Σημαντική ανακοίνωση για το μάθημα "Λογιστική Κόστους" (Μ-Ω)

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Όσοι θα παρακολουθήσουν το μάθημα της Λογιστικής Κόστους (Κλιμάκιο Μ-Ω) ενημερώνονται ότι βάσει απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οι διαλέξεις των προπτυχιακών μαθημάτων θα διεξαχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο χρόνο διαρκεί η αδυναμία χρήσης των υποδομών του συγκροτήματος του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιούργησα ένα MS Teams with code με την ονομασία Λογιστική Κόστους (Μ-Ω) και κωδικό: 3u7xbbw.

Συνίσταται να συνδέεστε στο MS Teams με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς σας δηλαδή αυτούς που χρησιμοποιήσατε και στη διάρκεια των εξετάσεων. 
Το link για το μάθημα της Δευτέρας 26/2/2024 είναι το ακόλουθο: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ2OGQ1ZjMtNTFmZC00NjhjLWIyYWQtZDJiMDI5NWY4NDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2207b19aa7-9f3b-476b-9c31-9f3c254b8fad%22%7d 

 

Με εκτίμηση,
Ορέστης Βλησμάς