Ανακοίνωση προκήρυξης μίας θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στην εισαγωγική βαθμίδα Δ, κατηγορίας ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"