ως «προσαρμογή» στο περιβάλλον, αλλά και ως δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων.

• Διαμόρφωση και είδη στρατηγικής: Μελετώνται οι στρατηγικές επιλογής εύρους και είδους δραστηριοτήτων για μια επιχείρηση (corporate strategy) καθώς και οι στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive strategy).

• Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής: Παρουσιάζονται μοντέλα αξιολόγησης στρατηγικής.

• Τρόποι υλοποίησης στρατηγικής: Εξετάζεται η υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων, συμμαχιών ή ίδιας ανάπτυξης.

• Λήψη στρατηγικών αποφάσεων: Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παγίδες στη στρατηγική σκέψη. 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

1. Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες στρατηγικής και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία και την επιχειρηματική πρακτική,

2. Να χρησιμοποιεί τις τεχνικές και τις μεθόδους στρατηγικής ανάλυσης,

3. Nα αναλύει πως διαμορφώνεται η στρατηγική, με δεδομένο έναν αριθμό στρατηγικών επιλογών

4. Να αξιολογεί και επιλέγει τις βέλτιστες επιλογές στρατηγικής,

5. Να κατανοήσουν τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική υλοποίηση η κατάλληλη οργάνωση, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, αξίες, κουλτούρα,

6. Να εμβαθύνουν στις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Παπαδάκης Βασίλης, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Διεθνής και Ελληνική Εμπειρία, Εκδόσεις Μπένου, (Τόμος Α’, 2016, 7η έκδοση) / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, Εκδόσεις Μπένου, 2012

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Διαλέξεις Επισκεπτών

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7263

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Αθανάσιος Σάκκας

Περιεχόμενο μαθήματος:  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech). Το μάθημα εξετάζει τον ρόλο της τεχνολογίας blockchain, της τεχνητής νοημοσύνης, τεχνικών «μεγάλων δεδομένων» (big data), των συμβουλευτικών υπηρεσιών (robo-advisors) και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Επιπλέον, το μάθημα παρουσιάζει τα κρυπτονομίσματα, τις ιδιότητές τους, τη σχέση τους με τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία και τον αντίκτυπό τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η εστίαση είναι στη κριτική ανάλυση νέας μορφής, παραδοσιακών, συναλλαγών όπως πληρωμές, δανεισμός, επενδύσεις που δεν απαιτούν την ύπαρξη διαμεσολάβησης ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και που καθίστανται δυνατές χάρις στη ύπαρξη των νέων τεχνολογιών. Αναλύονται οι επιπτώσεις στη δομή και οργάνωση των αγορών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και το πρόβλημα της εποπτείας αυτών των αγορών στο νέο περιβάλλον.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής κατανοεί πώς, γιατί και πότε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του blockchain και τις εφαρμογές του στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επίσης γνωρίζει τη λειτουργία της ψηφιακής και εναλλακτικής χρηματοδότησης. Τέλος,  κατανοεί το κανονιστικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και εκτιμάει τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Arslanian, H., Fischer, F. (2019). The Future of Finance: The Impact of Fintech, AI and Crypto on Financial Services. Palgrave MacMillian. Burniske, C., Tatar, J. (2018).

2. Gupta, P & Tham, T.M. (2018). FinTech: The New DNA of Financial Services. Walter de Gruyter Inc, Boston/Berlin.

3. Sironi, P., (2016), Fintech Innovation. J. Wiley

4. King, B., (2019). Bank 4.0. Banking everywhere, Never at a Bank. J. Wiley 

5. Σημειώσεις του διδάσκοντος

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή και γραπτή εργασία που προσθέτει ως 1,5 μονάδες στον τελικό βαθμό.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 1406

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 7ο εξάμηνο (Χειμερινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Σ. Αρβανίτης

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αφορά στην εισαγωγή σε ζητήματα μαθηματικής ανάλυσης και τεχνικών επίλυσης Σ.Δ.Ε. με εφαρμογές στην οικονομική θεωρία και την οικονομετρία. Οι έννοιες που εξετάζονται είναι οι: 1. Πραγματικές ακολουθίες, σημεία σώρευσης, σύγκλιση, αρχή μεταφοράς. Σειρές, απόλυτη σύγκλιση, κριτήριο σύγκλισης D`Alembert. Δυναμοσειρές, διάστημα σύγκλισης, ακτίνα σύγκλισης. Θεώρημα Taylor, δυναμοσειρές και πολυώνυμα Taylor, συνάρτηση διαχρονικής ωφέλειας, ροπογεννήτριες συναρτήσεις για μέτρα πιθανότητας. 2. Σ.Δ.Ε. πρώτης τάξης, χωριζόμενες μεταβλητές, πεπλεγμένες συναρτήσεις, ακριβείς εξισώσεις, μετασχηματισμός σε ακριβείς και πολλαπλασιαστές Euler, ομογενείς συντελεστές, γραμμικές πρώτης τάξης, επίλυση μέσω δυναμοσειρών, ευστάθεια ισορροπίας ανταγωνιστικής αγοράς, εξίσωση Bernoulli και το υπόδειγμα Solow, ευστάθεια συνόλου λύσεων και διαγράμματα φάσης. 3. Σ.Δ.Ε. ανώτερης τάξης, επίλυση μέσω δυναμοσειρών, γραμμικές με σταθερούς συντελεστές, χαρακτηριστικά πολυώνυμα, χαρακτηρισμός ευστάθειας λύσεων, μέθοδοι εύρεσης ειδικών λύσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει το βασικό υπόβαθρο προκειμένου είτε να αντιμετωπίζουν με ευχέρεια είτε/και να τους είναι προσιτή η επέκταση των γνώσεων τους τους σε ζητήματα πραγματικής ανάλυσης με συνακόλουθες εφαρμογές στην οικονομική θεωρία και στην οικονομετρία.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Απειροστικός Λογισμός (Ενιαίος Τόμος), J.Hass, Christopher Heil,Weir Maurise, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (προτεινόμενο σύγγραμμα).  
 2. Μαθηματικές μέθοδοι στα Οικονομικά(ενιαίο),Θεωρία και Εφαρμογές, Α. Ξεπαπαδέας, Ι. Γιαννίκος, Εκδόσεις Gutenberg(εναλλακτικό σύγγραμμα)

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Πρόσωπο με πρόσωπο, 2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ 1 τακτικό εβδομαδιαίο φροντιστήριο

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

 

ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7108

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Παπαδάκη, Γ. Σιουγλέ

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης δημοσιευμένων λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Η ικανότητα χρήσης λογιστικών πληροφοριών απαιτεί γνώση των λογιστικών κανόνων, διαδικασιών και επιλογών, τις οποίες ακολουθεί η διοίκηση μιας επιχείρησης προκειμένου να παράγει τους λογιστικούς αριθμούς οι οποίοι εμφανίζονται στις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις. Η ικανότητα λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων απαιτεί τόσο ικανότητα χρήσης των λογιστικών πληροφοριών όσο και κριτικές ικανότητες για τη διενέργεια των απαραίτητων συγκρίσεων και επιλογών. Οι κριτικές αυτές ικανότητες αναπτύσσονται με τη μελέτη και ανάλυση «case studies» . Επιπλέον σκοπός του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός της οικονομικής αξίας της επιχείρησης.

Καλύπτονται οι εξής ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων.
 • Λογιστική Ανάλυση.
 • Ανάλυση Αποδοτικότητας.
 • Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου - Ανάλυση Ρευστότητας - Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων.
 • Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1) Να αναλύουν μια επιχείρηση και να αξιολογούν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες,  την αποδοτικότητά της, τη δυνατότητα  βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας επιβίωσης της. 2) Να καταρτίζουν καταστάσεις ταμειακών ροών. 3) Να υπολογίζουν την οικονομική αξία αλλά και τους value drivers της οικονομικής αξίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΣΙΟΥΓΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ, Α΄ ΈΚΔΟΣΗ (2010).

