Ανακοίνωση προκήρυξης μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική με έμφαση στις Αγορές Παραγώγων και Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος"