Παραλαβή πιστοποιητικών συμμετοχής στην Ημερίδα του Τμήματος

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι παρακολούθησαν την ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Τμήμα με τον οργανισμό Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), μπορούν να παραλάβουν το πιστοποιητικό συμμετοχής τους από τη Γραμματεία του Τμήματος, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 και Παρασκευή 11-1) με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.