2. Η ΑΝΑΛΥΣΗ & ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ΄ ΈΚΔΟΣΗ (2002).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Φροντιστήριο

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Φορολογική Λογιστική

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7128

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Νικόλαος Καραμπίνης

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην αναλυτική εξέταση φορολογικών θεμάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο χωρίζεται σε δύο διακριτά αλλά ταυτόχρονα αλληλένδετα μέρη. Στο πρώτο μέρος καλύπτεται ο λογιστικός χειρισμός και η απεικόνιση των φόρων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η ανάλυση αυτή βασίζεται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η φορολογική αντιμετώπιση επιχειρηματικών συναλλαγών και αποτιμήσεων σύμφωνα με τον ελληνικό Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αλλά και με την ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται

 • Να έχει κατανοήσει το λογιστικό χειρισμό των φόρων.
 • Να μπορεί να απεικονίζει τους φόρους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 • Να μπορεί να αναλύει τους φόρους που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να εξάγουν συμπεράσματα για το φορολογικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.
 • Να γνωρίζει τη φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις.
 • Να προσδιορίζει τον φόρο εισοδήματος μέσα από φορολογική αναμόρφωση.
 • Να γνωρίζει τις φορολογικές επιπτώσεις των ενδοομιλικών συναλλαγών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Δημοσθένης Λ. Χέβας (2017). Θέματα Φορολογικής Λογιστικής, ΣΤ’ Έκδοση, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.

Πανεπιστημιακές σημειώσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών, Αυτοτελής μελέτη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Διαχείριση Κινδύνων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7138

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής – Επιλογή Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Δ. Γεωργούτσος

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Κανένα

Περιεχόμενο μαθήματος: Πιστωτικά ιδρύματα και μορφές κινδύνου που αντιμετωπίζουν. Διαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού: διαχείριση κινδύνου επιτοκίου – Gap ανάλυση, Duration  Gap ανάλυση,  διαχείριση ρευστότητας. Διαχείριση κινδύνου Αγοράς – Ανάπτυξη υποδειγμάτων Value at Risk. Πιστοδοτική πολιτική των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Υποδείγματα υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου – Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου (πιστωτικά παράγωγα). Κεφαλαιακή Επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων: θεσμικό πλαίσιο.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Ο φοιτητής θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τις πηγές κινδύνου που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και να χρησιμοποιεί μεθόδους μέτρησης των κινδύνων αυτών. Επίσης θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τις πηγές του συστημικού κινδύνου και να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο για την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. Δ. Γεωργούτσος, 2008, Διαχείριση Κινδύνων και Κεφαλαιακή Επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, (σημειώσεις), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Saunders, A., & M.M. Cornett, 2017. Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων, εκδόσεις BROKEN HILL

3. Γ.Σαπουντζόγλου και Χ. Πεντότης, 2017, Τραπεζική Οικονομική, β έκδοση, εκδ. Μπένου

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Θεωρία Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7228

Τύπος μαθήματος: Επιλογή Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Τσεκρέκος

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει διεξοδικά στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η σύγχρονη χρηματοοικονομική, και παράλληλα να αναδείξει τις πρακτικές συνέπειες των θεωρητικών χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων σε πραγματικά-ρεαλιστικά προβλήματα.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η διδασκαλία του μαθήματος περιστρέφεται γύρω από τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες: Κεφαλαιαγορές και θεωρίες αποφάσεων (theories of choice), Ισορροπία (equilibrium) στην αγορά κεφαλαίου και υποδείγματα αποτίμησης αξιογράφων (asset pricing models), Δυναμικά μοντέλα και χρηματοοικονομική θεωρία συνεχούς χρόνου (continuous time finance).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής έχει ολοκληρωμένη εικόνα των βασικότερων θεωρητικών υποδειγμάτων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και των σημαντικότερων θεωρητικών προβλημάτων της χρηματοοικονομικής. Ο φοιτητής μπορεί να αντιλαμβάνεται τα αξιώματα και τις παραδοχές πάνω στα οποία έχουν βασιστεί τα σημαντικότερα θεωρητικά υποδείγματα, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για μετέπειτα εμπειρικές εφαρμογές των υποδειγμάτων αυτών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Στοχαστικές Ανελίξεις με Εφαρμογές σε Αγορές Παραγώγων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7250

Τύπος μαθήματος:  Επιλογή Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές / τριες οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει μία πρώτη επαφή με τις βασικές έννοιες του απειροστικού λογισμού, της θεωρίας πιθανοτήτων και των στοχαστικών διαδικασιών. Η στοχαστική ανάλυση εμπεριέχει τη μελέτη στοχαστικών διαδικασιών και μετασχηματισμών τους. Οι περισσότερες ιδέες προκύπτουν από γενίκευση εννοιών της θεωρίας πιθανοτήτων με ευρεία εφαρμογή.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να

 • Κατανοεί τις βασικές έννοιες της στοχαστικής ανάλυσης
 • Εφαρμόζει αποτελέσματα της στοχαστικής θεωρίας σε αναλογιστικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Χαλιδιάς, Ν. (2018) - Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Broken Hill Publishers
 2. Γιαννακόπουλος, Α.Ν.- Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική, Σημειώσεις
 3. Rao, M.M. (2011) - Foundations of Stochastic Analysis, Dover Books n Mathematics
 4. Mikosh, T. (2004) - Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific 
 5. Baldi, P. (2017) - Stochastic Calculus An Introduction Through Theory and Exercises, Springer
 6. Cohen, S.N., Elliot, S.N. (2015) - Stochastic Calculus and Applications, 2 nd edition Birkhauser
 7. Karatzas, I., Shreve, S.E. (1998) - Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer [

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Αυτοτελής μελέτη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7198

Τύπος μαθήματος: Επιλογή Κατεύθυνσης λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Φίλιου

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα εξετάζει το πως η διοικητική πληροφόρηση χρησιμοποιείται από  τη διοίκηση και τα  στελέχη  της  επιχείρησης  με  σκοπό  την  

επιτυχημένη  κατανομή  της  ευθύνης,  την  αξιολόγηση  της απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων. Συνδυάζει γνώσεις, τεχνικές, εργαλεία και μεθοδολογία από τα πεδία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λογιστικής, της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να μελετήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει επιτυχημένα ένα σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης και ελέγχου στο εσωτερικό μιας σύγχρονης επιχείρησης. Παράλληλα, ενσωματώνονται τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά στην υλοποίηση του βασικού στόχου ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές θα

 • αποκτήσουν σαφή εικόνα της χρησιμότητας/ χρηστικότητας/ σκοπιμότητας ενός συστήματος ελέγχου
 • είναι κανοί να συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για το σχεδιασμό ενός συστήματος ελέγχου
 • εξασκηθούν με συνδυαστική σκέψη για την αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων διοικητικού ελέγχου της επιχειρηματικής πρακτικής
 • προβληματιστούν για την ένταξη σύγχρονων εφαρμογών στην υπηρεσία του ελέγχου και της διοίκησης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

«Διοικητική λογιστική: Για προγραμματισμό και έλεγχο» Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2009. Δημητράς Αυγουστίνος Ι., Μπάλλας Απόστολος Α.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (90%), Προφορική εξέταση, Ερωτήσεις ανάπτυξης, Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, Επίλυση προβλημάτων, Γραπτή Εργασία (10%), Πρακτικές ασκήσεις.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή άσκηση.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7218

Τύπος μαθήματος: Επιλογή Κατεύθυνσης Λογιστικής – Επιλογή Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8Ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Αδάμ Βρεχόπουλος

