ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 466 του Ν. 4957/2022.