ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ανακοινώνεται ο σύνδεσμος για το μάθημα Αστικό Δίκαιο: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b86ae6bfa9140c1b68010af6afb8b19%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b628bfe-418b-48ce-b18b-0f12e09c86c1&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f  

Ο κωδικός είναι: yvkr7ek 

Η σύνδεση θα γίνει με το πρόγραμμα teams.