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Η.Ε.) καλύπτει τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (“Information and Communication Technologies”) στις διαδικασίες αγοράς και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και γενικότερα σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που αναφέρονται στις σχέσεις «επιχείρησης-προς-επιχείρηση», «επιχείρηση-προς-καταναλωτή» κ.ά. Tο μάθημα υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση και καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο τα επιμέρους θέματα του γνωστικού αντικειμένου του Η.Ε. δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση του σχετικού θεωρητικού υποβάθρου καθώς και στη συζήτηση σημαντικών πρακτικών ζητημάτων. Επίσης, βασικό συστατικό στοιχείο του μαθήματος αποτελεί η ξεχωριστή προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τις σχέσεις «επιχείρησης-προς-επιχείρηση» (“business-to-business”) και «επιχείρησης-προς-καταναλωτή» (“business-to-consumer”) καθώς και η ολοκληρωμένη παρουσίαση ζητημάτων όπως η Στρατηγική στο Η.Ε., η Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών κ.ά. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το μάθημα δεν έχει «τεχνικό» χαρακτήρα και συνεπώς δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις Πληροφορικής για την παρακολούθησή του.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: (1) Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο του Η.Ε. κατανοώντας την ανάγκη και τις ευκαιρίες της διεπιστημονικής προσέγγισης των ζητημάτων που εντάσσονται στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος, (2) Να εκτιμήσουν οι φοιτητές τη δυναμική των εφαρμογών Η.Ε. και την επίδρασή τους σε επιχειρηματικές και καταναλωτικές διαδικασίες καθώς και στις αντίστοιχες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, (3) Να κατανοήσουν οι φοιτητές τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τα οφέλη που σχετίζονται με την αποτελεσματική υιοθέτηση και εφαρμογή της φιλοσοφίας του Η.Ε. και να μπορούν να αξιολογήσουν/εντοπίσουν στρατηγικές και επιχειρηματικά μοντέλα Η.Ε., (4) Να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν στο Η.Ε. σχετικά με την επιστημονική έρευνα, την επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. μελέτες περιπτώσεων) αλλά και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Turban Efraim, Outland Jon, King David, (2020) Ηλεκτρονικό εμπόριο-Εργαλείο διοίκησης και αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, 1η Έκδοση, Broken Hill Publishers.
 2. Dave Chaffey, Tanya Hemphill, David Edmundson-Bird (2022) Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Στρατηγική και Υλοποίηση, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 3. Laudon Kenneth, Traver Carol Guercio (2021) Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Επιχειρήσεις, Τεχνολογία, Κοινωνία, 16η Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 4. Gary P. Schneider (2015) Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 11η Έκδοση, Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα ΣΙΑ.
 5. Βλαχοπούλου Μάρω, Δημητριάδης Σέργιος (2013) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ - Καινοτόμα Μοντέλα σε Ψηφιακό Περιβάλλον, 1η Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Rosili.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (70%) και Γραπτή Εργασία (30%).

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Συγγραφή εργασίας, Αυτοτελής μελέτη, Διαλέξεις Επισκεπτών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου Απάτης

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7155

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Ε. Δεμοιράκος

Περιεχόμενο μαθήματος: Ο πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων, το οποίο η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να θεσπίσει προκειμένου να αποφύγει, εντοπίσει και αποτρέψει περιστατικά απάτης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι εσωτερικές δικλίδες θεωρούνται εργαλεία κριτικής σημασίας, τα οποία η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να διασφαλίσει τα περιουσιακά της στοιχεία, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της, να διασφαλίσει την ακρίβεια των λογιστικών στοιχείων της και να εξασφαλίσει την κανονιστική συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ορίζει η ανώτερη διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα, η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη:

1. Σύστημα Εσωτερικών Δικλίδων και Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου: Οι φοιτητές εισάγονται στα εναλλακτικά συστήματα εσωτερικών δικλίδων, στην έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης, στη διαδικασία ανάλυσης επιχειρησιακού κινδύνου, στις κατηγορίες των εσωτερικών δικλίδων, στους τύπους και τα χαρακτηριστικά των ελεγκτικών τεκμηρίων, στις κύριες μεθόδους διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, στις διαθέσιμες τεχνικές ελεγκτικής δειγματοληψίας και, τέλος, σε ορισμένες βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες των κύκλων δραστηριοτήτων των πωλήσεων, των δαπανών και της παραγωγής.

2. Πρόληψη, Εντοπισμός και Αποτροπή Απάτης: Οι φοιτητές μαθαίνουν τα χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων απάτης, όπως τεχνικές ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, διαφθοράς και παραποίησης οικονομικών καταστάσεων. Για κάθε μορφή απάτης, οι φοιτητές αναγνωρίζουν τις κατάλληλες εσωτερικές δικλίδες, τις οποίες η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να εφαρμόσει για να τις αντιμετωπίσει. Τέλος, οι φοιτητές εξοικειώνονται με το COSO/ACFE Fraud Risk Management Guide.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία του συστήματος των εσωτερικών δικλίδων και της διενέργειας εσωτερικού ελέγχου για την πρόληψη και τον εντοπισμό οικονομικών εγκλημάτων.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
1. Καπαρδή και Τσολάκης (2011). Οικονομικά Εγκλήματα στις Επιχειρήσεις: Πρόληψη, Διερεύνηση, Αποτροπή. Εκδόσεις Κριτική.
2. Βασιλείου, Ηρειώτης, Μενεξιάδης, και Μπάλιος (2018). Εσωτερικός Έλεγχος για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Εκδόσεις Rossili.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (90%), Ερωτήσεις ανάπτυξης, Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, Γραπτή εργασία (10%).
Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Συγγραφή εργασίας/εργασιών, Διαλέξεις επιστημόνων

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος Μαθήματος: Στρατηγικός Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7266

Τύπος μαθήματος: Επιλογή Κατεύθυνσης Λογιστικής – Επιλογή Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών:  8ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Γ. Σιουγλέ

Περιεχόμενο Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρέχει μια ολιστική εικόνα του στρατηγικού σχεδιασμού που υιοθετεί η εκάστοτε επιχείρηση στην επιλογή λογιστικών πολιτικών και πρόσθετων πληροφοριών (σημειώσεων) για την παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων. Να δημιουργήσει μια σύνδεση των γνώσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής τόσο με θέματα δεοντολογίας στην υιοθέτηση λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων όσο και με θέματα κριτικής ικανότητας και επαγγελματισμού που εμπλέκονται στη διαδικασία  στρατηγικού  σχεδιασμού της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, να πραγματοποιηθεί εκτίμηση της οικονομικής αξίας της επιχείρησης με βάση την παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων.

Για την επίτευξη των σκοπών του μαθήματος αναλύονται πρακτικά παραδείγματα  από εισηγμένες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους δραστηριοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

1.Παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και κανονιστικού περιεχομένου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

2. Παρουσίαση Θεμάτων δεοντολογίας και επαγγελματισμού τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην αξιολόγηση της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης .

3. Στρατηγική αξιολόγηση επιλογής λογιστικών πολιτικών και πρόσθετων πληροφοριών (σημειώσεων) για την παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τη χρήση μελετών περίπτωσης και πρακτικών παραδειγμάτων.

4. Εκτίμηση Οικονομικής αξίας επιχείρησης

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογήσουν το στρατηγικό σχεδιασμό της συνολικής πληροφόρησης που παρέχεται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σημειώσεις που ακολουθούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης,  λαμβάνοντας υπόψη το  κανονιστικό πλαίσιο και τις αρχές δεοντολογίας που ισχύουν στον εκάστοτε χώρο. Επίσης με τη χρήση αυτών των πληροφοριών να εκτιμήσουν την οικονομική αξία της επιχείρησης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Interpretation and Application of IFRS Standards , Wiley (ebook)

Business Ethics , An Ethical Decision Approach , by Mark Schwartz, (ebook)

Financial management, by Levi,Bouheni,Amni : , (ebook)

Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, (ebook)

The Art of Valuation and Financial Statement Analysis, by Schmidlin (ebook)

Χρηματοοικονομική Λογιστική , International Financial Reporting Standards, Γκίκας, Παπαδάκη, Σιουγλέ, Δεμοιρακος, Τζόβας

Σημείωσεις, Μελέτες Περίπτωσης

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (50%), Ερωτήσεις ανάπτυξης, Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, Μελέτες περίπτωσης, Ατομική γραπτή εργασία (50%).

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Συγγραφή εργασίας/εργασιών, Διαλέξεις επιστημόνων και καταξιωμένων επαγγελματιών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Προχωρημένη Οικονομετρία

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7258

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Λ. Ρομπόλης

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της θεωρίας και των εφαρμογών της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας. Η χρηματοοικονομική οικονομετρία ασχολείται με τη μοντελοποίηση των χρηματοοικονομικών σειρών, όπως για παράδειγμα οι τιμές, οι αποδόσεις, τα επιτόκια κ.α. Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα αυτό είναι η ανάλυση παλινδρόμησης και οι εφαρμογές της στα Χρηματοοικονομικά, οι μοντελοποίηση χρονολογικών σειρών με αυτοπαλινδρομικά υποδείγματα ή υποδείγματα κινητού μέσου, η ταυτοποίηση και εκτίμηση των υποδειγμάτων αυτών. Στο μάθημα παρουσιάζονται επίσης συστήματα γραμμικών υποδειγμάτων, διανυσματικά αυτοπαλινδρομικά υποδείγματα (VAR) και υποδείγματα χρονικά μεταβαλλόμενης μεταβλητότητας (ARCH και GARCH). Όλα τα παραπάνω εξετάζονται με τη χρήση παραδειγμάτων χρησιμοποιώντας πραγματικά χρηματοοικονομικά δεδομένα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής μπορεί να κατασκευάζει κατάλληλα οικονομετρικά υποδείγματα  για να εξετάζει τις υποθέσεις της χρηματοοικονομικής θεωρίας. Έχει επίσης αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια για την εκτίμηση των υποδειγμάτων και την εφαρμογή των εργαλείων της επαγωγικής στατιστικής για τον έλεγχο των θεωρητικών υποθέσεων και της καταλληλότητας των υποδειγμάτων. Ο φοιτητής γνωρίζει επίσης να μοντελοποιεί χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές μέσω ενός κατάλληλα επιλεγμένου μονομετάβλητου ή πολυμετάβλητου υποδείγματος, να εκτιμάει το υπόδειγμα αυτό και να το χρησιμοποιεί για να κάνει προβλέψεις των τιμών των σειρών αυτών στο μέλλον. Τέλος έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις  για να εφαρμόζει τα παραπάνω εργαλεία σε πραγματικά χρηματοοικονομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα οικονομετρικό υπολογιστικό πρόγραμμα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Brooks, C., Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Εκδόσεις Gutenberg, 2022.

Ντέμος, Α., Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2019.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή Άσκηση, Φροντιστήριο

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομικά του Διεθνούς Εμπορίου και Εμπορευματικές Ροές

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7264

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Δ. Τσουκνιδής

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με τις συναλλαγές των εμπορευμάτων διαμέσου του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζει στη χρηματοδότηση των εταιρειών που λαμβάνουν μέρος στο διεθνές εμπόριο, διαμέσου εισαγωγών-εξαγωγών εμπορευμάτων, καθώς και των βασικών εγγράφων (συμβολαίων) και όρων με τους οποίους διεξάγονται οι διεθνείς συναλλαγές εμπορευμάτων. Ιδιαίτερης σημασίας για το μάθημα είναι η έννοια της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των διεθνών συναλλαγών. Περαιτέρω, το μάθημα εξετάζει τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης, τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις εμπορευματικές ροές των πιο αντιπροσωπευτικών από τις τρεις βασικές κατηγορίες εμπορευμάτων, δηλαδή αυτά της ενέργειας, της γεωργίας και των μετάλλων. Όπου είναι δυνατόν, για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών, παρουσιάζονται παραδείγματα από μελέτες. Αναφορά γίνεται στην πρόσφατη βιβλιογραφία στο γνωστικό αντικείμενο.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά της δανειοδότησης των εταιρειών που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο διαμέσου συναλλαγών εισαγωγών-εξαγωγών. Θα κατανοεί τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου που ανακύπτει στις διεθνείς συναλλαγές εμπορευμάτων. Θα γνωρίζει τη λειτουργία των αγορών των εμπορευμάτων, καθώς και το πως οι δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης επηρεάζουν την παραγωγή, την κατανάλωση και το εμπόριο των βασικών εμπορευμάτων της ενέργειας, της γεωργίας και των μετάλλων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Πανεπιστημιακές σημειώσεις Δ. Τσουκνιδής 2022.

Jones S., 2018. Trade and Receivables Finance A Practical Guide to Risk Evaluation and Structuring, Palgrave McMillan.

Jones S., 2019. The Trade and Receivables Finance Companion A Collection of Case Studies and Solutions, Palgrave McMillan.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%), Προαιρετική Γραπτή εργασία (+10%), Δημόσια παρουσίαση.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Διαλέξεις Επισκεπτών.

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στα Χρηματοοικονομικά

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7265

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8ο εξάμηνο (εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Αθανάσιος Σάκκας

Περιεχόμενο μαθήματος:  Το προτεινόμενο μάθημα εισάγει το φοιτητή στις βασικές μεθόδους μηχανικής μάθησης που βρίσκουν εφαρμογή στο ευρύτερο πεδίο της Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, θα καλύπτει δημοφιλείς μεθοδολογίες κατηγοριοποίησης (K-means, Support Vector Machine, naive Bayes classifier, random forests), και μεθόδους γενικευμένης παλινδρόμησης (Ridge, LASSO, LARS). Στη συνέχεια θα επικεντρώνεται στις βασικές κατηγορίες Νευρωνικών Δικτύων (Multilayer Perceptrons, Convolutional NNs, Recurrent NNs, Self-Organized Maps, Kernel Networks) και θα εξετάζει τις βασικές τεχνικές μάθησης (εποπτευόμενη, μη-εποπτευόμενη), όσο και τους αλγόριθμους που τις υλοποιούν (back-propagation, Q-learning, deep Q-learning). Το μάθημα επίσης θα αναδείξει χαρακτηριστικές εφαρμογές αυτών των μεθόδων στη Χρηματοοικονομική (credit-scoring, αλγοριθμικό trading, διαχείριση χαρτοφυλακίου).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής κατανοεί τις τεχνικές μηχανικής μάθησης και υλοποιεί ο ίδιος εφαρμογές με τη χρήση της Python.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1.Hull, J. 2020. Machine Learning in Business: An Introduction to the World of Data Science.

2.Dixon, M., 2020. Machine Learning in Finance: From Theory to Practice.

3.Σημειώσεις του διδάσκοντος

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (70%) και γραπτή εργασία (30%)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη, Εργαστηριακή Άσκηση

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 7148

Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης Λογιστικής – Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Έτος σπουδών: 4ο έτος

Εξάμηνο σπουδών: 8ο εξάμηνο (Εαρινό)

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 6 ECTS

Όνομα διδάσκοντος: Α. Τσεκρέκος

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα εισαγάγει τον φοιτητή στις έννοιες και τα χαρακτηριστικά της κτηματαγοράς τα οποία και διαφοροποιούν τα ακίνητα από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Αρχικά, η ταυτόχρονη διαμόρφωση των ενοικίων, των τιμών αγοραπωλησίας των ακινήτων και της δραστηριότητας του κατασκευαστικού κλάδου αναλύεται μέσω θεωρητικών υποδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών. Στη συνέχεια, σημαντικό κομμάτι του μαθήματος αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης ακινήτων, μέσω πολλών ρεαλιστικών αριθμητικών εφαρμογών. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος καλύπτεται μία σειρά ειδικών θεμάτων στην χρηματοοικονομική της ακίνητης περιουσίας όπως φορολογία ακινήτων, η χρηματοοικονομική μόχλευση ως εργαλείο στις επενδύσεις ακινήτων, αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, παράγωγα ακίνητης περιουσίας, κ.α., ανάλογα με την τρέχουσα επικαιρότητα της κτηματαγοράς.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αγορών ακίνητης περιουσίας, χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το ακίνητο από άλλα, πιο παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία. Ο φοιτητής μπορεί να εκτιμήσει την αγοραία αξία ακινήτων, εφαρμόζοντας τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης-εκτίμησης που έχουν προταθεί στη σχετική βιβλιογραφία, και να αντιλαμβάνεται τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και πεδία εφαρμογής της κάθε μεθόδου. Τέλος, ο φοιτητής μαθαίνει πως έκθεση επενδυτών στα θεμελιώδη της ακίνητης περιουσίας μπορεί να επιτευχθεί, πέρα από την άμεση αγορά ακινήτων, μέσω έμμεσων επενδυτικών οχημάτων που επηρεάζονται από την αγορά ακινήτων (όπως MBS, REITs, κ.α.)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

1. REAL ESTATE: ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ   GELTNER DAVID, MILLER NORMAN G. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ  2010

2. REAL ESTATE FINANCE AND INVESTMENTS, BRUEGGEMAN, Mc Graw Hill, 2010

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (75%), Γραπτή εργασία (project) (25%)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις στην τάξη

[Επιστροφή στην λίστα Μαθημάτων]